JOSUÉ 7

1Judá ayllumanta uj runa Achán sutiyoj, Carmijpa churin, Zabdijpa allchhin, Zerah allchhimpa churin karqa, payqa Tata Diospa nisqanman jina phirisqa kanan karqa, chaykunamanta wakinta pakaykorqa. Chaynejta tukuynin israelitakuna Tata Diospa ñawpaqempi juchayoj rikhurerqanku, phirisqa kanan karqa chaykunata Achán suwasqanmanta. Chayrayku Diospa phiñakuynenqa israelitakunajpa contrankuta k'ajarerqa. 2Josueqa Jericomantapacha Ai llajtata 3Kutimuspataj, Josueta nerqanku: «Ai llajtata jap'inapajqa mana tukuychu rinanchej tiyan; iskay waranqa, chayrí kinsa waranqa jinalla richunku, imaraykuchus paykunaqa pisilla kanku,» nispa. 4Jinataj kinsa waranqa runa jinalla Ai llajtata jap'inankupaj wicharerqanku. Ai llajtayojkunarí israelitakunata atipaykuspa, imata jina ayqecherqanku. 5Chaypacha kinsa chunka sojtayoj israelitakunata wañucherqanku. Wakintataj llajta punkumanta rumi orqhonakama qhatiykorqanku; chay uraypi paykunata mayta t'ustiykorqanku. Chayrayku israelitakunaqa maytapuni q'ewakorqanku, manañataj maqanakuyta munarqankuchu. 6Chantá Josuewan, israelitakunajpa kurajninkukunawan sinch'i llakisqa kasqankuta rikuchispa, p'achankuta llik'ikorqanku, umankumantaj jallp'awan qhallaykukorqanku. Chanta Diospa arcampa qayllampi pampakama k'umuykukuspa, chaypi ch'isiyanankama karqanku. 7Josuetaj nerqa: –Ay, Tata Dios. ¿Imapajtaj kay runakunata Jordán Mayuta chimpachimorqanki? ¿Amorreokunaman jaywaykunawaykupaj, paykuna tukuchinawaykupajchu chimpachimuwarqayku? Walej kanman karqa Jordán Mayu chimpallapi qhepakunayku. 8Ay, Tata Dios. ¿Ima nisajtaj kunanri? Israelitakunaqa enemigonkumanta ayqerikampunku. 9Cananeokuna chanta kaynejpi tukuy tiyakoj runakuna atipachikusqaykuta yachanqanku, tantaykuykuspataj, mana ni uj puchoyojta chinkachiwasqayku. ¿Chantá imataj kanqa, chay jina sumaj uyarisqa sutiykiwanri? nispa. 10Tata Diostajrí Josueman kuticherqa: –Jatariy, puririy. ¿Imaraykutaj pampakama k'umuykuspa kashankiri? 11Israelitakunaqa trato ruwasqayta p'akispa juchallikunku. Jap'iykakapunku, imakunachus phirisqa kanan karqa, chaymanta; suwanku, chantá llullakullankutaj. Astawampis, maypichus imanku kashan, chayman suwasqankuta pakaykunku. 12Chayrayku israelitakunaqa enemigonkuta mana atipayta atenqankuchu. Paykunaqa israelitakunata ayqechimullanqankupuni, imaraykuchus phirisqa kanankupaj jina kanku. Manachus nerqani chaykunata usqhayta phirinkichej chayqa, mana Noqapis qankunawanñachu kasaj. 13Sayariy; israelitakunata tantachispa, llimphuchachimuy. Niy, q'aya ñawpaqeyman chimpamunankupaj wakichikunankuta, imaraykuchus Noqa Tata Diosqa, Israelpa Diosnin ajinata nini: “Qankunaqa imachus phirisqa kanan karqa, chayta mana phirinkichejchu. Manachus tukuyninta phirinkichej chayqa, manapuni enemigoykichejta atipayta atinkichejchu. 14Q'aya, ayllumanta ayllu chimpamunkichej. Chantá mayqen ayllutachá Noqa nisaj, chay ayllumanta sapa wasi ayllu chimpamonqa; mayqen jaratachá Noqa nisaj, chay jaramanta sapa qhari chimpamonqa. 15Pejpa makimpichá imakunachus phirisqa kanan karqa chay rikhurenqa chayqa, chay runa tukuy ayllunwan ruphachisqa kanqa, imanchá tiyapun, chaykunawan ima, Tata Diospa trato ruwasqanta p'akispa, Israelpi millayta ruwasqanrayku,” nispa. 16Josueqa q'ayantin paqarin tutamanta jatarispa, israelitakunata ayllumanta ayllu chimpacherqa. Tata Diostaj Judá aylluta ajllarqa. 17Chanta Josue Judá aylluta qayllachejtin, Zérahpa ayllun ajllasqa karqa, Zérahpa ayllunmantataj Zabdijpa jaranmanta kajkuna ajllasqa karqanku. 18Zabdijpa jaranmanta ujmanta uj chimpajtinkutaj, Achán juchayoj rikhurerqa. Pay karqa Carmijpa wawan, Zabdijpa allchhin, Zérah wawampa allchhin, Judá ayllumanta. 19Chantá Josueqa Achanta nerqa: –Wawáy, Israelpa Diosnin Tata Diosta jatunchaspa yupaychay ari. Ama pakaspa, sut'inta willaway imatachus ruwasqaykita, nispa. 20Chanta Achán Josueta nerqa: –Arí, cheqamanta Israelpa Diosnin Tata Diospa contranta juchallini. Kay jinata ruwarqani: 21Jericopi chay tukuy imakuna ukhupi, Babiloniamanta manchay sumaj mantata rikorqani, iskay pachaj qolqeta, khuskan kilo kuraj jina qoritawan. Chaykunata anchapuni munaykuspa jap'ikaporqani, apaspataj toldoy uraman p'ampaykorqani, qolqeta aswan uraman churaykuspa, nispa. 22Josuetaj Achampa toldonman runakunata kacharqa, paykunataj phawitalla rispa imakunachus pakasqa kasharqa, chaykunata tarimorqanku. Qolqetapis aswan ukhunejpi tarerqanku. 23Chay imakunata orqhoytawan, Josueman, israelitakunamanwan apamorqanku, chaykunatataj Tata Diospa ñawpaqenman churarqanku. 24Chantá Achanta Acor nisqa Valleman pusarqanku, mantata, qorita, qolqe pakasqantawan khuska, chantá churinkunatawan, ususinkunatawan, wakankunatawan, burronkunatawan, ovejankunatawan, toldontawan, imanchá tiyaporqa, chaytawan khuska. 25Chanta Josué payta nerqa: –¿Imaraykutaj qan kay jina llakiyman churawarqaykuri? Kunanqa Tata Dios qampa pataykiman chay llakiyllatataj urmachimuchun, nispa. Chayta nisqantawan, tukuynin israelitakuna Achanta chanta tukuy imantawan khuska rumiwan ch'anqaykuspa, wañucherqanku; jinaytawantaj ruphaykucherqanku. 26Chaymantataj patanman ashkha rumita tawqaykorqanku, chaytaj kunankama kashan. Chayrayku chay cheqataqa Acor valle, nispa suticharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\