JOSUÉ 8

1Tata Diostaj Josueta nerqa: «Ama manchachikuychu, nitaj q'ewakuychu. Tukuy soldadoykikunata pusariykukuspa, Ai llajtayojkunawan maqanakoj puririy, imaraykuchus Noqaqa Ai llajtaj jatun kamachejninta, runantintawan atipachisqayki. Jallp'ankuta, llajtankuta ima jap'ikapunkichej. 2Qanqa Ai llajtata chanta jatun kamachejninta ima, imaynatachus Jericó llajtata ruwarqanki, ajinallatataj ruwanki. Kunan kutipeqa uywankuta, imankuchá tiyapusqanta qankuna jap'ikapunkichej. Ujllata atipaykunykichejpajqa sumajta wakichikuychej; soldadokunata llajtaj wasanman pakaykuy, kaymanta jinalla phawaykunankupaj,» nispa. 3Chanta Josueqa tukuy soldadonkunan ima Ai llajtayojkunawan maqanakoj puririnampaj wakichikorqa. Kinsa chunka waranqa soldadokunata ajllaspa, paykunata tutallan kacharqa, 4kay jinata kamachispa: «Allinta uyariychej: Qankunaqa llajtaj wasanman riychej, chaypitaj pakaykukuychej, phinkimunaykichejpaj jinataj wakichisqalla suyaychej. 5Noqatajri wakin soldadokunawan llajtaman qayllamusqayku. Maypachachus noqaykuwan maqanakoj llojsiykamonqanku chaypachaqa, noqayku ñawpaj kutipi jina ñawpaqenkuta ayqekusqayku. 6Ajinata llajtamanta ayqekojtiykoqa, qhepaykuta qhatiykamuwasqayku, ujtawan ayqechishawasqaykuta yuyaspa. 7Chanta qankunaqa pakakushasqaykichejmanta llojsimuytawan, llajtata jap'inkichej, imaraykuchus Tata Diosniykichejqa chay llajtata makiykichejman jaywasonqachej. 8Llajtata jap'ispataj, ruphaykuchiychej, Tata Diospa nisqanman jina. Kaytaqa noqa kamachiykichej,» nispa. 9Chantá Josueqa soldadokunata kacharqa, paykunataj rispa, Ai llajtaj inti yaykuynejpi, Betelwan Aiwan tinkuypi jina pakaykukorqanku; chaykama Josueqa jarallankupiraj chay ch'isi qhepakorqa. 10Q'ayantintaj Josueqa tutamanta jatarispa, soldadonkunata tantarqa; jinaytawantaj, soldadonkunaj ñawpaqenkuta chantá israelitakunajpa kurajninkukunawan khuska purirerqa, Ai llajtayojkunaj contrankuta maqanakunankupaj. 11Jinapi Josueqa soldadonkunawan ima llajtaj ñawpaqenmanta qayllaykorqanku, jarakorqankutaj Ai llajtamanta wichaynejpi. Paykunataqa Ai llajtamanta uj valle t'aqasharqa. 12Josueqa phishqa waranqa soldadokunata, llajtamanta inti yaykuynejman pakaykorqa, Betelwan Aiwan kashan chay chawpipi jina. 13Ajinaqa soldadokuna iskayman t'aqasqa karqanku; uj t'aqa llajtamanta inti yaykuynejpi pakasqa kasharqa, ujtaj llajtamanta wichaynejpi jarasqa karqa. Chay tutataj Josueqa khuskan vallekama qayllaykorqa. 14Ai llajtata jatun kamachejqa Josuepa soldadonkunanta rikuytawan, soldadonkunata tantaykuspa maqanakoj usqhay usqhayta llojserqa; Jordan valleman jurayk'orqa, mana yachaspa llajta wasapi wakin israelitakuna pakasqa kashasqankuta. 15Josuerí soldadonkunanwan ima ayqej ayqej tukorqanku, ch'in pampaman rishan, chay ñannejta. 16Tukuy Aimanta kaj soldadokunataj israelitakunata qhatiykunankupaj kamachisqa karqanku. Josueta ajinata qhatiykuspa, llajtamanta karunchakorqanku. 17Aimanta chanta Betelmanta tukuy israelitakunata qhatiykunankupaj llojsimorqanku. Tukuyninku israelitakunata wañurachiyta munasqankurayku llajta punkuta kichasqallata saqerparerqanku. 