JOSUÉ 21

1Chay qhepata levitakunajpa kurajninkukuna Eleazar sacerdoteman, Josueman, chanta israelitakunajpa kurajninkukunaman ima rerqanku. 2Canaanpi Siloman chayaspataj, nerqanku: «Tata Diosqa Moisesnejta kamacherqa tiyakunaykupaj llajtakunata, jinallataj uywa michina cheqakunatawan qonawaykuta,» nispa. 3Chantá israelitakunaqa, Tata Diospa kamachisqanman jina, paykunaj jap'iyninkupi llajtakunata, uywa michinantinta levitakunaman qorqanku. 4Ñawpajtaqa Quehatpa miraynin levitakunamanraj qorqanku. Quehatpa miraynenqa Aaron sacerdotej mirayninmanta karqa, paykunaman chunka kinsayoj llajtakunata qorqanku; chay llajtakunataj Judá ayllupi, Simeón ayllupi, Benjamín ayllupi ima karqa. 5Quehatpa wakin ayllunmantaj suertepi chunka llajtakuna chayarqa, chaykunataj karqa Efraín ayllupi, Dan ayllupi, Manasés khuskan ayllupi ima. 6Chaymantaqa Gersonpa ayllunmanta levitakunamanñataj, chunka kinsayoj llajtakunata suerteta choqaspa qorqanku. Chaykuna karqanku Isacar ayllupi, Aserpi, Neftalítpi, Manasés khuskan ayllupi ima; chayqa Basán cheqanejpi kashan. 7Merarijpa ayllunmanta levitakunaman suerteta choqajtinjku chunka iskayniyoj llajtakuna chayarqa, chaykunataj karqa Rubén ayllupi, Gadpi chanta Zabulón ayllupi ima. 8Ajinata israelitakunaqa levitakunaman llajtakunata qorqanku, jinallataj uywa michinatapis qollarqankutaj, Moisesnejta Tata Diospa kamachisqanman jina. 9Chay qosqanku llajtakunaqa Judá ayllojta, Simeón ayllojta ima karqa. 10Chay llajtakuna Quehatpa ayllunmanta levitakunaman chayarqa, paykunaqa Aaronpa ayllunmanta karqanku, imaraykuchus paykunamanraj ñawpajta suerte choqasqanku chayarqa. 11Judá orqorara cheqapi Arbá llajtata qorqanku, Arbaqa jatun karay Anacpa tatan karqa; chay llajtaj ujnin sutenqa Hebrón karqa. Chay llajtata uywa michinantinta qorqanku. 12Chaywampis jallp'ata jinataj juch'uy llajtakunata mana qorqankuchu, imaraykuchus chaykunata Jefunej churin Calebman qosqankuña. 13Aaron sacerdotej ayllunman, mana yuyasqallamanta runata wañuchejkunaj ayqekunanku Hebrón llajtamanta jawa, kay llajtakunata qollarqankutaj: Libnata, 14Jatirta, Estemoata, 15Holonta, Debirta, 16Ainta, Jutata, Bet-semesta ima, sapa llajtata uywa michinantintakama qorqanku. 17Benjamín aylloj jap'iynin ukhupitaj kay llajtakunata qorqanku: Gabaonta, Guebata, 18Anatotta, Almonta ima. Chay llajtakunata uywa michinantinta ima qorqanku. 19Ajinamanta Aaron sacerdotej ayllumpaj llajtakunaqa tukuynimpi chunka kinsayoj llajtakuna karqanku, sapa uj uywa michinantinakama karqa. 20Quehatpa ayllunmanta wajkuna levitakunaman Efraín aylloj jap'iynimpi llajtakunata qorqanku. 21Efraín aylloj jap'iynin orqorara cheqanejpi Siquem llajtata uywa michinantinta qorqanku. Chay llajtaqa mana yuyasqallamanta runata wañuchejkunaj ayqekunanku llajta karqa. Chaymanta Guezer llajtata, 22Quibsaimta, Bet-horonta ima qollarqankutaj. Chay tawa llajtakunata uywa michinayojta qorqanku. 