JUECES SUTIYOJ QHELQA 19

1Israel ukhupi manaraj jatun kamachej kashajtin, uj levita tiyakorqa Efraínpa aswan karu orqo cheqanejpi, paytaj Judá aylluj jap'iynimpi, Belén llajtamanta uj warmiwan tantakorqa. 2Chantá chay warmi payta wasanchaspa, riporqa Belén llajtaman tatampa wasinman, tawa killatataj chaypi qhepakorqa. 3Chaymantataj levitaqa kamachinta pusariykukuspa, iskay burrokunatawan qhatiykuspa, warminta mask'amoj rerqa, paywan kutinakapunanta parlapayamoj. Warmintaj tatampa wasinman pusaykorqa. 4Ajinallatataj warmej tatampis tukuy sonqo wasimpi jap'erqa, nerqataj paykunawan qhepakunanta. Levita, kamachinwan kinsa p'unchayta suegrompa wasimpi qhepakorqa, mikhuspa, ujyaspa, puñuspataj. 5Tawa kaj p'unchaypeqa tuta tutamanta jatarikorqanku ripunankupaj. Ripushajtinkuñataj, warmej tatanqa tolqanta nerqa: –Manaraj puririshaspa, uj chhika mikhunallatapis mikhurikuwaj ari; chantá ripullankichej, nispa. 6Jinataj suegrontin tiyaykukuspa mikhurqanku, ujyarqankutaj. Chantá warmej tatan nerqa chay ch'isitawan qheparikunanta astawan kusirikunankupaj. 7Levitaqa watej sayarikuspa ripunampaj; chaywampis qhepakorqapuni suegron kutin kutinta qhepakunanta nisqanrayku. 8Phishqa p'unchayninman levitaqa tutamanta ripunampaj jatarikorqa, suegrontajrí nerqa manaraj ripushaspa mikhurikunanta, astawan kallpata jap'inampaj. Jinamanta khuska mikhorqanku, chaykamataj p'unchayaykorqa. 9Maypachachus levitaqa, warmiwan, kamachinwan ima jatarikorqa ripunampaj chaypacha, suegronqa nerqa: Ña ch'isiyamushanña. Kay ch'isitawan qheparikuy ari kusirikunanchejpaj, q'ayataj tutamanta ripullankichej, nispa. 10Chaywampis levita runaqa manañapuni uj ch'isitawan qhepakuyta munarqachu, manachayqa riporqapuni tanta warminwan, kamachinwan, chantá iskaynin caronasqa burrosninwan ima. Jebús, mayqenchus Jerusalén sutichasqa llajta karqa, chay llajtamanña qayllaykushajtinku, ch'isiyaykusharqaña; 11chayrayku levitaman kamachin nerqa: –Valej, kanman kay jebuseokunajpa llajtankupi kunan ch'isi puñukunanchej, nispa. 12Levitatajrí kuticherqa: –Kay llajtaqa mana israelitakunajpatachu. Chayrayku mana chimpaykusunchu. Rinanchej tiyan Guibeakama, 13chayrí Ramakamapis chaypi puñunanchejpaj, nispa. 14Ajinaqa rillarqankupuni, inti yaykushajtinñataj Guibeaman chayarqanku; chay llajta Benjamin aylloj jap'iynimpi karqa. 15Chaypacha ñanmanta t'aqakuspa, yaykorqanku Guibeá llajtaman, chay ch'isi chaypi puñunankupaj. Manataj pipis wasinman wajyarikojtinku llajtaj plazampi, tiyaykukorqanku. 16Jinapis ña allin tutañaqa uj machu runa llank'akunanmanta kutimpushaspa, chayninta pasarqa. Chay machu runaqa Efraínpa orqo cheqanejmanta karqa, chaypitaj tiyakusharqa karuruna jinalla; chaywampis Guibeapi tiyakojkunaqa tukuyninku Benjamín ayllumanta karqanku. 17Jinapi levitata plazapi tiyashajta rikuspa, chay machu runaqa payta tapurerqa: –¿Maymantataj jamushankiri? ¿Maymantaj rishankiri? nispa. 18Levitataj kuticherqa: –Tutayaykuchikuyku. Juda ayllupi Belenmanta jamorqayku, rishaykutaj Efraín aylloj jap'iynin uku orqonejman, maypichus tiyakuni, chayman. Belenpi karqani, kunantaj wasiyman kutipushani, manataj ni pi kanchu kunan ch'isi wasinman wajyarikuwaj. 19Burroykupaj tiyapuwayku pajawan, q'achuwan. noqaykupajtaj t'anta, vino ima. Mana imapis pisiwaykuchu, nispa. 20Chay machu runaqa nerqa: –Walejta jamorqankichej. Imaykichejchus mana kajtaqa noqa qollasqaykichej. Jinapis amapuni kunan ch'isi kay plazapi puñuychejchu, nispa. 21Chay machu runaqa paykunata wasinman pusaspa, burrokunaman mikhucherqa. Paykunaqa chakinkuta mayllakorqanku, chaymantataj mikhorqanku, ujyarqankutaj. 22May kusiypi karishajtinkutaj, chay llajtamanta millay sajra runakuna wasita muyuykuspa, punkuta takayta qallarerqanku, nerqankutaj chay wasiyoj machu runata: –Chay chayakamoj runaykita orqhomuy. Paywan puñuyta munayku, nispa. 23Chanta wasiyoj llojsispa, nerqa: –Ama jinakachejchu, kawsaqeykuna, ama chay millay sajrataqa ruwaychejchu kay chayakamuwaj runawanqa. 24Kaypi kashan ususiy manaraj qharej chayasqan, kay runaj warmimpis; paykunawan imatachus munasqaykichejta ruwaychej. Jinapis kay runawanqa ama chay millaytaqa ruwaychejchu, nispa. 25Chaywampis chay runakunaqa wasiyojta mana uyarej qatukurqanku; chayrayku levitaqa warminta paykunaman orqomorqa, chay millay runakunataj, warmita sut'iyanankama alqocharqanku. 26Sut'iyaytaña chay warmeqa machu runaj wasinman kutiporqa, qosan kasharqa, chayman, chay punkunejpitaj wañusqa choqakorqa. 27Qosantaj sut'iyayta punkuta kicharispa ripunampaj, warminta wijch'urayashajta rikorqa, punku yaykuna patapi, punku sarunaman makinta churasqata. 28Chantá nerqa: –Sayarikuy, ripunachej, nispa. Warmintajrí mana imatapis kuticherqachu. Chantá payqa wirminpa ayanta ujnin burroman chajnaykuspa, wasinman riporqa. 29Wasinman chayaytawantaj, cuchillota oqharikuspa, warmimpa ayanta chunka iskayniyojman khuchorqa, chaytataj apachirqa tukuy Israel aylluman. 30Chantá tukuy rikojkunaqa nerqanku: Egiptomanta israelitakuna llojsimusqankumantapacha, mana jayk'ajpis kayman rijch'akojqa karqachu. Sumajta umachakunanchej tiyan, kayman jina imatachus ruwananchejta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\