JUECES SUTIYOJ QHELQA 18

1Chaypacha Israel ayllu ukhupi mana jatun kamachej karqachu; Dan ayllojtapis manaraj jallp'an karqachu, ajinaqa maypichus tiyakunankuta mask'asharqanku . 2Chayrayku Danmanta kajkunaqa Zoramanta, jinataj Estaolmanta kacharqanku phishqa may kallpayoj runakunata qhawaramunankupaj, jinataj sumajta rejsimunankupaj chay jallp'akunata. Chay phishqa kachakunaqa Efraín ayllu orqo chheqanejman rispa, chayarqanku Micaiajpa wasinman, chaypitaj chay ch'isi puñukorqanku. 3Micaiajpa wasinman qayllashaspañaqa, chay wayna levitaj parlasqanta rejsiytawan, rerqanku tapurej: ¿Pitaj kaynejman pusamusorqari? ¿Imaraykutaj qan kaypi kashankiri? ¿Imatataj kaypi mask'ashankiri? nispa. 4Chanta levita kuticherqa: –Micaiawan uj tratota ruwarqayku; paypa sacerdoten kanaypaj pagamanta mink'akuwan, nispa. 5Chaypacha paykunaqa nerqanku: –Diosta tapuriy kay puriyniykupi allinchus riwasqayku manachus, chayta, nispa. 6Levita sacerdote kuticherqa: –Rillaychej mana manchachikuspa; Tata Diosqa qankunata waqaychasonqachej mayllamampis rejtiykichej, nispa. 7Chaymantataj chay phishqa kachasqakunaqa Laisman rerqanku. Chay llajtajyojkunaqa mana imamanta manchiskuspa tiyakoj kanku, imaynatachus sidoniokuna kawsayta yachasqankuman jina, ni ima ch'ajwawan, sumajpi kawsarqanku, ni pejpa imanasqan, nitaj ni imamanta pisichikuspa. Paykunaqa sidoniokunamanta karupi tiyakorqanku, manataj piwampis tratoyojchu karqanku. 8Chaymantataj chay phishqa kachasqakunaqa kutimporqanku Zoraman, jinataj Estaolman, maypichus chay wawqemasinku kasharqanku, chayman; paykunataj kay jinata tapurerqanku: –¿Imaynataj risorqachejri? nispa. Chay kachasqakunataj kuticherqanku: –Chaynejpi purispa, tarerqayku sumachaj jallp'akunata. Jaku, jap'ikampunachej. Ama qhella kanachu mana ima ruwaspa. Jaku rina chay jallp'ata jap'ikapoj. 10Chayman chayaspa, rikunkichej mana imamanta manchachikuspa, ashkha jallp'akunayoj, ni imamanta pisichikuspa, chaypi tiyakoj runakunata. Diosmin chay jallp'ata qowasunchej, nispa. 11Chantá Dan ayllumanta, Soramanta, Estaolmanta ima, sojta pachaj qharikuna llojserqanku sumaj wakisqa maqanakunapaj. 12Judaman chayaspataj, Quiriat-jearimmanta inti yaykuynejpi jina jarakorqanku, chayrayku chaynejpata kunankama sutin Danpa Jarakunan, nisqa. 13Chaymanta rerqanku Efraínpa orqo cheqanejman, chayarqankutaj Micaiajpa wasinman. 14Chanta Lais llajtata qawaj jamojkunaqa, llajta masinkuman nerqanku: –Yachankichejchu, kay wasipi tiyan Diosta tapuna unku, chantá lantikuna ima, jinataj k'ullu llajllasqamanta uj lanti qolqewan lluch'isqa. ¿Ima ninkichejtaj? nispa. 15Chanta kachasqakunaqa rerqanku, Micaiaspa wasiman chayaspataj levitata, napaykorqanku. 16Chaykamataj Dan ayllumanta kaj sojta pachaj soldadokunaqa sumaj wakisqa punkupi suyasharqanku. 