JUECES SUTIYOJ QHELQA 8

1Efraín ayllumanta kajkunaqa phiñarikuspa, Gedeonwan siminakorqanku, madianitakunawan maqanakunankupaj paykunata mana wajyachisqanrayku . 2Gedeontajrí kuticherqa: –¿Manachu reparakorqankichej, qankuna noqamanta astawan ruwasqaykichejta? Chay pisi ruwasqaykichejqa astawanraj valen noqaykoj ruwasqaykumanta nisqaqa. 3Tata Diospa yanapayninwan Orebta Zeebtawan atiparqankichej; paykunaqa madianitakunajpa kurajninkuna karqanku. ¿Imatataj noqa ruwarqani qankunaj ruwasqaykichejmanta aswan allintari? nispa. Efrainmanta kajkunataj Gedeonpa nisqanta uyarispa, sonqonkunta tiyaykuchikorqanku. 4Gedeonqa kinsa pachaj runakunanwan Jordán Mayuman chayamuspa, chimparqanku. Paykunaqa sinch'i sayk'usqa kashaspapis madianitakunataqa qhatiykushallarkupuni. 5Chantá Gedeonqa Sucotpi tiyakojkunata nerqa: –Amana jina kaspa mikhuyta qoriychej noqawan khuska jamojkunaman; paykunaqa allin sayk'usqa kashanku, imaraykuchus purishayku madianitakunajpa jatun kamachejkunanku Zebahta Salmunatawan qhatiykuspa, nispa. 6Sucotpi kamachejkunatajrí kuticherqanku: –¿Runaykikunaman mikhuchinaykupajqa Zebahta, Zalmunatawan jap'inkichejñachu? nispa. 7Chaymantá Gedeonqa paykunaman kuticherqa: – Zebahta Zalmunatawan Tata Dios yanapayninwan jap'ijtiykukama, kutimuspa, khishka varakunawan wasaykichejta llik'irasqayku, cardoswantaj qankunata seq'osrasqayku, nispa. 8Chantá Penuel llajtaman chayaspa, Sucotpi jina mikhunata mañakollarqankutaj. Penuelpi kajkunatajrí Sucotpi jinallataj kuticherqanku . 9Jinapi Gedeonqa paykunata nerqa: Noqa paykunata atipaytawan, kutimusaj, kay torreykichejtataj thuñisaj, nispa. 10Zebahwan, Zalmunawan, Carcorpi kasharqanku chunka phishqayoj waranqa runakunawan. Paykunaqa chay pachaj iskay chunkayoj inti llojsimuynejmanta kaj soldadokunamanta puchuj karqanku. Imaraykuchus pachaj iskay chunka waranqa soldadokuna wañusqanku 11Gedeonqa rillarqapuni chay ch'in pampanta muyuykoj ñanta, Nobamanta inti llojsimuynejninta chantá Jogbehannejta. Chantá kaymanta jinalla madianitakunajpa jarankuman maqanakoj yaykuykorqa. 12Zebahwan Zalmunawantaj ayqerqanku; Gedeonrí qhatiykuytawan, paykunata jap'irparerqa, tukuy soldadonkunatataj t'ustiykorqa. 13Gedeón maqanakusqanmanta Jeres k'asanta kutimpushajpa, 14Sucotmanta uj waynata jap'erqa. Chay waynaqa Sucotmanta qanchis chunka qanchisniyoj kamachejkunajpa jinataj kurajkunampa sutininkuta qhelqasqata qorqa. 15Chantá Gedeonqa Sucotman rispa, chaypi tiyakojkunnta nerqa: –¿Yuyarikunkichejchu imaynatachus alqochakuwasqaykichejta Zebah, chantá Zalmuna jawa? ¿Yuyarikunkichejchu soldadokunayman t'antata mana qorisqaykichejta, paykuna may sayk'usqa kashajtinku? Qankuna nerqankichej: Manaraj Zebata, Zalmunatawan jap'inkichejrajchu, nispa. Kayqa, kunanqa paykunata rikuychej, nispa. 16Chaypacha Gedeonqa khishkata, cardotawan ch'in nijmanta apamuspa, chaykunawan Sucotmanta kurajkunataqa seq'oykorqa . 17Ajinallatataj Penuelpi torreta thuñeykorqa, chay llajtayojkunatataj wañuracherqa. 