18Tata Diostaj Josueta nerqa: «Jap'ishanki, chay lanzata Ai llajtanejman oqhariy, 19Josueta lanzanta oqharejta rikuytawantaj, pakasqa kasharqanku, chay soldadokunaqa llajtaman yaykuspa, ninawan jap'iykucherqankupacha. 20Chantá Aimanta runakuna qhepankuta qhawarikuspa, llajtamanta q'oshñi manchayta pataman wicharishajta rikorqanku. Manaña ni mayman ayqeyta aterqankuchu, imaraykuchus ñawpaqenkuta ch'innejman ayqeshaj israelitakunaqa paykunawan maqanakoj ujllata tijrakamorqanku. 21Josuetaj tukuy israelitakunawan ima, pakasqa israelitakuna llajtata ninawan kanaykusqankuta rikuspa, paykunapis Aimanta kaj soldadokunawan maqanakullarqankutaj. 22Chaymantataj Ai llajtaman yaykoj israelitakuna llojsimorqanku. Jinamanta Aimanta kajkunaqa chawpipi rikhurerqanku, israelitakunataj tukuyninkuta mana ni uj puchuyojta wañuracherqanku. 23Jatun kamachejllata mana wañucherqankuchu; kawsashajta jap'ispa, Josueman pusarqanku. 24Israelitakunaqa Aimanta soldadokunata qhatiykuspa, tukuyninkuta espadawan wañuracherqanku, chaymantataj Ai llajtaman kutispa, puchojkunatapis wañurachillarqankutaj. 25Chay p'unchaypi Ai llajtayojkunamanta tukuyninku wañuchisqa karqanku, chunka iskayniyoj waranqa qharikuna, warmikuna ima. 26Josueqa Ai llajtanejman lanzan oqharisqallapuni karqa, chay llajtayojkunamanta tukuyninta wañurachinankukama. 27Chanta israelitakunaqa uywakunata, llajtapi imakunachus karqa, chay tukuyninta paykunapaj jap'ikaporqanku, Dios Tata Josueman kamachisqanman jina. 28Josuetaj Ai llajtata ruphaykuchispa, wiñaypaj thuñisqata saqerparerqa; kunankama jina kashan. 29Chaymantaqa Ai llajtamanta jatun kamachejta uj sach'aman warkhuspa sipicherqa, ayantaj inti yaykuykama warqhurayarqa. Inti yaykuytataj kamacherqa ayanta urayk'uchispa, llajta yaykunaman wijch'umunankuta, patanmantaj rumita tawqaykorqanku. Chay rumi tawqasqataj kunankama kashan. 30Chantá Josueqa Israelpa Diosnin Tata Diospaj Ebal Orqopi uj altarta ruwaporqa. 31Chayta ruwarqa Tata Diospa kamachin Moisés israelitakunaman kamachisqanman jina. Imaynachus Moisespa kamachiynin qhelqasqa kashan, chayman jina mana ch'eqosqa rumimanta uj altarta ruwarqanku. Chay altar patapi israelitakunaqa uywa ñak'asqata ruphachispa, Tata Diosman jaywarqanku, chayllapitaj allinyakuna jaywanata jaywallarqankutaj. 32Chaymantaqa israelitakuna rikushajtinku, Josueqa chay altar rumikunapi Moisespa qosqan kamachiykunata qhelqarqa. 33Chaymantaqa tukuy israelitakuna, waj llajtayojkuna ima, chantá kurajkunanku, soldadokunata kamachejkuna, cheqanchajkuna ima Tata Diospa trato ruwasqan arcaj qayllampi chimpapurantin sayarqanku; levita sacerdotekuna Diospa arcanta lijrasharqanku chaykunaj ñawpaqenkupi. Chay karqa Israel ayllu ñawpajta bendecisqa kanampaj; Tata Diospa kamachin Moisés kamachisqanman jina, khuskanqa Gerizim Orqo ladopi sayasharqanku, khuskantaj Ebal Orqo ladopi sayasharqanku. 34Chanta Josueqa kamachiy qhelqasqata bendicionmanta, jinallataj ñakaymantapis tukuyninta ñawirerqa. 35Josueqa, Moisespa kamachisqanta Israel suyumanta tukuy qharikunaman, warmikunaman, wawakunaman, chantá waj llajtayojkunamanwan tukuyninta ñawirerqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\