JOSUÉ 9

1Chay tukuy kasqanmanta kay jatun kamachejkuna uyarerqanku: Hetitakunamanta, amorreokunamanta, cananeokunamanta, ferezeokunamanta, heveokunamanta, jebuseokunamanta ima. Paykunaqa Jordán mayu kantupi inti yaykuyninnejpi, chantá chay orqorara cheqanejpi, Jatun Qocha kantu pampankunapi, Líbano jap'iykama tiyakusqanku. 2Jinapi chay tukuynin jatun kamachejkuna tantaykukuspa Josuejpa contranta chanta israelitakunajpa contrankupi maqanakunankupaj parlasqanku. 3Chaywampis Gabaón llajtapi tiyakojkuna heveokunaqa, Jericó llajtata chanta Ai llajtatawan Josué imatachus ruwasqanta yacharqanku. 4Chantá paykuna Josueta imaynatachus q'otiyanankuta yuyaychakorqanku. Qoqawita thanta costalkunapi churaspa, t'irisqa thanta qara botakunata ima burrokunaman chajnariykukuspa purirerqanku. 5Churakullarqankutaj thanta jut'ata, t'irisqa p'achakunata ima. Jinallataj ñampi mikhunankupaj chojru qoywariyasqa t'antata apakullarqankutaj. 6Chanta Guilgalpi jaraman chayaspa, Josueman israelitakunamanwan nerqanku: –Allin karumanta jamuyku, munaykutaj qankunawan uj tratota ruwayta, nispa. 7Israelitakunatajrí heveokunaman kuticherqanku: –Ichapis qankunaqa kay qayllallamanta kankichej. ¿Imaynatataj qankunawan uj tratota ruwaykumanri? nispa. 8Paykunatajrí Josueta nerqanku: –Noqaykoqa qanta sirvisqayku, nispa. Paytaj taporqa: –¿Pikunataj qankuna kankichejri? ¿Maymantataj jamunkichejri? nispa. 9Paykunataj kuticherqanku: –Noqaykoqa may karumanta jamuyku, Tata Diosniyki manchay jatunchasqa kasqanta uyariyku, yachaykutaj Egiptopi imakunatachus ruwasqanta. 10Uyarillarqaykutaj imaynatachus Jordán mayu chimpapi amorreokunajpa iskaynin jatun kamachejninkuta ruwasqanta, Hesbonmanta jatun kamachej Sihonta, Basanmanta jatun kamachej Ogtawan, pikunachus Astarotpi tiyakorqanku, chaykunata. 11Chayrayku kamachejniyku, llajta masiykukuna ima niwarqayku: “Oqharikuychej ñampaj imatachus apakunaykichejta, maypichus paykuna kashanku, chayman rinaykichejpaj. Chanta paykunata ninkichej: Noqayku qankunaj kamachiykichej kasqayku, qankunawantaj munayku uj tratota ruwayta,” nispa. 12Maypachachus qankunata mask'aj llojsimorqayku chaypacha, kay t'anta q'oñillaraj karqa, kunantaj qhorwariyasqaña, chojrutaj kashan. 13Kay qara botakunapis mosojpacha karqa vinota junt'achishajtiyku, kunantaj kay jina llik'isqaña. Kikillantaj p'achayku, jut'aykupis kay jina thantaña, karu ñanta unaypi jamusqaykurayku, nispa. 14Chantá israelitakunaqa Tata Diosta mana tapurispalla Gabaón llajtayojkunaj mikhunankuta jap'ikuspa mikhorqanku. 15Chaymanta Josueqa paykunawan k'achata kawsakunankupaj uj tratota ruwarqa, jinallataj paykunata mana jayk'ajpis wañuchinankupaj; chantá israelita kurajkunapis juraspa nerqanku parlasqankuta respetanankuta. 16Kinsa p'unchaymantatajrí israelitakuna yacharqanku Gabaón llajtayojkuna paykunaj qayllallankupi tiyakusqankuta. 17Chantá israelitakunaqa Gabaón llajtayojkunata mask'aj llojserqankupacha, kinsa p'unchayninmantaj llajtankuman chayarqanku. Chay llajtakuna karqanku Gabaón, Quefirá, Beerot, Quiriat-jearim ima. 18Israelitakunaqa mana paykunata wañucherqankuchu, kurajninkukuna Israelpa Diosnin Tata Diospa sutinrayku jurasqankurayku. Chayrayku israelitakunaqa kamachejninkukunaj contrankuta rimarqanku. 19Kurajninkukunataj nerqanku: –Noqayku Israelpa Diosninpa sutinrayku jurarqayku, paykunata mana wañuchinanchejpaj. Chayrayku paykunataqa mana imanayta atisunmanchu. 20Chaywampis kayta ruwasunchej: Paykunata mana wañuchisunchu, jurasqanchejta p'akisqanchejrayku, Diospa phiñakuynin ama chayamunawanchejpaj, nispa. 21Israelitakunajpa kurajninkukunaqa kamachillarqankutaj: –Ama wañuchiychejchu; paykunaqa tukuy israelitakunapaj llant'a ruwajkuna, yaku astajkuna ima kanqanku, nispa. Ajinata kamachejkunaqa jurasqankuta junt'arqanku. 22Chaymantataj Josueqa Gabaón llajtayojkunata wajyaspa, nerqa: –Qankuna qayllallaykupi tiyakushaspa, ¿imaraykutaj, karumanta jamuyku, nispa, qo'tiyaykuwaykuri? 23Chayrayku kunan qankunaqa wata runallapuni kanaykichejpaj ñakasqa kankichej. Llant'ata ch'ejtamunkichej, yakuta ima aysamunkichej Diosniypa wasimpaj, nispa. 24Paykunataj Josueman kuticherqanku: –Noqayku chayta ruwarqayku qankuna wañuchinawaykuta manchachikuspa, imaraykuchus yachayku Tata Diosniykichej kamachin Moisesman kamachisqanta, kay cheqanejpi tiyakojkunata wañurachispa, qankunaman kay jallp'ata qonasuykichejta. 25Kunanqa makiykipi kashayku; qan noqaykuwan ruway imachá allintaj cheqantaj rijch'asunki, chayta, nispa. 26Jinamanta Josueqa israelitakuna Gabaón llajtayojkunata wañuchinankuta mana saqerqachu. 27Chaymantapacha kunankama Josueqa paykunata churarqa, Tata Diospa altarnimpaj chanta israelitakunapaj ima, llant'ata ruwajkunata, yakuta aysamojkunata, may cheqatachá Tata Diosqa ajllakunan karqa, chaypi. Kunankama ajina ruwanayoj kashanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\