18Chantá Zebahta, Zalmunatawan taporqa: –¿Taborpi runakuna wañucherqankichej, chaykuna imaynataj karqanku? nispa. Paykunataj kuticherqanku: –Qanman rijch'akorqanku. Sapa ujninku uj jatun kamachej churinman rijch'akorqa, nispa. 19Chaypacha Gedeonqa qhaparerqa: –Paykuna wawqeykuna karqanku, mamaypa wawankuna. Tata Diosrayku jurani: Manachus paykunata wañuchiwajchej karqa chayqa, manallataj noqapis wañuchiykichejmanchu karqa, nispa. 20Chantataj kuraj kaj churin Jeterta nerqa : –Kaykunata wañuchiy, nispa. Jinapis Jeterqa as waynallaraj kasqanrayku manchachikorqa, espadanta orqhoyta wanchinampaj. 21Chaypacha Zebahwan, Zalmunawan Gedeonta nerqanku: Sichus qari kanki chayqa, qampuni wañuchiwayku, nispa. Gedeontaj sayarispa, paykunata wañuracherqa. Chantá Zebahjta, Zalmunajtawan camellokunankoj kunkankupi kasharqa, chay k'achanchasta orqhokaporqa. 22Chaypacha israelitakunaqa nerqanku: –Qanqa madianitakunamanta kacharichiwaykuña. Kunanqa munayku qan, chantá ayllukunaniyki ima kamachinawaykuta, nispa. 23Gedeontajrí paykunaman kuticherqa: Mana noqachu, nitaj churiychu kamachiyniychej kasqayku, manachayqa Tata Dioslla kamachiykichejqa. 24Chaywampis noqa munayman jap'erqankichej, chay anillokunamanta qonawaykichejta, nispa. Chay qori anillotaqa madianitakuna apaykachayta yachaj kanku, Ismaelpa ayllunmanta kasqankurayku. 25Jinapi israelitakunaqa uj llijllata pampaman mast'aykuytawankama, chayman qori anillokunata churarqanku, chanta nerqanku: –Kayqa, tukuy sonqoykumanta qoshayku, nispa. 26Tukuynimpi chay qori anillokunaqa chunka jisq'onniyoj kilo jina pesarqa; chaypis wajlla karqa qorimanta kaj k'achanchakuna imakuna, jinallataj Madianmanta jatun kamachej p'achallikunanmanta puka telas, chanta camellokunaj kunkaskupi kaj k'achanchanapis. 27Chantá Gedeonqa chay qorimanta uj lantita ruwaytawan, Ofra llajtaman churaykorqa. Ajinamanta chay lantita Gedeón ruwachisqanrayku, Tata Diosta wasancharqanku chay llajtayojkuna, jinataj Israel ayllukunapis. Jinallataj Gedeonpajpis, ayllumpajpis misk'ana karqa. 28Ajinata ari israelitakunaqa madianitakunata atipaykorqanku. Chaymantapacha manaña israelitakunaj contrankupi oqharikorqankuchu. Tawa chunka wata junt'ata, Gedeón kawsanankama, allin kawsakuylla chay suyupi karqa. 29Joaspa churin Jerubaalqa llajtanman tiyakoj riporqa. 30Ashkha warmiyoj kasqanrayku, qanchis chunka churikunayoj karqa. 31Siquem llajtayuj warmin uj qhari wawata paypaj paqarichikorqa. Gedeontaj, chay wawanta Abimelec sutiwan suticharqa. 32Gedeonqa allin machuña wañuporqa. Paytataj p'ampaykorqanku tatan Joaspa aya p'ampanampi. Chay karqa Abiezerpa ayllumpa Ofra sutiyoj llajtampi . 33Gedeón wañupusqanmanta qhepaman, israelitakunaqa Diosmanta karunchakuyta qallarillarqankutaj, Baalpa tukuy laya lantikunanman yupaychaj rispa. Baal-berit lanti nisqata diosninku kanampaj ajllakorqanku. 34Tata Diosmanta qonqakaporqanku, Paymari tukuy enemigonkunanmanta paykunata kacharicherqapis. 35Israelitakunaqa, Jerubaal sutiyoj chay Gedeonpa ayllunmanta mana yuyarikullarqankupischu, payqa sumaj imakunata israelitakunapaj ruwarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\