JUECES SUTIYOJ QHELQA 11

1Jefteqa Galaad jallp'amanta kallpa sapa maqanakoj runa karqa. Payqa karqa uj phisu warmej churin, tatantaj Galaad sutiyuj karqa. 2Galaadqa warminpi churinkuna karqa; paykunaqa wiñaykuspa Jeftetaqa wijch'orqanku, nerqankutaj: “Mana imatapis tataykumanta jap'inkichu, waj mamayoj kasqaykirayku,” nispa. 3Chanta Jefteqa wawqekunanmanta ayqekuspa, Tob llajtaman tiyakamoj riporqa. Chaypeqa suwa runakunawan tantaykorqa, paykunawantaj suwaspa purerqa. 4Qhepanejman amonitakunaqa maqanakoj yaykorqanku israelitakunawan. 5Chayrayku, Galaadmanta kurajkunaqa rerqanku Tob llajtaman Jefteta pusakampoj. 6Chantá Jefteta nerqanku: –Jamun, kamachejniyku kanaykita munayku, amonitakunawan maqanakupi, nispa. 7Jeftetajrí nerqa: –¿Manachu qankunaqa chejnikuwaspa, tataypa wasinmantapis qharqowarqankichej? ¿Imaraykutaj llakiypi rikhurispallaña mask'awaj jamunkichejri? nispa. 8Paykunataj kuticherqanku: –Llakiypi kaspapuni, qanta mask'aj jamuyku ari. Munayku noqaykuwan rinaykita amonitakunawan maqanakoj, chanta tukuy Galaadpi tiyakojkunaj kamachejniyku kanaykipaj, nispa. 9Chantá Jefté kuticherqa: –Sichus qankuna munankichej amonitakunawan maqanakunayta chayqa, Tata Diosqataj atipayta yanapawanman chayqa, noqapuni kamachejniykichej kasaj,nispa. 10Chanta kurajkuna juraspa, nerqanku: –Tata Diosmin testigo; niwasqaykutaqa ruwasqaykupuni, nispa. 11Jinamanta Jefteqa paykunawan rerqa, israelitakunataj kamachejninkupaj churarqanku. Jefteqa Mizpapi Tata Diospa ñawpaqempi imatachus parlasqankuta yuyaricherqa. 12Chantá willajkunata kacharqa amonitakunajpa jatun kamachinkuman, tapurinankupaj kay jinata: «¿Imanarqaykitaj noqa suyuypa contampi maqanakoj jamanunaykipajri?» nispa. 13Amonitakunajpa jatun kamachininkutaj kachasqakunaman kuticherqa: «Qankuna Egiptomanta llojsimushaspa jallp'aykuta qhechuwarqayku, Arnón Mayumantapacha Jaboc Mayukama, jinataj Jordán Mayukama ima. Kunanqa ch'inllamanta kutichipuwayku, nispa.» 14Chaypacha Jefteqa amonitakunajpa jatun kamachinkuman, waj willajkunatañataj kacharqa, 15Jefteqa kay jinata nimusunki: “Israelitakunaqa moabitakunamanta nitaj amonitakunamantapis jallp'ankunata mana qhechorqankuchu . 16Egiptomanta llojsimorqanku chaypacha, Puka Qocha nisqakama ch'in pampanta chimpamuspa, Cadeskama chayamorqanku. 17Chaypacha kacharqanku willajkunata Edompa jatun kamachejninman chay jallp'annejta pasajta saqenampaj; chaywampis payqa mana saqerqachu pasajta. Moabpa jatun kamachejmampis willajkunata kachallarqankutaj, paypis manallataj munarqachu. Chayrayku israelitakunaqa Cadespi qhepakorqanku. 18Chantari chay ch'in pampakunanejta purispa, Edompa jap'iynita, jinataj Moabpa jap'iynintapis muyuykamorqanku. Chayamorqanku Moab inti llojsimuyninnejman, chaypitaj jarakorqanku Arnón mayu kay lado chimpapi. Manataj chimparqankuchu Moabpa jap'iyninña kasqanrayku. 19Chaypacha willajkunata kacharqanku Hesbón llajtaman, amorreokunajpa jatun kamachinku Sehonman, mañakuspa chay jap'iyninkunejta pasajta saqenanta jallp'ankuman chayanankupaj. 20Jinataj Sehonpis manallataj saqerqachu chayninta pasanankuta; astawampis soldadokunanta tantaykorqa, Jahas chaynejman jarakuspa, israelitakunawan maqanakorqanku. 