JOSUÉ 2

1Josueqa Sitim 2Waj llajtayojkuna chayamusqankuta, Jericó llajtata jatun kamachejman willasqanku: Israelitakuna llajtanchejta wateqaj jamusqanku, nispa. 3Chantá jatun kamachejqa Rahabman nichimorqa: –Wasiykiman chayamoj runakunata orqhomuy, imaraykuchus chaykunaqa llajtanchejta wateqaj jamunku, nispa. 4Warmitajrí chay iskay runakunata pakaykuspa, nerqa: –Arí, iskay runakuna wasiyman chayamorqanku; chaywampis mana yachanichu maymantachus kasqankuta. 5Llajtaman yaykuna punku manaraj wisq'akushajtin, laqhayaykushajtinña ripunku, nitaj yachanichu maymanchus risqankuta. Chaywampis sichus usqhayta qhatiykuwajchej chayqa, taripamuwajchejraj, nispa. 6Warmitajrí chay runakunata wasi pataman wicharichisqa, chaypitaj ch'akinampaj tantasqan linasa ukhuman paykunata pakaykusqa. 7Chantá jatun kamachejpa soldadonkunaqa wateqaj runakunata mask'aj rerqanku, Jordán mayupi maynejpichus ch'ajchalla chaykama. Soldadokuna llojsisqankutawantaj, llajtaman yaykuna punkuta wisk'arqankupacha. 8Wateqajkuna manaraj puñushajtinku, Rahabqa wasi pataman wicharispa, paykunata nerqa: 9–Noqa yachani Tata Diosqa qankunaman kay jallp'ata qosqasuykichejta, chayrayku sinch'ita manchachikushayku. Tukuy kaypi tiyakojkunaqa qankunata manchachikuspa wañushankuña. 10Noqayku uyariyku, Egiptomanta llojsimushajtiykichej, Puka Qochapi yakuta Tata Dios ch'akichisqanta, chayninta qankuna chimpanaykichejpaj. Yachallaykutaj qankunaqa amorreo runakunaj iskaynin jatun kamachejninkuta, Sehonta chanta Ogtawan atipaspa chinkarparichisqaykichejta. Paykunaqa Jordan mayu chimpapi karqanku. 11Chayta yachaspa, noqaykoqa maytapuni kharkatitispa llawch'iyayku. Chayrayku qankunawan maqanakunaykupaj manaña kallpapis kanchu, imaraykuchus Tata Diosniykichejqa janaj pachapis, kay pachapipis Diospuni. 12Chayrayku mañakuykichej Diospa sutimpi juranawaykichejta, aylluyta khuyanaykichejpaj, imaynatachus noqapis qankunata khuyaykichej, ajinata. Jurawasqaykichejta junt'anaykichejta yachanaypaj, imallatapis qowaychej ari. 13Tatayta, mamayta, turaykunata, ñañaykunata, tukuy pikunachus paykunawan tiyakojkunata ama wañuchinkichejchu. Wañuchisqa kanamanta jark'akuwasqayku ari, nispa. 14Chanta paykuna kuticherqanku: –Sichus kay nisqaykuta mana junt'aykumanchu chayqa, Dios wañuchiwachuyku. Qanrí kaypi kasqaykumanta amapuni pimampis willankichu. Maypachachus Tata Dios kay jallp'ata qowasqayku chaypacha, noqayku nisqaykuta junt'aspa qanmanta khuyakusqayku, nispa. 15Chanta Rahabqa ventanannejta paykunata uj waskhapi jurayk'ucherqa, imaraykuchus wasenqa llajtaj phatu perqan patapi karqa. 16Manaraj kacharparishaspa Rahabqa paykunata nerqa: –Orqorara cheqaman riychej, qankunata mask'asojkuna ama taripasunaykichejpaj. Chaypi kinsa p'unchayta pakakuychej, paykuna llajtaman kutimpunankukama, chanta ripuychej, nispa. 17Chantá paykuna nerqanku: –Noqaykoqa juraspa qanman imatachus nisqaykuta junt'asqaykupuni. 18Maypachachus kay llajtaman chayamusqayku chaypacha, jurayk'uchiwarqayku chay ventanaman kay puka waskhata watanki. Wasiykimantaj tantamunki tataykita, mamaykita, turaykikunata, chantá tataykej tukuy aylluntawan. 19Mayqellampis wasiykimanta llojsinman chayqa, wañonqa, wañusqanmanta noqaykoqa mana juchayojchu kasqayku. Sichus wasiykipi kashajkunata pipis imananman chayqa, noqayku juchayoj kasqayku. 20Kunan imatachus parlasqanchejta ama pimampis willankichu. Sichus willawaj chayqa, jurachiwasqaykuta manaña junt'asqaykuchu, nispa. 21Paytaj kuticherqa: –Nisqaykichejqa ajina kachun, nispa. Chaymantataj kachaporqa, paykunataj riporqanku. Chantá chay warmeqa puka waskhata ventananman wataykorqa. 22Wateqajkunaqa orqorara cheqanejman rispa, chaypi kinsa p'unchayta pakakorqanku. Soldadokunataj tukuynejta mask'arqanku, mana maypi tarispataj, Jericó llajtaman kutiporqanku. 23Chaymantá chay iskay runakunaqa orqorara cheqamanta jurayk'amorqanku, mayuta chimpaspataj Josué kasharqa chayman kutiporqanku. Chantá payman imatachus rikusqankuta willarqanku. 24Nerqanku: “Tata Diosqa chay tukuynin jallp'ata qowanchejña. Tukuy chaypi tiyakojkunaqa may jina mancharisqa kashanku,” nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\