JOSUÉ 6

1Chaypacha mana pipis Jerico llajtaman yaykuyta aterqachu, imaraykuchus llajta punkuta sumajta wisq'asqanku israelitakunamanta jark'akunankupaj. 2Tata Diostaj Josueman nerqa: «Jericó llajtata, jatun kamachejninta, soldadonkunantawan ima, Noqa makiykiman jaywayki. 3Qan chanta tukuy soldadoykikuna ima, sapa p'unchay uj kutita Jericó llajtata muyurinkichej. Ajinata sojta p'unchayta ruwankichej. 4Tata Diospa trato ruwasqan arcajpa ñawpaqenta qanchis sacerdotekuna renqanku, sapa ujninku carneroj wajranmanta pututuyoj. Qanchis kaj p'unchaypitaj qanchis kutita 5Carnero wajramanta putututa unayta waqajta uyariytawan, tukuy kallpawan qhapariychej, llajtaj perqantaj ujllata thuñikonqanku. Chaymantataj sapa ujniykichej maypichus kasqaykichejmanta cheqanta llajtaman phinkiykuychej,» nispa. 6Chantá Josueqa sacerdotekunata wajyaspa, nerqa: «Tata Diospa trato ruwasqan arcata apaychej, chaypa ñawpaqentataj qanchis sacerdotekuna carnero wajramanta pututuyoj richunku,» nispa. 7Chaymantaqa israelitakunamanñataj nerqa: “Rispa, Jericó llajtata muyumuychej. Tukuy maqanakunapaj wakichisqa kajkunaqa Tata Diospa trato ruwasqan arcajpa ñawpaqenta richunku,” nispa. 8Josué ajinata kamachejtinkama, qanchis sacerdotekuna pututunkuta waqarichispa, Tata Diospa trato ruwasqan arcajpa ñawpaqenta purirerqankupacha, qhepankutataj Tata Diospa arcanta wanturqanku. 9Maqanakupaj wakichisqa soldadokunaqa pututuyoj sacerdotekunajpa ñawpaqenkuta rerqanku, wakin soldadokunataj Tata Diospa arcampa qhepanta rerqanku, chaykamataj sacerdotekunaqa pututunkuta mana ch'inyayta waqacherqanku. 10Josuetaj soldadokunata ch'inlla muyurinankuta kamacherqa. Nillarqataj: Maypachachus: “Qhapariychej, nejtillay, sinch'ita qhaparinkichej,” nispa. 11Josuejpa kamachisqanman jina, Tata Diospa trato ruwasqan arcata, Jericó llajtaj muyuyninta uj kutillata muyucherqanku. Chaymantataj jarankuman kutipuspa, chay ch'isi chaypi puñorqanku. 12Q'ayantin paqarin Josué tutamanta jatarerqa, sacerdotekunapis Tata Diospa trato ruwasqan arcata lijrariykukorqankupacha. 13Tata Diospa arcampa ñawpaqentataj mana sayarispa qanchis sacerdotekuna rerqanku, putututa waqarichispallapuni. Maqanakupaj sumaj wakichisqa soldadokunataj wakin ñawpajta risharqanku, wakintaj Tata Diospa trato ruwasqan arcajpa qhepanta. Chaykamataj putututaqa mana samarispa waqachillarqankupuni. 14Iskay kaj p'unchayta Jericó llajtaj muyuyninta ajinata muyurimullarqankutaj, chaymantataj jarankuman kutiporqanku. Ajinata sojta p'unchayta kikillantapuni ruwarqanku. 15Qanchis kaj p'unchaytarí ñawpaj kutipi jinallatataj tutamanta jatariytawan, kikillantataj llajtaj muyuyninta muyurimorqanku. Chay p'unchayrí qanchis kutita muyurimorqanku. 16Chantá qanchis kutita muyurisqankutawan sacerdotekunaqa pututunkuta sinchita waqachejtinku, Josueqa israelitakunata nerqa: «Qhapariychej, imaraykuchus Tata Dios kay llajtata makiykichejman jaywaykusunkichejña. 17Chay llajta, jinataj chaypi imakunachá tiyan chaykunantin phirisqa kanqa, Tata Dios ajinata nisqanrayku. Khuchi warmi Rahabtarí ama wañuchinkichejchu, jinallataj pininchus wasimpi kajkunatawan, imaraykuchus payqa kachamorqanchej chay wateqajkunata wasimpi pakarqa. 18Qankunatajrí, llajtapi imakunachus kashan, chaykunata, ama munapayaspa oqharikunkichejchu, ni tuparillankichispischu. Chay tukuy imakunaqa chinkachisqa kanan tiyan, Tata Dios phirisqa kanampaj t'aqasqanrayku. Manachus jinata ruwankichej chayqa, Israel jara ñakasqa kananta ruwankichej, jatun llakiytaj qhatiriwasunman. 19Chantaqa, qori, qolqe, imakunachus broncemanta kaj, jinataj fierromantawan kaj imakunaqa Tata Diospaj t'aqasqa kanqa. Chay imakunaqa, maypichus Tata Diospaj qolqe waqaychakun, chayman churasqa kanqa,» nispa. 20Chantá sacerdotekunaqa pututunkuta waqacherqanku, soldadokunataj jatunmanta qhaparerqanku. Israelitakuna pututu waqasqanta uyariytawan, kunkankoj atisqanta qhapariyta qallarerqanku. Chantá ujllata llajtaj perqan loqhekuspa urmaykorqa. Chaymantataj sapa soldado cheqanta llajtaman phinkiykorqapacha; ajinamanta Jericó llajtata jap'ikaporqanku. 21Chanta tukuy qharikunata, warmikunata, waynakunata, machu runakunata espadawan wañuracherqanku, wañuchillarqankutaj wakakunata, ovejakunata, burrokunata ima. Tukuy ima kajta phirerqanku. 22Jinapi Josué, pikunachus Jericó llajtata qhawaj rerqanku, chaykunata nerqa: «Kunanqa khuchi warmi Rahabpa wasinman rispa, orqhomuychej payta, pininchus wasimpi kashan, chaykunatawan, payman juraspa nisqaykichejman jina,» nispa. 23Paykunataj rispa, Rahabta, tatanta, mamanta, turanta, pi ayllunchus paywan kasharqanku chaykunata orqhomorqanku, pusarqankutaj israelitakunajpa jarankumanta jawaman. 24Chantá israelitakunaqa Jerico llajtata, jinataj tukuy chaypi kaj imakunatawan ruphaykucherqanku. Kaykunallata orqhorqanku: Qolqeta, qorita, imakunachá broncemanta, fierromanta ima kajtawan, chaytataj Tata Diospaj qolqe waqaychanaman churarqanku. 25Josueqa Rahabta, 26Chaypacha Josueqa juraspa nerqa: “Pichus watejmanta Jericó llajtata sayarichiyta munajqa, Tata Diospa ñawpaqempi ñakasqa kachun. Pichus sayarichiyta munajqa cimientota churashajtin, kuraj kaj churin wañuchun, punkuta churashajtintaj, sullk'a kaj churin wañullachuntaj,” nispa. 27Tata Diosqa Josueta tukuy ima ruwasqampi yanapasqanrayku, payqa tukuy chay cheqanejpi manchay uyarisqa karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\