17Jinapi chay phishqa kachasqakunaqa wasiman yaykuykuspa, suwakorqanku k'ullumanta llajllasqa qolqewan lluch'isqa lantita, Diosta tapuna unkuta, waj lantikunata ima; chaykama sacerdoteqa chay sojta pachaj soldadokunawan khuska punkupi kasharqa. 18Sacerdoteqa chay phishqa kachasqakuna Micaiajpa wasinman yaykusqankuta; chantá lantita jinataj Diosta tapuna unkuta, chantá waj lantikunata ima suwashajta rikuspa, nerqa: –Imatataj ruwashankichejri? nispa. 19Paykunataj kuticherqanku: –Ch'inlla kakuy; jampuy noqaykuwan. Munayku sacerdoteyku kanaykita, jinataj uj tatayku jina. ¿Manachu aswan walej kanman Israel ujnin kaj aylluntinmanta sacerdote kanayki uj runaj wasillanmanta nisqaqa? 20Chay nisqankuwan sacerdoteqa kusikorqa. Chayrayku chay lantita, Diosta tapuna p'achata, waj lantikunatapis apariykukuspa, Dan aylluwan riporqa. 21Jinaspa paykuna wawankuta, uywankuta, tukuy kapuyninkuta ima ñawpachispa, chaymanta riporqanku. 22Karutaña ripushajtinkutaj, Micaiawan, kawsaqenkunawan tantaykukuspa, Dan aylluta qhatiykorqanku. 23Chay qhatiykojkunajpa qhaparisqankuta uyarispa, Danmanta kajkunaqa qhepaman kutirispa, Micaiastataj taporqanku: –¿Imataj tiyan? ¿Imaraykutaj chay jinatapuni qhaparimuwaykuri? nispa. 24Micaiastaj kuticherqa: –Qankuna apakapushankichej, ruwakorqani, chay lantikunayta; sacerdoteytapis apakapushallankichejtaj, mana imayojtataj saqerparishawankichej. Chantá tapushawankichejrajtaj: ¿Ima tiyan? nispa. 25Danmanta kajkunarí kuticherqanku: –Ama qhapariykuwaykuchu; pajtataj wakin runakunayku phiñarikuspa, maqaj jamusunkuman, wañuchisunkumantaj qantawan, aylluykitawan ima, nispa. 26Ashkhas contrampi kasqankuta reparaspa, Micaiasqa wasinman kutiriporqa, Danmanta kajkunataj ñanninkuta riporqanku. 27Paykunaqa Micaiaspa ruwasqanta apariykukuspa, jinataj sacerdotentawan pusariykukuspa, Laiskama chayarqanku. Chaypi runakunaqa mana imamanta llakiyniyoj paykunallapi atienekuspa kawsakusharqanku. Chantá Danmanta kajkunaqa tukuyta wañuracherqanku, llajtatataj ruphaykucherqanku. 28Paykunata mana pipis jark'akoj karqachu, chay llajta Sidonmanta karupi kasqanrayku, manataj waj llajtakunawampis ni ima tratoyoj kasqanraykutaj. Chay llajtaqa Bet-rehob Vallenejpi kasharqa. Chantá Dan ayllumanta kajkunaqa chay llajtata watejmanta ruwaspa, chaypi tiyakaporqanku. 29Chay llajta ñawpa sutin karqa, Lais nisqa, paykunatajrí, Israelpa churin Dan tatankoj sutiwan suticharqanku. 30Chaypi Danmanta kajkunaqa suwamusqanku llajllasqa lantinkuta yupaychanankupaj churaykorqanku, sacerdotenkutaj Jonatán karqa; payqa Moisespa allchhin Gersonpa churin karqa. Chay qhepamantaj Jonatanpa mirayninmanta kajkuna Danpi sacerdotekuna karqanku, chay karu suyuman apasqa karqanku chay p'unchaykama. 31Chaypi karqa Micaiaspa ruwasqan lanteqa paykunawan khuska, Diospa Toldon Silopi ruwasqa kanankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\