JUECES SUTIYOJ QHELQA 9

1Jerubaalpa churin Abimelecqa Siquem llajtaman rerqa, mamanmanta kaj ayllunkunawan parlaj, jinaspataj nerqa: 2–Noqa mañarikuykichej, kay Siquem llajtapi tiyakojkunata yuyaychanaykichejta, ujlla kamachinan valej kasqanta, manataj chay Jerubaalpa qanchis chunka churinkunachu kamachinankoqa. Yachankichej jina, noqaqa yawar masiykichej kani, nispa. 3Jinataj chay runakunaqa Abimelec paykunaj ayllunku kasqanrayku, payman kutikorqanku, Siquem llajtapi tiyakojkunatataj yuyaychamorqanku Abimelecta qhatinankuta. 4Chay jawaqa Baal-berit nisqa diospa yupaychana wasimanta orqhomuspa, qanchis chunka qolqeta Abimelecman qorqanku. Chay qolqewan Abimelecqa millay suwa runakunata mink'akorqa, paywan rinankupaj. 5Jinamanta paykunaqa rerqanku tatan Jerubaalpa Ofra llajtanman. Chaypi uj rumi patapi Abimelecpa qanchis chunkantin wawqenkunata wañucherqanku. Jerubaalpa sullk'a kaj churin Jotamlla mana wañuchisqachu karqa pakakusqanrayku. 6Chay qhepantataj Siquem llajtamanta kajkuna, chantá Bet-milomanta kajkunapis encina sach'a chaynejpi tantaykukuspa; chay diosninku yupaychana rumi kasharqa, chaypi Abimelecta jatun kamachejninkupaj churarqanku. 7Jotamqa yachaytawankama Gerizim Orqoman wicharispa, sinch'ita qhaparerqa, tukuy uyarinankupaj jina: «Uyariwaychej allinta, Siquem llajtayojkuna, ichapis ajinata Tata Diosqa uyarisunkichejman, nispa. 8»Chantá nerqa: Uj kuti sach'akuna jatun kamachiniyoj kayta munaspa, olivo sach'ata mañasqanku jatun kamachinku kananta. 9Chay sach'atajrí mana munasqachu jatun kamachej kayta, nisqataj: Sach'akunajpa jatun kamachejninku kanaypajqa, aceite qonaytachari saqenay kanman. Chay aceiteqa kashan Diosta jatunchanapaj, jinallataj runakunatapis, nispa. 10»Chaymantataj sach'akunaqa higo sach'atañataj paralapayasqanku jatun kamachinku kanampaj. 11Jinapi higo sach'apis kutichillasqataj: Mana atiymanchu jatun kamachiynikichej kayta. Jatun kamachej kanaypajqa, saqenay kanman misk'i higos poqoyta, nispa. 12»Chantá chay sach'akunaqa uva sach'atañataj parlapayasqanku jatun kamachinku kananta. 13Uva sach'arí, manallataj munasqachu, nisqataj: Jatun kamachej kanaypajqa, saqenaychá kanman uvasta poqoyta vinopaj. Chaywan kusichini runakunata, jinataj dioskunatapis, nispa. 14»Chantá khishkarara sach'atañaj parlapayakusqanku jatun kamachejninku kanampaj. 15Khishkarara sach'ataj paykunata nisqa: Sichus cheqamanta jatun kamachiykichej kanayta munankichej chayqa, llanthuy uraman tukuyniykichej jamunaykichej tiyan. Manatajchus jatun kamachejniykichej kanayta munankichej chayqa, noqamanta llojsispa, nina larway tukuy Libanopi kaj cedrokunata ruphaykonqa, nispa. 16»Kunantaj tapusqaykichej: ¿Allintachu, cheqan sonqowanchu Abimelecta jatun kamachejniykichejpaj ajllankichej? ¿Jerubaalpa churinkunawampis allintachu ruwarqankichej? ¿Imaynatachus Jerubaalqa qankunawan ruwarqa, jinatachu? 17Tatayqa wañuyta mana manchachiskuspa, qankunarayku maqanakorqa, madianitakunamanta kacharichisunaykichejrayku. 18Kunantaj qankunaqa tataypa ayllumpa contrampi oqharikunkichej, qanchis chunka churinkunantataj uj rumi patallapi wañucherqankichej. Chaywampis Gedeonpa tanta warmimpi churin Abimelectaraj jatun kamachejniykichejpaj churaykukunkichej, aylluykichej kasqanraykulla. 19Kunanqa ujta nisqaykichej: Sichus qankuna Jerubaalwan, ayllunwan allinta, cheqan sonqowantaj ruwarqankichej chayqa, Abimelecwan kusikuychej paytaj qankunawan kusikuchun. 