JUECES SUTIYOJ QHELQA 6

1Chaymanta qhepaman israelitakunaqa watej Tata Diospa mana munasqanta ruwallarqankutaj, qanchis wata junt'atataj Tata Diosqa paykunata jaywaykorqa madianitakunajpa kamachin kanankupaj. 2Madianitakunaqa sinch'itapuni israelitakunata ñak'arichisharqanku. Israelitakunatajrí, madianitakunata manchachikuspa, orqokunapi pakakunata ruwarakamorqanku, chanka jusk'ukunapi, maymanchus runakuna mana chayallankuchu, chaynejpi. 3Israelitakuna imallatapis tarpojtinkoqa, madianitakuna, amalecitakunapis, chantá inti llojsimuynejmanta runakunapis chajrankuman suwaj yaykuykullajpuni kanku. 4Israelitakunaj jallp'ankupi jaraykukoj kanku, chajrankutataj t'ustiykoj kanku Gaza llajta chaynejkama. Israelitakuna mikhunankupajqa mana imatapis puchurichejchu kanku, ni ovejakunata, ni bueyekunata, nitaj burrokunatapis saqejchu kanku. 5Chay toldonkua sayachispa, uywankukunawan ima Israel suyuman junt'aykorqanku, tukuy imakunata t'ustiraspa. Towaña jinapuni may chhika camellonkuwan junt'aykoj kanku. 6Madianitakuna chayta ruwajtinku, israelitakunaqa may llakiyta ñak'arerqanku. Chantá Tata Diosman qhaparikorqanku, yanapananta mañakuspa. 7Maypachachus israelitakuna mañakorqanku Tata Diosmanta chay madianitakunamanta kacharichinanta chaypacha, 8Tata Dios kachamorqa Diosmanta willajta, paytaj nerqa: «Ajinata nin Israelpa Tata Diosnin: “Noqa qankunata Egiptomanta orqhomorqaykichej, chaypi wata runakuna kashajtiykichej. 9Manataj Egipto llajyojkunallamantachu qankunata kacharicherqaykichej, manachayqa qankunata tukuy ñak'arichejkunamantapis kacharichillarqaykichejtaj. Paykunataqa ñawpaqeykichejmanta wijch'urarqani, qankunamantaj jallp'ankuta qoporqaykichej. 10Nerqaykichejtaj: Noqa Tata Diosniykichej kani. Amapuni amorreokunajpa diosninkutaqa manchachikunkichejchu, pikunaj jallp'ankupichus kashankichej, chaykunataqa; chaywampis qankunaqa mana kasuwarqankichejchu,”» nispa. 11Chaymantataj Tata Diospa angelnin jamuspa, Ofrá chaypi uj encina sach'a urapi tiyaykukorqa; Abiezerpa ayllunmanta Joaspata chay sach'a karqa. Joaspa churin Gedeontaj pakayllamanta trigota wayrachisharqa, maypichus uvasta saroj kanku, chaynejpi, madianitakunamanta pakaykunampaj. 12Jinapi Tata Diospa angelnin payman rikhurispa, nerqa: –Tata Dios qanwan kashan, kallpayoj wapu runa, nispa. 13Gedeonrí kuticherqa: –Ay wiraqochíy, noqaykuwanchus Tata Dios kashan chayqa, ¿imaraykutaj kay tukuy imakuna qhatirishawaykuri? ¿Maytaj chay t'ukuna imakunata Egiptomanta orqhomushaspa, Tata Dios ruwasqasninmanta ñawpa tatasniyku willawasqasniykuri? Tata Diosqa madianitakunaj kamachimpaj saqerpariwayku, nispa. 14Chantá Tata Diosqa payta qhawarispa, nerqa: –Chay kallpayki kajwan rispa, israelitakunata madianitakunajpa makinkumanta kacharichimuy . Noqamin kachashayki, nispa. 15Gedeontajrí nerqa: –Wiraqochíy, ujtawan nirikusqayki: ¿Imaynatataj israelitakunata kacharichiymanri? Aylloyqa Manasés ukhupi kaj ayllukunamanta mana kasu ruwana, noqataj, wasi aylluypi kajkunamanta aswan sullk'a kani, nispa. 16Chanta Tata Diostaj kuticherqa: –Atinkipuni, imaraykuchus Noqa qanwan kasaj. Madianitakunataqa uj sapan runallapis kanman jina atipanki, nispa. 17Gedeontaj kuticherqa: –Sichus allipaj qhawawanki chayqa, rikuchiway uj señalta Qampuni noqawan parlasqaykita yachanaypaj. 18Ama jinachu kay, amaraj ripuychu, qanman yaywanaypaj uj ofrendata apamunaykama, nispa. Tata Diostaj nerqa: –Kaypi kutimunaykikama suyasqayki, nispa. 19Gedeonqa wasinman rispa, uj chivitota ñak'aytawan, mikhuyta wayk'orqa. Iskay chunka libra jak'umanta mana levadurayoj t'antata ruwarqa ; jinaspataj aychata uj canataman churaykorqa, caldontataj uj mankapi Tata Diospa angelninman aparqa, chay encina sach'a uraman. 