21Israelpa Tata Diosnenqa atipacherqa Sehonta, jinataj soldadonkunatapis; jinamanta jap'ikaporqanku chay cheqapi tiyakoj amorreokunajpa jallp'ankuta. 22Amorreokunajpa jallp'ankuta jap'isqankoqa karqa Arnón mayumantapacha Jabockama, chay ch'in pampanmantapachataj Jordán ayukama. 23¿Israelitakunaj Tata Diosninku amorreokunamanta chay jallp'ata qhechuspa, israelitakunaman qoporqa. ¿chay jallp'atachu qhechukapuyta munawayku? 24Quemós diosniyi qosusqanqa, ¿manachu qampata? Jinallataj noqaykupis Tata Diospa qowaqaykuta jinallataj qhaqayku. 25¿Qanqa yuyakunkichu Moabmanta jatun kamachej Ziporpa churin Balacmanta aswan sumaj kasqaykita? Jinapis payqa mana noqaykoj contraykupichu maqanakoj jamorqa. 26Kinsa pachaj wataña kanqa Hesbon llajtapi noqaykoj tiyakusqaykoqa, chantá Aroerpi, jinataj chay qaylla ranchokunapi, ajinallatataj Arnón mayo qaylla llajtakunapipis. ¿Imaraykutaj mana aswan ñawpajmantaña chay suyukunata qhechuwarqaykuchu? 27Mana ni imata sajratapis ruwaykichu. Qanmá mana allintachu ruwashanki noqaykuwan maqanakoj jamuspa. Tata Diosmin Juezqa; Paymin cheqanchawasunchej qankunatapis, noqaykutapis,» nispa. 28Chaywampis amonitakunaj jatun kamachejninkoqa, Jeftejpa willachisqanta mana kasorqachu. 29Chaypacha Tata Diospa Espíritun Jefteta yanaparqa, chaymanta Jeftetaqa pusarqa Galaadnejta, Manasesnejta, kutichimorqataj Galaadpi Mizpaman; Mizpamantataj amonitakunaj jap'iyninkuman yaykorqa. 30Jeftetaj Tata Diosman imatachus qonanta nerqa kay jinata: «Sichus amonitakunata atipayta yanapawanki chayqa, 31Qanman ruphachispa jaywasqayki, pichari ñawpajta wasiymanta taripawaj llojsimonqa, chayta,» nispa. 32Chaypacha Jefteqa amonitakunajpa jap'iyniman yaykorqa paykunawan maqanakoj, Tata Diostaj amonitakunata atipaykucherqa. 33Jefteqa ashkha runakunata wañuchicherqa, jap'irqataj iskay chunka llajtakunata, Aroermanta Minitkama, jinataj Abel-keraminkama. Jinamanta israelitakunaqa wata runankuman amonitakunata tukucherqanku. 34Maypachachus Jefté Mizpapi wasinman kutiporqa chaypacha, uj k'ata ususin llojsimorqa taripaj panderetata tocarispa, tusurikuspataj. Pay k'atalla wawanqa karqa. 35Ajinaqa payta rikuytawankama, Jefteqa p'achanta llik'ikuspa, manchay llakisqa nerqa: –Ay, wawáy, qannejta jatun llakiypi rikhurini. Chaywampis kunanqa juraspa Tata Diosman, qosaj nisqayta junt'anay tiyan, nispa. 36Chanta ususintaj kuticherqa: –Tatáy, noqamanta Tata Diosman imatachus nisqaykitaqa junt'allay, imaraykuchus Payqa nisusqanta junt'asorqa, enemigoyki amonitakunata atipayta yanapasuspa. 37Chaywampis mañarikuyki kachanawaykita iskay killapaj jaqay orqo nejta kawsakusqay sipas masiykunawan khuska waqaspa purimunaypaj, mana casarakuspalla wañunay kasqanmanta. 38Chantá Jefté iskay killapaj kacharqa, chaymanta ususenqa orqo nejta waqaspa purerqa kawsakusqan sipaskunawan khuska, mana casarakuspalla wañunan kasqanmanta. 39Iskay killa junt'akojtintaj, tatampaman kutimporqa, paytaj junt'arqa Tata Diosman imatachus qonan karqa, chayta. Jeftejpa ususenqa wañorqa qharej mana chayasqan. 40Chaymantapacha kay usu karqa israelitakuna ukhupi: Sapa wata sipakuna Jeftejpa ususinmanta tawa p'unchayta orqoman waqaj rinku .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\