JUECES SUTIYOJ QHELQA 7

1Jerubaal nisqa Gedeonqa, tukuy paywan kajkunapiwan chhapu chhapu jatarikuspa, Harod yaku juturi chaypi jarakoj rerqanku. Madianitakunaj jarankutaj, paykunamanta aswan wichaynejpi, Moré Orqo k'uchupi chay jatun pampapi hasharqa. 2Chantá Tata Diosqa Gedeonta nerqa: “Ancha ashkha runata pusamunki madianitakunata atipanachinaypajqa; israelitakunaqa umata oqharikunkuman: ‘kallpaykuwan atipayku,’ nispa. 3Chayrayku kunanqa niy, pikunachá manchachikunku, chaykuna wasinkuman ripunankuta,” nispa. Gedeón nijtinkamataj, kutiporqanku iskay chunka iskayniyoj waranqa runakuna wasinkuman; chunka waranqallaña qhepakorqanku. 4ChantaTata Diosqa nillarqataj: «Chaywampis ashkharajpuni kanku. Paykunataqa pusay yakuta ujyanankupaj. Chaypi paykunata chijllasa, nisqaykitaj pikunachus rinankuta, pikunatajchus mana rinankuta» nispa. 5Gedeonqa chay runakunata pusarqa mayuman yakuta ujyamunankupaj, Tata Diostaj nerqa: “Pikunachus makinkuwan alqo jina lakhospa ujyajkunata wajman t'aqanki, chay pikunachus qonqoriykukuspa ujyanku, chaykunamanta,” nispa. 6Pikunachus lakhospa alqo jina yakuta ujyarqanku, chaykunaqa kinsa pachaj karqanku, wakintaj qonqoriykukuspa ujyarqanku. 7Chanta Tata Diosqa Gedeonta nerqa: «Kay kinsa pachaj runakunallawan qankunata kacharichisaj, yanapasqaykichejtaj madianitakunata atipanaykichejpaj. Wakintaj wasinkuman ripullachunku,» nispa. 8Gedeón chaypacha kamacherqa wakinkuna wasinkuman kutipunankuta; manaraj ripurashajtinkutaj, tantacherqa p'uñukunanta, wajramanta pututukunankutawan. Ajinamanta Gedeón kinsa pachaj ajllasqa runakunallawan qhepakorqa. Madianitakuna jarasqa kasharqanku, chaynejmanta aswan wichaynejpi Gedeonqa runakunanwan jarakorqa. 9Chay ch'isipacha Tata Diosqa Gedeonta kamacherqa: «Sayarispa, madianitakunawan maqanakoj urayk'uy; paykunata Noqa atipaykuchisqayki. 10Sichus paykunawan maqanakuyta manchachikushanki chayqa, kamachiyki Purawan madianitakunajpa jarankuman urayk'uy, 11uyarinkitaj imatachus ninakusqankuta. Chaymantaqa manaña manchachikunkichu, nispa.» Chaypacha Gedeonqa kamachin Purawan urayk'orqanku, maynejkamachus enemigonkoj qhawajkuna soldadokunanku kasharqanku, chaynejkama. 12Madianitakunawan, amalecitakunawan, chantá inti llojsimuynejmanta chay runakunapis ch'eqerasqa towaña jina chay pampa junt'a kasharqanku. Camellokunanpis may chhika karqanku, jatun qocha kantupi t'iyu chhikapuni. 13Jinapi Gedeonqa enemigonkunajpa jarankuman qayllaykuspa, uyarerqa uj soldado mosqokusqanta ujninman willarishajta: –Mosqoyniypi rikorqani uj cebada t'anta jaranchejman tilinkamushasqanta, ujnin toldoman takakuspataj, urmarparichisqanta, nispa. 14Chanta soldado masin kuticherqa: –Chayqa Israelmanta Joaspa churin Gedeonpa soldadonkuna kanman. Tata Diosqa paykunata yananpanqa atipanawanchejpaj, nispa. 15Chay mosqoymanta willajta, jinataj ima niytachus munasqantawan uyarispa, Gedeonqa Tata Diosta yupaycharqa. Chaymantaqa israelitakunajpa jarankuman kutispa, soldadonkunata kamacherqa: –Jakuchej, imaraykuchus Tata Diosqa yanapawasun madianitakunata atipayta, nispa. 16Jinaspa chay kinsa pachaj runakunantaqa kinsaman t'aqaspa, sapa ujman putututa jaywararqa, chantá ch'usaj p'uñutawan, p'uñoj ukhumpitaj nina jachuntawan. 17Chantá nerqa: –Maypachachus madianitakunaj jarankuman chayashajtinchejña, qhawawankichej; imatachus noqa ruwasaj, kikillantataj ruwankichej. 18Noqa, chantá noqawan rejkunapis putututa waqachejtiykukama, qankunapis tukuy jaraj muyuynimpi pututuykichejta waqachillankichejtaj, qhaparispataj ninkichej: “Diospaj atiyninwan, Gedeonpa kallpanwan,” nispa. 19Ajinaqa Gedeón pachaj runakunaninwan madianitakunaj jaranku kantuman chayarqanku, chawpi tuta qhawajkuna soldadokuna manaraj puñoj ripushajtinku. Chay jinapachataj waqacherqanku pututunkuta, jap'isharqanku, chay p'uñunkutapis p'akillarqankutaj. 20Kinsantin t'aqakunaqa ujllapi pututunkuta waqacherqanku, p'uñunkutapis p'akillarqankutaj. Lloq'e makinkupitaj aparqanku nina jachunta, pututunkutataj paña makinkupi, jinaspataj qhaparerqankutaj: «Diospaj atiyninwan, Gedeonpa kallpanwan,» nispa. 21Israelitakunaqa sapa ujninku mana ni mayman kuyuspa, chay jaraj muyuyninta muyuykorqanku, madianitakunarí qhaparispa, ayqekorqanku. 22Chaykama kinsa pachaj israelitakunaqa pututunkutaqa waqachishallarqankupuni, Tata Diostaj madianitakunataqa paykuna purata maqanaykucherqa. Jinallapi paykuna Bet-sitaman ayqekorqanku, Zererá ñanninta rispa, Tabat qayllapi Abel-mehola tinkuykama chayarqanku. 23Chaypacha tukuy israelitakunaqa tantakorqanku, Neftalí ayllumanta, Asermanta, Manasespa tukuynin kajkupiwan, madianitakunata wañuchinankupaj qhatiykorqanku. 24Chaypacha Gedeonqa efrain ayllumanta kajkunaman willacherqa, chay ayllumanta qharikuna madianitakunawan maqanakoj urayk'amunankuta. Kamachillarqataj Jordan mayuta chanta Bet-barakama tukuy wayq'ota jark'aykunankuta. Efrainmanta kajkunataj Gedeonpa kamachisqanta kikinta ruwarqanku. 25Chantá madianitakunamanta iskay kurajkunata Orebta, Zeebtawan jap'erqanku. Orebtaqa uj chhankapi wañucherqanku . Chayrayku kunan chay chhankata sutin Orebpa Chhankan nisqa. Zeebtapis wañuchillarqankutaj, chay sutinwan kashan, chay cheqapi. Chayllapitaj uvasta ch'irwaj kanku vinota ruwanankupaj. Madianitakunata maqanakupi qhatiykuytawankama, Orebpata, Zeebpatawan umankuta qholuspa, Gedeonman aparqanku. Payqa Jordán Mayoj chimpampi kasharqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\