20Chantá Diospa angelnenqa kamacherqa aychata, mana levadurayoj t'antatapis chhanka pataman churananta, caldontataj patanman jich'aykunanta. Gedeontaj ajina nisqanta ruwarqacha. 21Chanta angelqa warawan chay aychata, jinataj chay t'antata llankhajtinkama, chay chhankamanta nina larway llojsimuspa, aychata, t'antatapis q'olaykorqa. Chaymantaqa Tata Diospa angelnin chinkariporqa. 22Gedeonqa Tata Diospa angelnimpuni kasqanta reparaytawankama, nerqa: –Ay Tata Dios, kikin Tata Diospa angelninta uyapura rikuni, nispa. 23Tata Diostajrí kuticherqa: –Ama manchachikuychu, mana wañunkichu, nispa. 24Chaypacha Gedeonqa Tata Diospaj uj altarta ruwaporqa, suticharqataj, «Tata Diosmin Sonqo Tiyaykoyqa,» nispa. Chay altarqa Abiezerpa ayllun ukhupi, Ofrá llajtapi kunankama kashallanrajpuni. 25Chay ch'isipacha Tata Diosqa Gedeonta nerqa: –Tataykej uswankunamanta qanchis watayoj kaj torota apamuy. Tataykej ruwasqa Baalpaj altarninta phirimuy. Ajinallatataj chay Baalpa altarnin qayllapi kashan, Asera k'ullutapis urmachiy. 26Jinaspataj chay orqo puntapi uj altarta ruwapuway. Chantá qanchis watayoj torota apamuspa, Noqaman jaywanata jina ruphachipuway, chay Asera k'ullu llant'asqaykiwan, nispa. 27Chaypacha Gedeonqa chunka kamachinkunata pusariykukuspa, Tata Diospa kamachisqanta ruwarqa; tatampa ayllunta jinataj chay llajtayoj runakunatapis manchachikusqanrayku, tutallan ruwarqa. 28Q'ayantin tutamanta sayarinankupajqa, Baalpa altarnenqa phirisqa rikhurisqa, ajinallatataj diosninkuta yupaychananku altar qayllapi kasharqa, chay Asera k'ullupis llant'asqallataj rikhurisqa; astawampis rikusqanku uj torota mosoj altarpi ruphachisqata. 29Chantá paykunapura tapunakorqanku: «¿Pitaj kayta ruwanman karqari?» nispa. Tukuyta tapukuspa, mask'aspañataj, yacharqanku Joaspa churin Gedeón chayta ruwasqanta. Chantá Joasman rispa, nerqanku: 30–Chay churiykita orqhomuy, payta wañuchinaykupaj, Baalpa altarninta phiriykusqanmanta jinataj Asera diosniykuta llant'aykusqanmanta, nispa. 31Joastajrí jamojkunaman kuticherqa: –¿Qankunaqa Baalman kutikuspachu maqanakunkichej? Sichus pillapis Baalman kutikun chayqa, manaraj sut'iyashajtin, wañuchisqa kachun. Baal diospuni kajtenqa, saqeychej pay kikinmanta jark'akojta, imaraykuchus paypatamin karqa chay urmachisqa altarqa, nispa. 32Chaymantapacha Gedeontaqa Jerubaal sutiwan suticharqanku, nerqankutaj: “Gedeonmantaqa kikin Baal jark'akuchun,” nispa, imaraykuchus Gedeonpuni Baalpa altarninta urmachisqa. 33Chaypacha tukuy madianitakuna, jinataj amalecitakunapis, chantá inti llojsimuynejmanta kaj runakunapiwan tantaykukuspa, chimparqanku Jordán Mayuta, chanta Jezreel vallepi jaraykukorqanku. 34Chaypacha Gedeonqa Tata Diospa Espititun nejta kamachisqa kaspa, putututa waqacherqa, Abiezerpa tukuy ayllunmanta kajkuna tantakamunankupaj. 35Chantá Manasés ayllumanta kajkunatañataj wajyarachimorqa. Wajyarachimullarqataj Aser ayllumanta kajkunata, Zabulonmanta kajkunata, Neftalimanta kajkunata ima, tukuy paykunataj Gedeonwan tantakoj jamorqanku. 36Chanta Gedeonqa Diosman nerqa: «Sichus cheqamanta Qan wajyawanki israelitakunata kacharichinaypaj, niwasqaykiman jina chayqa, 37era pampaman churasaj oveja millmata . Sichus tutamanta millma chhullawan joq'ochasqa kanman, tukuy pampataj ch'aki kanman chayqa, yachasaj cheqamanta Qan ajllawasqaykita, niwasqaykiman jina israelitakunata kacharichinaypaj,» nispa. 38Ajinataj karqa. Gedeonqa tutamanta saparispa, chay millmamanta yakuta uj qhero junt'atapuni ch'irwarqa. 39Chaywampis Gedeonqa ujtawan Tata Diosta nillarqataj: «Ama phiñakuychu uj señaltawan mañarikusojteyqa. Kay kutipeqa millmañataj ch'aki kachun, jallp'ataj joq'o kachun,» nispa. 40Ajinata chay ch'isi Diosqa ruwallarqa. Q'ayantin paqarin millmaqa ch'aki kakusharqa, jallp'ataj chhullawan joq'ochasqa karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\