JUECES SUTIYOJ QHELQA 3

1Tata Dios kay llajtayojkunata saqerqa, israelitakunata paqanakuyta yachachinampaj, pikunachus Canaan suyupi maqanakuta mana rikorqankuchu, chaykunapaj. 2Tata Diospuni chay llajtayojkunata saqellarqa, israelitakunamanta pikunachus ni jayk'aj maqanakuman riyta yacharqankuchu, chaykuna maqanakuyta yachanankupaj. 3Qhepakorqanku filisteokunamanta phishqa kurajkuna, tukuynin cananeokuna, sidoniokuna, Líbano orqonejpi tiyakoj heveokunapis, Baal-hermón orqomantapacha Hamatman k'asakama. 4Kay llajtayojkuwan Tata Diosqa yachachiyta munarqa israelitakunata, jinamanta yachanampaj kasunkumanchus manachus, ñawpa tatankuman kamachiykunata Moisesnejta qorqa, chaykunata. 5Jinamanta israelitakunaqa tiyakorqanku, hititakunawan, amorreokunawan, ferezeokunawan, heveokunawan, jebuseokunawan ima. 6Israelitakunaqa ususinkuta chay waj llajtayojkuna runakunawan casaracherqanku, churinkunatataj chay runakunapa ususinkuwan casaracherqanku. Jinallataj dioskunankutapis yupaycharqanku. 7Israelitakunaqa qonqaporqanku Tata Diosmanta; karunchakuspataj yupaycharqanku Baal lantikunata, Astarté lantikunata ima. 8Chayraykutaj Tata Diosqa paykunaj contrankupi sinch'ita phiñakuspa, Mesopotamiamanta jatun kamachej Cusan-risataimman paykunata jaywaykorqa. Pusaj wata junt'ata israelitakunaqa jatun kamachej Cusan-risataimpa wata runan karqanku. 9Chaymantataj israelitakunaqa Tata Diosman qhaparikorqanku, Tata Diostaj churarqa uj juezta, Cenazpa churin Otonielta; chay Cenazqa Calebpa sullk'a wawqen karqa. 10Otonielmantaj Tata Diospa Espiritunqa jamorqa, paytaj israelitakunata kamacherqa. Tata Diosqa payta yanaparqa maqanakuman llojsejtin, jatun kamachej Cusan-risataimta atipanampaj. 11Chaymanta qhepaman tawa chunka watata allinta kawsakorqanku chay suyupi, Otoniel wañupunankama. 12Chaymanta qhepaman israelitakunaqa watejmanta ruwallarqankutaj Tata Diospa mana munasqanta. Chayrayku Tata Diosqa Moabpa jatun kamachej Eglonman astawan atiyta qorqa israelitakunamanta nisqaqa. 13Jatun kamachej Eglonqa amonitakunawan, amalecitakunawan ima ujchakuspa, maqanakupi israelitakunata atiparqa, Palma Sach'ayoj llajtatataj jap'ikaporqa. 14Jinapi chunka pusajniyoj watata israelitakunaqa jatun kamachej Eglonta sirverqanku. 15Chaypacha Tata Diosman qhaparikorqanku, Paytaj churarqa uj juezta. Chay juezqa Benjamín ayllumanta Geraj churin Ehud sutiyoj; payqa lloq'ero karqa. Uj kuti israelitakunaqa Ehudwan apacherqanku, jatun kamachej Eglonman impuesto pagananku karqa, chayta. 16Ehudrí puraj filoyoj espadata ruwakusqa khuskan metroyoj jinata, chaytataj paña kaj chakannejman p'achan uraman churakorqa. 17Jinaspa Eglonman apachikuta apariykukuspa, rerqa. Eglonqa rakhu, wira runa karqa. 18Chay apachikuta Eglonman jaywapuytawantaj, Ehudqa kachaporqa, pikunachus paywan jamorqanku, chaykunata. 19Gilgal qayllapi lantis kasharqa, chayman chayamuspa, Ehudqa kutirillarqataj, maypichus jatun kamachej Eglón kasharqa, chayman, nerqataj: –Jatun kamachiy, uj willay qampaj tiyan; kaytarí pakayllapi willasqayki, nispa. Eglontaj nerqa: Amallaraj niwaychu, nispa. Chantá kamachinkunata kamacherqa, chaymanta llojsinankuta. 20Eglón chay q'oñi tiempopaj wakichisqa wasipi sapan qhepakusqantawan, Ehudqa qayllaykuspa, Eglonta nerqa: –Jatun kamachiy, kay willay apamususqayqa Diosmantamin, nispa. Chayta uyarispa, Eglonqa sayarikorqa. 21Ehudrí, lloq'e makinwan paña ladonmanta espadanta orqhokamuytawan, Eglonpaj wijsanman sat'iykorqa. 22May sinch'ita sat'iykojtintaj espadanqa jap'inantin ima wijsanman chinkaykaporqa, Eglón maychay wira runa kasqanrayku. Aodqa espadanta mana orqhokaporqachu. 23Chaymantataj Ehudqa punkuta llaveykuspa ventananta llojsiporqa. 24Ehud ripusqanmantaña, Eglonpa kamachinkunaqa jamorqanku, chay wasej punkunta wisq'asqata taripaspataj, yuyarqanku jisp'ana wasipicha kasqanta. 25Anchataña suyaspa, manapuni llojsimojtintaj, astawan mancharikuyta qallarerqanku. Kicharispataj, jatun kamachejtaqa wañusqata tariparqanku. 26Eglonpa kamachinkuna punkuta kicharinankukamaqa, Ehudqa ayqerikapusqaña; Gilgal chaypi lantikunata pasaytawanñaqa Seiratpi pakakorqa. 27Chantá Israel suyuman chayaspañaqa, Efraín orqo nejpi putututa waqacherqa, israelitakunata wajyaspa. Tukuynin israelitakuna chay orqomanta urayk'amorqanku, Ehudtaj ñawpaqenkuta rerqa. 28Jinapi Ehudqa paykunata nerqa: “Qhatiwaychej, imaraykuchus Tata Diosqa enemigoykichej moabitakunata atipayta atipasunqachej,” nispa. Chaypacha Ehudta qhatispa, Jordán Mayoj ch'ajchakunanta jap'ikaporqanku, manataj ni pita chayninta chimpajta saqerqankuchu. 29Moabitakunataqa wapu soldadokuna karqanku, chaywampis Israelitakuna chunka waranqata wañucherqanku; ni uj puchuyojta wañuracherqanku. 30Israelitakunaqa ajinata Moabta atipaykorqanku. Chaymanta qhepamanqa pusaj chunka watata jina allinta kawsakorqanku chay jallp'apeqa. 31Qhepan juezqa Anatpa churin Samgar sutiyoj, wapu runaqa karqa. Payqa wañucherqa ayjonllawan sojta pachaj filisteokunata. Ajinata Samgarpis Israel aylluta kacharichillarqataj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\