JUECES SUTIYOJ QHELQA 15

1Chanta mana unaynimanchu trigo oqharina killapi, Sansónqa warmita waturikoj rerqa uj chivito aparisqa, chayaspataj nerqa: –Warmiyta watukuyta munani, nispa. Warmimpa tatantajri mana yaykuchiyta munarqachu, chanta nerqa: –Noqaqa yuyarqani manaña payta munakusqaykita, chayrayku ujnin kaj kawsaqeykiwan casarachini. Chaywampis paypa sullk'an kashanraj aswan alajita; paywan casarakapuy ari, nispa. 3Sansontajrí payman kuticherqa: –Kunanqa mana juchayojchu kasaj filisteokunata imatachus ruwasaj chaymanta, nispa. 4Chantá rispa, Sansonqa kinsa pachaj atojkunata jap'imorqa; chupankumanta iskaymanta iskay t'inkiykuspataj, nina jachunta wataykorqa. 5Chaymantaqa nina jachunta jap'iykuchispa, filisteokunajpa chajrankuman atojkunata kachaykorqa. Jinamanta ruphaykucherqa erapiña kaj trigota, jinataj ruthunapaj kasharqa, chaytapis. Chantá ruphaykuchillarqataj uva sach'akunata, olivo sach'akunatapis. 6Chantá filisteokunaqa tapurarqanku: ¿Pitaj kayta ruwanri? nispa. Kuticherqankutaj: Timnat llajtayojpa tolqan Sansón kaytaqa ruwan, warminta kawsaqenwan casarachisqanrayku, nispa. Chanta filisteokunaqa ruphaykuchimorqanku chay warmita, tatantawan ima. 7Chaypacha Sansonqa nerqa: –Qankuna chay jinata ruwasqaykichejrayku, jurani mana kayqa jinallachu kanqa, manachayqa mana samarisajchu qankunata chinkachinaykama, nispa. 8Jinamanta paykunata mana khuyaspa maqaykorqa, ashkhatataj wañuracherqa. Chay qhepantataj Etam chhanka jusk'uman tiyakoj rerqa. 9Filisteokunaqa jamuspa, Judajpa ayllu jap'iynimpi jarakorqanku, Lehi nisqa chaynejkamataj rerqanku. 10Chanta Juda ayllumanta kajkuna tapurerqanku: –¿Imaraykutaj noqaykuwan maqanakoj jamunkichejri? nispa. Filisteokunataj kuticherqanku: –Sansonta jap'ej jamuyku, sajra ruwawayqaykumanta paytapis jinallataj ruwanaykupaj, nispa. 11Chayta uyarispa, Judá ayllumanta kinsa waranqa runakuna Etam chhanka jusk'uman rerqanku, chaypitaj Sansonta nerqanku: –¿Imatataj kayta ruwawaykuri? ¿Manachu yachanki filisteokunajpa wata runan kashasqanchejta? nispa. Sansontaj paykunaman kuticherqa: –Imaynatachus paykuna ruwawarqanku, jinallatataj noqapis ruwani ari, nispa. 12Chantá paykunaqa nerqanku: –Noqaykoqa qanta jap'ej jamuyku, filisteokunaman jaywaykusunaykupaj, nispa. Sansontaj paykunaman kuticherqa: –Sut'ita niwaychej mana wañuchinawaykichejta, nispa. 13Paykunataj nerqanku: –Mana, mana qanta wañuchisqaykuchu, manachayqa jap'isuspa, filisteokunaman jaywamuyta munayku. Chayta nispa, iskay mosoj waskhaswan watasqata pakakunanmanta Sansonta orqhomorqanku. 14Lejiman chayachimojtinkutaj, filisteokunaqa kusiywan qhaparqachaspa payta taripaj llojserqanku. Tata Diosqa Espiritunwan watejmanta Sansontan kallpacharqa, Payqa makimpi chay watasqa waskhasta p'itirarqa, phunu q'aytupis kanman jinata. 15Chantaqa manaraj allin ch'akisqa burro k'akita oqharikuspa, uj waranqa filisteokunata wañuracherqa. 16Chaymantataj Sansón nerqa: Uj burro k'akiwan uj waranqa runakunata wañucherqani; uj burro k'akillanwan wañuchispa uj iskay qolluta wañusqa runata tantarqani, nispa. 17Chayta niytawan, chay burro k'akita wijch'urparerqa; chayrayku chay cheqaj sutenqa Ramat-lehi. 18Chaymantaqa Sansón yakumanta mayta ch'akichikushaspa, Tata Diosman mañakorqa: ¿Imapajtaj yanapawarqanki atipayta? ¿Kunanqa yaku ch'akiywan wañusajchu mana Diosta rejsijkunaj makinkupi? nispa. 19Chanta Diosqa Leji nisqapi cheqapi uj yaku juturita rikhuricherqa, Sansontaj chay pujyumanta ujyaspa, watejmanta kallpachakorqa. Chayrayku chay jutureqa sutichasqa karqa En-hacoré nisqa; chayqa kunankama Lejipi kashan. 20Sansonqa iskay chunka watakunata Israelitakunata kamacherqa, filisteokuna kamachishajtinku chaypi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\