JUECES SUTIYOJ QHELQA 5

1Chaypacha Deborawan, Abinoampa churin Baracwan kay jinata takerqanku: 2Tukuyniykichej Tata Diosta jatunchaychej, imaraykuchus Israelpi runakuna kankuraj maqanakuman yaykunankupaj jina. Israel ayllu ukhupi runakuna kankuraj maqanakuman wajyachisqa kaspa uyariytawankama rinankupaj jina. 3Uyariwaychej, qankuna jatun kamachejkuna; uyariwaychej, qankuna kamachejkuna. Kunan takisaj Tata Diosman; kunan takisaj Israelpa Diosninman. 4»Tata Dios, maypachachus Seirmanta Qan llojserqanki chaypacha, Edompa suyumanta ripushajtiykitaj, jallp'a ikhakorqa, janaj pachapis kharkaterqa, phuyukunamantapis paramorqa. 5Qanmi Israelpa Tata Diosnin kanki, Qampa ñawpaqeykipeqa orqokunapis kharkaterqanku. Sinaipis kharkatillarqataj. 6Anatpa churin Samgarpa tiempompi, Jaelpa tiempompipis, Qhatuwan purijkuna purinaku ñanta saqeporqanku, k'ullku ñankunallataña purerqanku. 7Israel suyupi llajtakunaqa ch'in pacha qepakorqanku. Chaypacha noqa oqharikorqani, Débora, Israelpi uj mama jina. 8»Israelitakuna waj dioskunata ajllakojtinkoqa, maqanakuqa kallarqapuni. Tawa chunka waranqa israelitakuna ukhupeqa mana karqachu, ni uj jark'akuna escudo, nitaj uj t'ojsina lanzallapis. 9Sonqoyqa Israelpa kamachejninkunawan khuska kashan, aylluymanta tukuy sonqo maqanakuman llojsijkuwampis. Tata Diosta tukuy yupaychaychej. 10»Qankuna, yuraj burrokunapi purejkuna, qankunapis llamp'u mast'anapi tiyakojkuna, ñan puriypi kajkunapis, willaychej. 11Uyariychej, uywaman yaku ujyachina patapi tocaspa takishanku. Tata Diospa atipasqanmanta, Israelitakunata atipachisqanmantapis. 12»Rijch'ariy Débora, rijch-ariy. Rijch'ariy, takirikuytaj uj takiyta. Abinoampa churin Barac, jatarikuspa, presokunaykita apakapuy. 13»Chaypacha israelitakunaqa urayk'amorqanku, kallpasapa runakunaj contrankupi maqanakoj. Noqanejtamin Tata Diospa ayllonqa urayk'amorqa, wapu runakunawan maqanakunankupaj. 14Efraín ayllumanta Amalec suyupi tiyakojkuna urayk'amorqanku, paykunaj qhepankutataj Benjamín ayllumanta kajkuna jamorqanku. Makirmanta kurajkunanku urayk'amorqanku, Zabulón ayllumantataj kamachejkuna jamorqanku. 15Isacarpa aylluj kurajkunanqa Deborawan khuska jamorqanku. Isacarpa aylluntaj Baracta yanaparqanku. Paypa qhepantataj valleman kachaykukorqanku. »Sichus Rubenpa runakunan ukhupi karqanku wapu runakuna tukuy imapaj wakisqa chayqa, 16¿imaraykutaj qhepakorqanku oveja corralpi, chay michejkuna ovejankuta wajyashajta uyarispa? Ruben ayllu chawpipi wapu runakuna kanku; manchalistaj. 17»Galaad llajtayojkuna Jordán Mayu chimpapi jarasqa qhepakorqa. Barconkuj qayllapi qhepakorqanku, Dan ayllumanta kajkunaqa. Aser ayllumanta kajkunapis, Jatun Qocha kantupi qhepakullarqakutaj, manataj chaymanta kuyurikorqachu. 18Zabulon aylluwan, Neftalí aylluwanqa wañuytapis mana manchachiskuspa, maqanakorqanku. 19Chaypacha cananeokunaj jatun kamachejninkunaqa maqanakoj jamorqanku Taanac llajtaman, Meguido mayu qayllaman. manataj aterqankuchu qolqeta, nitaj ni imata apakapuyta. 20Janaj pachamantapacha, ch'askakunapis Sísaraj contrampi maqanakorqanku. 21Wayq'o, ñawpa wayq'o, Quisón nisqa wayq'o tukuy paykunata apakaporqa. Sonqollay, kallpachakuspa puririy. 22»Caballokunaj phawarisqan jallp'ata kuyurichin. chakinkoj jallp'a sayarischisqan uyarikun. 23Tata Diospa angelnintaj rimarirqan: “Meroz llajtaman, chaypi tiyakojkunamanwan sinch'i ñak'ariyman urmachun,” Tata Diospa soldadonkunata mana yanapasqankumanta, Mana jamorqankuchu wapu sodadokunata, Tata Diostawan yanapanankupaj. 24»Quenita Heberpa warmin Jaelqa, tukuy warmikumanta maypaj qhawasqa kachun. Jarapi tiyakoj tukuy warmikunamanta aswan saminchasqa kachun. 25Sisaraqa yakuta mañarikojtimpis, Jaelqa lecheta jaywaykorqa. Ñojñuta jaywaykorqa, sinch'ita puñorparinampaj. 26Uj estacata lloq'e makinwan jap'ispa, k'ullu mazotataj paña makinwan oqharerqa, Sísaraj ch'ipoqompi wajtaspataj, umanta pasarparicherqa. 27Sísaraqa q'ewiykachakuspa Jaelpa chakisnin chaypi; pampaman wijch'ukorqa; urmasqan, chaypitaj wañorqa. 28»Sísaraj mamanqa may llakisqa, ventanamanta qhawaspa, nin: Imanajtintaj carretan mana chamunchuri? Imaraykutaj carretanqa mana usqhayta rikhurimunchuri? nispa. 29Aswan yuyayniyoj kaj warmikunamanta wakin ninku, mamampis sonqompi yuyashallantaj: 30“Maqanakupi jap'isqankutacha rak'inakushanku; sapa ujninkumancha ujkama, chayrí iskaykamacha sipaskunata rak'inakushanku. Sísarapajqa may k'acha kaj coloresniyoj telaschá kashan, may k'acha coloreswan bordasqa, kunkanman warkhunampaj.” 31»Tatay, tukuy enemigoykikuna phirisqa kachunku, Qanta munakusojkunataj k'ancharichunku, imaynatachus chawpi p'unchayta inti k'ancharin, jinata. Chaymanta qhepaman Israel suyukunapi tawa chunka watata, allin kawsakuylla karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\