JUECES SUTIYOJ QHELQA 16

1Uj pacha Sansonqa Gaza llajtaman rerqa. Chaypi sajta purikoj warmita rikorqa, wasinman rispataj paywan puñuykorqa. 2Jinapi Gazamanta kajkunaqa Sansón chay llajtapi kasqanta yachaytawan, llajtata muyuykorqanku, llajtaman yaykuna punkutataj tukuy tuta qhawarqanku, q'ayantin sut'iyayta Sansonta wañuchiyta yuyaspa. 3Sansonrí chawpi tutata jatarispa, llajtaj punkunta, sayantantinta sik'irparispa; chantá lijrariykukuspa, apakaporqa Hebronpa chimpampi kashan, chay orqoman. 4Chaymanta qhepata Sansonqa sonqonta suwachikorqa Sorec Vallemanta Dalila sutiyoj warmiwan. 5Chantá filisteokunajmanta kurajkuna Dalilawan parlaj rerqanku, nerqankutaj: –Mana riparaylla Sansonta tapuy; maymantachus chay jina kallpan kasqanta yachanapaj, imaynatachus atipayta atiykuman, jinamanta watasqata apayta atinaykupaj. Sapa ujniyku waranqa pachajniyoj qolqeta qanman qosqayku, nispa. 6Chanta Dalilaqa Sansonta nerqa: –Munani willanawaykita maymantachus chay jina kallpayki kasqanta. ¿Imaynatataj watasunkuman mana kacharichikunaykipaj jinari? nispa. 7Sansontaj kuticherqa: –Sichus wataykuwankuman qanchis mosoj ch'awarawan chayqa, kallpayqa pisiyanman, chantá mayqen runa jinallaman tukuyman, nispa. 8Chanta filisteokunajpa kurajninkuqa aparqanku Dalilaman mosoj ch'awarata, chaykunawantaj Dalilaqa Sansonta wataykorqa. 9Ñawpajmantaña Dalilaqa runakunata wasimpi pakaykusqa. Chantá qhaparerqa: –Sansón, filisteokuna jap'isoj jamushanku, nispa. Sansontajrí chay mosoj ch'awarata p'itirarqa phunu q'aytupis kanman karqa jinata. Ajinamanta filisteokunaqa mana yachayta aterqankuchu maymantachus kallpan kasqanta. 10Chantá Dalilaqa Sansonta nerqa: –Q'otuyaykuwanki. Llullakushawarqanki. Sut'ita willaway ari, imaytapuni watasqa kawaj chayta, nispa. 11Sansontaj kuticherqa: –Sichus wataykuwankiman mosoj waskhaswan, manaraj pejpa watasqanwan chayqa, kallpayqa pisiyanman, chantá qankunamanta mayqen runa jinallaman tukuyman, nispa. 12Chaypacha Dalilaqa mosoj waskhasta oqharispa, Sansonta wataykorqa, qhaparerqataj: –Sansón, filisteokuna jap'isoj jamushanku, nispa. Chaypacha Dalilaqa wasimpi runakunata pakaykullasqataj. Sansontajrí chay waskhasta ñañu q'aytupis kanman jinata p'itirarqa. 13Chantá Dalilaqa Sansonta nerqa: –Q'otuyashallawankipuni, llullakushallawankipunitaj. Nillawayña, imaynatapunichus watasqa kayta atiwaj, chayta, nispa. Sansontaj kuticherqa: –Sichus qan chujchayta awana q'aytuwan qanchis sinp'asta ruwawaj chayqa, sitajchus sumajta uj estacawan clavaykuwaj pampaman chayqa, kallpayqa pisiyanman, chantá qankunamanta mayqen runa jinallaman tukuyman, nispa. Chaypacha Dalilaqa Sansonta puñucherqa, chay qanchis simp'asninmanta jap'ispataj, awasqa telatawan khuska awaykorqa. 14Chaymanta chay simp'asqasninmanta uj estacata pampaman clavaytawan, qhaparerqa: Sansón, filisteokuna jap'isoj jamushanku, nispa. Sansontajrí sayariytawan, estacata pampamanta, awana telatawan khuska sik'irparerqa. 15Chantá Dalilaqa nerqa: –Llulla runa. Imaraykutaj niwanki munakuwasqaykitari? Kaypiwanqa kinsa kutitaña llullakuwanki, nipunitaj sut'inchawankichu kallpayki maymantachus jamusqanta, nispa. 16Ajinamanta Dalilaqa kutin kutinta Sansontaqa umanta nanacherqa, chaymanta manañataj kawsaytapis munarqachu. 