23Dan ayllojpa jap'iynimpi kay llajtakunata qorqanku: Eltequeta, Guibetonta, 24Aialonta, Gat-rimonta ima. Chay tawa llajtakunata uywa michinantinta qorqanku. 25Manasés khuskan ayllupitaj kay llajtakunata qorqanku: Taanacta, Gat-rimonta ima; chaykunatapis uywa michinayojta qorqanku. 26Quehatpa miraynimpaj llajtakunaqa tukuynimpi chunka karqanku, sapa llajta uywa michinantinkama karqa. 27Guersonpa ayllunmanta levitakunamanqa iskay llajtakunata qorqanku. Chaykunataj Manasés khuskan ayllu ukhupi karqa, sapa llajta uywa michinayoj karqa: Golán llajta, chayqa Basán cheqapi kashan, chantapis chay llajtaqa ayqekuna llajta karqa, chantá Beesterata ima qorqanku. 28Isacar ayllu ukhupitaj qorqanku Cisonta, Daberatta, 29Jarmutta, En-ganimta ima. Tawa llajtakuna karqanku, uywa michinantinkama. 30Aser ayllu ukhupitaj qorqanku Misaelta, Abdonta, 31Helcatta, Rehobta ima. Ajinaqa tawa llajtakuna karqanku, sapa llajta uywa michinayojkama. 32Neftali aylloj jap'iynimpi kinsa llajtakunata qorqanku, sapa llajtata uywa michinayojtakama: Cedesta, chayqa kashan Galilea cheqapi ayqekuna llajta, Hamot-dorta, Cartanta ima. 33Ajinamanta Gersonpa ayllunpaj llajtakunaqa tukuynimpi chunka kinsayoj karqanku, sapa llajtataj uywa michinayoj karqa. 34Merarijpa aylloj levitakunamanta puchorqankuraj, chaykunaman Zabulón ayllojpa jap'iynin ukhupi kay llajtakunata qorqanku: Jocneamta, Cartata, 35Dimnata, Naalalta ima. Chay llajtakunaqa uywa michinayojkama tawa karqanku. 36Rubén aylloj jap'iynin ukhupi qorqanku Beserta, Jahasta, 37Cademotta, Mefaatta ima. Chay tawa llajtakuna uywa michinayojkama karqanku. 38Gad aylloj jap'iynin ukhupi qorqanku Ramotta, chayqa kashan Galaadpi ayqekuna llajta, Mahanaimta, 39Hesbonta, Jazerta ima. Chay llajtakunaqa tawantin uywa michinayojkama karqanku. 40Ajinata Merarijpa ayllunmanta levitakuna puchorqankuraj, chaykunaqa tukuynimpi chunka iskayniyoj llajtakunata jap'erqanku. 41Israelitakunajpa jap'iynin ukhupi levitakunajpa llajtakunankoqa tukuynimpi tawa chunka pusajniyoj karqanku, sapa llajta uywa michinaniyojkama karqa. 42Sapa llajta muyuynimpi uywa michinayojkama karqa. 43Ajinata Tata Diosqa tukuynin israelitakunaman jallp'ata qoporqa, imaynatachus tatankuman juraspa nisqanman jina, paykunataj jap'ispa, chaypi tiyakorqanku. 44Tata Diosqa nisqanta junt'arqa, tukuy suyupi allin kawsaypi tiyakorqanku. Enemigonkukunapis mana ujtawan paykunaman sayaykuyta aterqankuñachu, imaraykuchus Tata Diosqa enemigonkukunata paykunawan atipaykucherqa. 45Tata Diosqa israelitakunaman tukuy nisqanta junt'arqa; mana ujpis mana junt'asqanqa karqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\