JUECES SUTIYOJ QHELQA 13

1Israelitakunaqa watej Tata Diospa mana munasqanta ruwallarqankutaj; chayrayku Tata Diosqa paykunata jaywaykorqa filisteokunajpa tawa chunka watata wata runan kanankupaj. 2Dan ayllumanta uj runa karqa Zora llajtapi Manoa sutiyoj, paypa warmintaj mana jayk'ajpis wawayoj kayta aterqachu. 3Chantá Tata Diospa angelnin Manoaj warminman rikhurispa, nerqa: «Qanqa mana jayk'ajpis wawayoj kayta aterqankichu; kunanrí wijsallikunki, qhari wawatataj paqarichikunki. 4Kunanmanta ama vinota ujyankichu, nitaj waj machachikoj ujyaykunatapis, nillataj mana allimpaj qhawasqa mikhunatapis mikhunkichu. 5Uj qhari wawayki kapusonqa; chay wawaykej chujchantaqa ama k'utuchinkichu, imaraykuchus chay wawaqa Tata Diospaj t'aqasqa kanqa nazareo kanqa nisqa manaraj paqarikusqanmantapacha. Paymin israelitakunata filisteokunamanta kacharichenqa,» nispa. 6Chanta warmeqa qosanman willarqa: «Uj runa Diospa angelniman rijch'akuj jamuwarqa; payqa may mancharina karqa. Manataj taporqanichu pichus kasqanta, nitaj paypis willawarqachu. 7Pay niwarqa uj qhari wawayoj kanayta, kunanmantapachataj mana ujyanayta vinota, ni ima machachikoj ujyanata, nillataj mikhunayta mana allimpaj qhawasqa mikhunata, imaraykuchus wawaqa Tata Diospaj t'aqasqa nazareo kanqa, manaraj paqarikusqanmantapacha wañupunankama,» nispa. 8Chantá Manoaqa Diosmanta mañakorqa: «Mañarikuyki Tatay, warmiyman kachamusqayki runata watejmanta kachamuwayku, willarinawaykupaj imakunatachus ruwanaykuta paqarinan kashan, chay qhari wawawan,» nispa. 9Chantá Diosqa Manoaj mañakusqanta uyarerqa, Manoaj warmin campopi kashajtintaj, Tata Diospa angelnin rikhurillarqataj. Qosan Manoatajrí mana paywanchu kasharqa. 10Chanta warmeqa usqhayta rispa, qosanman nerqa: –Qanimpa rikhuriwarqa, chay runa watejmanta rikhurillawantaj, nispa. 11Manoaqa jatarikuytawan, warmimpa qhepanta rerqa, maypichus chay runa kasharqa, chayman, paymantaj nerqa: –¿Qanchu kanki qanimpa warmiyman parlarqanki chay runaqa? nispa. Chay runataj kuticherqa: –Arí, noqa kani, nispa. 12Chaypacha Manoaqa nerqa: –Maypachachus qampa niwasqayku junt'akonqa chaypachaqa, ¿imaynatataj chay wawata uywasqaykuri? ¿Imatataj paywan ruwanayku kanqari? nispa. 13Chantá Tata Diospa angelnin payman kuticherqa: –Warmiyki tukuy nisqayta junt'anan tiyan: 14Ama ujyachunchu vinota, nitaj machachij ujyaykunatapis; amallataj mikhuchunchu mana allimpaj qhawasqa mikhuykunatapis. Tukuy kamachiykunata junt'achun, nispa. 15Manoaqa mana yachaspa chay runaqa Tata Diospa angelnin kasqanta, payta nerqa: –Noqaykuwan qheparikuy mikhunaykipaj, uj chivitoj aychanta k'asparkuchipusqayki, nispa. Angeltajrí kuticherqa: –Qhepakuyman chaypis, mana noqaqa qankunawan mikhuyta atiymanchu. Jinapis atiwaj chay chivitota ñak'aspa, Tata Diosman japaspa ruphachiyta, nispa. 17Manoataj angelta nerqa: –Sutillaykitapis willawayku ari, kay niwasqasniyku junt'akojtin, qanta yupaychanaykupaj, nispa. 18Tata Diospa angelnintajrí kuticherqa: –¿Imapajtaj sutiyta yachayta munankiri? Suteyqa may t'ukuna pakasqa sutimin, nispa. 19Chanta Manoaqa chay chivitota, chantá poqoykunanmanta ofrendatawan, Tata Diosman jaywarqa, chhanka patapi q'olachispa. Chaypacha Tata Diosqa may t'ukuna imata ruwarqa, Manoawan, warminwan qhawashajtinku: 20Altarmanta pataman nina oqharikojtinkama, Tata Diospa angelnin, nina larwaynin chawpita janaj pachaman riposhajta rikorqanku. Chayta rikuspa, paykuna pampakama umankuta chayachinankukama k'umuykorqanku. 21Jinamanta Manoaqa yacharqa chay runaqa Tata Diospa angelnimpuni kasqanta, manañataj ujtawan jayk'ajpis payman, nitaj warminmampis rikhurerqañachu. 22Chantá Manoaqa warminta nerqa: –Cheqamanta kunanqa Diosta rikusqanchejrayku wañupusunchá, nispa. 23Warmintajrí kuticherqa: –Sichus Tata Diosqa wañuchiyta munawasunman karqa chayqa, manachari q'olachisqanchejta, nitaj ofrendanchejtapis jap'iwasunmanchu karqa, nillataj kay imakunata rikuchiwasunmanchu karqa. Manallataj kay tukuyta willawasunmanchu karqa, nispa. 24Aswan qhepaman chay warmeqa uj wawata paqarichikorqa, sutichartaqaj Sansón, nispa. Chay wawa wiñarqa,Tata Diostaj samincharqa. 25Sansón Danpa jarampi kashajtin Tata Diospa Espiritunqa jamuspa kallpacharqa; chayqa kashan Zorawan, Estaolwan, chay chawpinejpi jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\