17Chantaqa Dalilaman mana llullakuspa, willaykaporqa imatachus pakasharqa, chayta: –Mana ni pi jayk'ajpis chujchaytaqa k'utuwanchu, imaraykuchus manaraj paqarikusqaymantapacha Diospaj t'aqasqa kani nazareo nisqa. Sichus chujchayta k'utuwankuman chayqa, kallpay chinkanman, chantá mayqen runa jinalla mana kallpayojman tukuyman, nispa. 18Kay kutipi Sanson cheqatapuni willasqanta yachaytawankama, Dalilaqa filisteokunajpa kurajninkukunaman willacherqa: –Kunanqa jamuychej ari; Sansonqa sonqompi pakashasqanta sut'inchawanña, chayta, nispa. Chaypacha paykunaqa Dalilaman qolqeta apaspa rerqanku. 19Jinapi Dalilaqa Sansonta puñuykucherqa arphisnin pataman siriykuchispa, chaypachataj wajyarqa uj filisteo runata, Sansonpa chay qanchis simp'anta k'utunampaj. Ajinamanta Sansonqa mana kallpayoj rikhurerqa. 20Chantá Dalilaqa qhaparerqa: –Sansón, filisteokuna jap'isoj jamushanku, nispa. Sansontaj rijch'ariytawan, yuyarqa ñawpaj kutipi jina kacharichikunanta; jinapis mana yacharqachu Tata Diosqa payta saqerparisqanta. 21Chaypacha filisteokunaqa Sansonta jap'ispa, ñawinkunata orqhorparerqanku, Gaza llajtamantaj aparqanku. Chaypi broncemanta cadenawan wataykuspa, carcelpi jak'uchina molinota muyuchicherqanku. 22Chaywampis k'utuchikusqanmanta qhepaman Sansonpa chujchanqa watej wiñaykushallarqataj. 23Uj kuti filisteokunajpa kurajninkukuna tantaykokorqanku kusikunankupaj Sansonta jap'isqankumanta jinataj Dagón diosninkuman uywa ñak'asqata jaywanankupajwan. Kay jinatataj takerqanku: Diosninchej jaywaykuwanchej enemigonchej Sansonta, nispa. 24Sansonta rikuspa, chay llajtayoj runakunaqa takillarqankutaj, diosninkuta yupaychaspa kay jinata: Noqanchejpa diosninchejqa enemigonchej Sansonta jaywaykuwanchej, pichus chajranchej tukuchejta, ashkha llajta masinchejkunatataj wañuchej, chayta, nispa. 25May kusisqa kasqankurayku, mañarqanku Sansonta carcelmanta orqhomunankuta, paymanta alqochakunankupaj. Jinataj carcelmanta orqhoytawan payta rikuspa, mayta asikorqanku, chaymantataj wasej sayantankuna chawpiman sayaykucherqanku. 26Chantá Sansonqa, makinmanta pusaykachaj waynata nerqa: –Qayllaykuchiway kay wasej sayantankunanman. Chayman atiykurikuspa, samarikuyta munani, nispa. 27Filisteokunajpa tukuy kurajninkukuna chay jatun wasipi kasharqanku, jinataj ashkha qharikuna, chantá warmikuna ima. Chay jawa kashallarqankutaj uj kinsa waranqa jina runakuna altos patapi; paykunaqa Sansonmanta asikuspa qhawasharqanku. 28Chanta Sansonqa Tata Diosmanta mañakorqa: «Tata Diosniy, mañarikuyki, kay kutillatawampis noqamanta yuyarikunaykita, jinataj kallpata qorinawaykita, iskaynin ñawiymanta filisteokunawan paqachikunaypaj, nispa.» 29Chay qhepantaqa Sansonqa makinwan chay wasej iskaynin sayantasninta mask'arqa; chaykunalla tukuy wasitaqa sayachisharqanku. Iskaynin sayantakunanmantaj makinta churarqa, ujninman pañata ujninmantaj lloq'eta. 30Chantá Sansón qhaparerqa: «Filisteokunawan khuska wañusaj, nispa.» Chaymantaqa chay sayantakunata ñit'erqa tukuy kallpanwan, chay jatun wasitaj urmaykorqa filisteokunajpa kurajninkukunaj patankuman, chaypi kasharqanku, tukuy chaykunaj patankumanwan. Sansón kawsashaspa wañuchisqanmantaqa chay kutipi nisqaqa astawanraj filisteokunata wañucherqa. 31Chaymanta Sansonpa wawqekuna, tukuy ayllukuna ima jamorqanku; ayanta oqharispataj, p'ampamorqanku Manoa tatampa aya p'ampananman; chay kasharqa Zorawan, jinataj Estaolwan chay chawpinejpi. Iskay chunka watata Sansonqa israelitakunata kamacherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\