JUECES SUTIYOJ QHELQA 21

1Israelitakunaqa Mizpapi jurasqanku ni pi Benjaminmanta kajkunawan ususinkuta casarachinankupaj. 2Chay qhepatataj Betelpi tantakorqanku Diospa ñawpaqempi ch'isiyanankama sonqo nanayta waqaspa karqanku: 3«Tata Dios, Israelpa Diosnin, ¿imaraykutaj kay jina llakiy qhatiriwaykuri? ¿Imaraykutaj Israelmanta ujnin ayllu chinkanmanri? nispa.» 4Q'ayantintaj israelitakunaqa tutamanta jatarikorqanku. Uj altarta ruwaspa, Tata Diosman jaywarqanku uywa ñak'asqa q'olachinata, chantá allinyakuna jaywanatawan. 5Tapunakorqankutaj: «¿Pikunataj Tata Diospa ñawpaqempi tantakuyman mana rerqachuri?» nispa. Chayta nerqanku, imaraykuchus jurachinakusqanku wañuchinankuta pikunachus Mizpapi tantakuyninkuman mana rejkunata. 6Israelitakunaqa sinch'i llakisqapuni kasharqanku chay ayllu masiyku Benjaminmanta, waqarikuspa nerqayku: «Kunan Israelpa ayllukunanmanta ujnin kaj ayllu chinkarin. 7¿Imatataj ruwasunchej Benjamin ayllumanta puchoj qharikunapaj warmita tarinanchejpajri? Noqanchejqa Tata Dioorayku jurarqanchej ususinchejta paykunawan mana casarachinanchejpaj. 8¿Kanmanchu mayqen israelitakunapis Mizpapi Tata Diospa ñawpaqempi tantakuyman mana jamojkuna? nispa.» Chaypacha repararqanku Galaadpi Jabesmanta kajkuna ni mayqen chay tantakuyman jamusqankuta. 9Listata qhaparejtinku, Jabesmanta kajkuna ni pipis kasqachu. 10Chantá tukuynin Israelmanta chunka iskayniyoj waranqa may wakichisqa soldadokunata ajllaspa, paykunata kacharqanku wañurachimunankupaj tukuy Jabes llajtamanta kajkunata, wawankuta, chanta tukuy qosayoj warmikunatapis. 12Jabespi tukuy tiyakojkunamantaqa tawa pachajllata qharej mana chayasqan sipaskuna tarirqanku, paykunatataj, Canaanpi, Silo jaraman pusamorqanku. 13Chanta Rimón chhankapi pakakoj Benjamín ayllumanta kajkunata, israelitakuna wajyacherqanku allinyakapunakupaj. 14Benjaminmanta kajkuna kutimpojtinku, Israelkunaqa Jabesmanta pusamusqanku, chay warmikunata paykunaman qoporqanku. Jinapis warmikunaqa mana tukuypajchu karqa. 15Jinapi israelitakunaqa Benjamín ayllumanta mayta llakikorqanku, Tata Diosqa Israel ayllu ukhupi uj k'asata rekhurichisqanmanta. 16Israel ayllumanta kurajkunataj ninakorqanku: –Benjamín ayllumanta warmikunaqa tukuyninku wañupunku, ¿maymantataj chay wakin puchojkunapaj warmita tarisunmanri? nispa. 17Paykuna nillarqankutaj: Benjamín aylloqa tukuy Israel ayllu ukhupi, maychus kanampeqa kanallampuni tiyan chay wañuymanta puchojkunanejta, jinamanta Israel ayllukunamanta ni mayqen chinkanampaj. 18Jinapis noqanchejqa ususinchejtaqa mana paykunawan casarachiyta atinchejchu, imaraykuchus jurarqanchej: Ñakasqa kachun pichus ususinta Benjaminmanta kaj qhariwan casarachejqa, nispa. 19Chaywampis, chayamushanña Silopi sapa wata Tata Diospaj sutimpi raymi ruwayqa. Siloqa kashan Betelmanta wichaynejpi, Betelmanta Siquem nisqa llajtaman rina ñanmanta inti llojsimuynejpi, Lebonamanta uranejpi. 20Chaypacha Israelmanta kurajkunaqa willacherqanku Benjamín ayllumanta kajkunaman: «Riychej pakaykakamuychej, Silo qayllapi, uvas huertas ukhuman. 21Sumajtataj qhawankichej. Silomanta sipaskuna pandillaspi llojsimojtinku, qankunapis rikhuriykuspa, sapa ujniykichej uj sipastakama jap'iytawan, llajtaykichejman apakapunkichej. 22Sichus tatanku, chayrí turankupis quejakoj jamuwaykuman chayqa, noqayku nisqayku: “Qankunamanta mañarikuyku paykunata khuyaspa amaña paykunata juchachanaykichejta; noqaykoqa mana tukuypajchu maqanakumanta warmita apamorqayku. Chaywampis mana qankunachu chay warmita qosahankichej, chayrayku chay juramento ruwasqaykichejmantaqa mana juchachasqachu kankichej, nispa.”» 23Benjaminmanta kajkunaqa nisqankuman jina ruwarqanku; sapa ujninku sipasta suwarqanku chay pandillaspi llojsimojkunamanta, jinaspataj pusakaporqanku. Chaymantaqa llajtakuman kutipuspa, watej llajtakunata jataricherqanku, chaypitaj tiyakaporqanku. 24Chay ujkuna israelitakunapis kutipullarqankutaj sapa ujninku alllunkuman, wasi ayllunkuman, jallp'ankumantaj. 25Chay pachaqa Israelpi suyupi manaraj jatun kamachej karqaraschu, chayrayku sapa ujninku munasqankuman jinalla ruwaj kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\