20Mana jina chayrí, Abimelecmanta nina larway llojsispa, ruphaykuchun Siquem llajtapi tiyakojkunata, jinataj Bet-milopi tiyakojkunatapis. Ajinallatataj Siquem llajtaman Bet-milomantawan nina larway llojsillachuntaj, Abimelectañataj ruphanampaj. 21Chaykunata niytawan, Jotamqa ayqerikapuspa, Beer llajtapi tiyakamorqa, wawqen Abimelecta manchachikusqanrayku. 22Abimelecqa kinsa watataña israelitakunata kamachishajtin, 23Diosqa uj sajra mana allin yuyayta Abimelecman qorqa, jinataj Siquem llajtapi tiyakojkunamampis, Abimelecpa contrampi oqharikunankupaj. 24Ajinata Abimelecqa, Jerubaalpa qanchis chunka churikunanta wañuchisqanrayku paganan karqa; jinallataj Siquem llajtamanta runakunapis payta yanapasqankurayku. 25Waquin Siquem llajtayojkunaqa orqo chheqanejpi pakakuspa, ñan purejkunamanta, suwarqanku. Abimelecmantaj willarqanku. 26Uj kuti, Ebedpa churin Gaalwan wawqekunanwan ima Siquem llajtaman chayarqanku, chaypi tiyakojkunawantaj allimpaj qhawasqa karqanku. 27Chantá chay runakuna llojserqanku campoman uvasta pallaj. Vinota ruwaspataj, uj jatun raymita ruwarqanku. Chantá mikhuspa, ujyaspataj diosninkunaj yupaychana wasimpi, Abimelecpajtaj millayta rimarqanku. 28Gaaltaj nisharqa: ¿Pi kasqantataj yuyakun kay Abimelecri? Payqa Jerubaalpa churillanqa; ¿chantá manachu Zebulqa yanapajnillanri? Noqanchej Siquem llajtamanta kajkunarí, ¿pikunataj kasqanchej wata runa jina kananchejpajri? Hamorpa wata runan kanachej, pichus Siquem llajtayojkunajpa ñawpa tatanku karqa, chaypata, amataj Abimelecpa wata runanqa. 29Ay, noqachus qankunaj kamachejniykichej kayman chayqa, kunitanpacha Abimelectaqa wijch'uyman.» Chaywampis nillaymantaj: «Abimelec, soldadokunaykita tantamuy, maqanakunanchejpaj, nispa.» 30Llajtata kamachej Zebulqa Gaalpa rimasqanta uyarispa, mayta phiñarikorqa. 31Chantá pakayllamanta Abimelecman willachimorqa: Ebedpa churin Gaal, wawqenkunawan ima Siquem llajataman jamunku, kay llajtayojkunaman umata sat'ishanku qampa contraykipi oqharikunankupaj. 32Chayrayku qanwan, soldadoykikunapiwan tutallan jamuspa, campopi pakakuychej. 33Tutamanta inti llojsimuynejta jina llajtaman maqanakoj yaykuykuy. Gaalwan, runakunanwan ima maqanakoj jamusojtinku, paykunawan munasqaykita ruway, nispa. 34Ajinata ari Abimelecqa tutallan jamuspa soldadonkunata tawaman t'aqakuspa, Siquem llajtaj muyuynimpi pakaykokorqanku. 35Maypachachus Gaal llojserqa llajta punkuman chaypacha, Abimelecqa chay runakunanwan pakakusqankumanta, llojsimullarqankutaj. 36Paykunata rikuspa, Gaalqa Zebulman nerqa: –Qhawariy, orqo nejmanta ashkha runakuna urayk'amushanku, nispa. Zebultajrí kuticherqa: –Qanqa orqo llanthullanta runakunata jina rikushanki, nispa. 37Jinapis Gaalqa nishallarqapuni: –Qhawariy, Jallp'aj Pupun nisqa orqomantapis urayk'amushallankutaj ashkha soldadokuna. Waj t'aqataj yatirikunaj Encina Sach'anku ñanninta jamushallantaj, nispa. 38Chantá Zebul nerqa: –Kunan parlariy á, simisapa. –Qan nerqanki: –¿Abimelecqa pitaj kasqa noqayku paypa kamachin kanaykujpari? nispa. CJaqaymin pisipaj qhawasqayki soldadokunaqa. Kunanqa llojsiy maqanakamuy ari, nispa. 39Chantá Gaalqa Siquem llajtayojkunawan maqanakoj llojserqa. 40Jinapi Abimelecqa payta qhatiykorqa, Gaaltaj paymanta ayqekorqa. Llajta punkuman chayanankukamataj ashkha wañuchisqa karqanku. 41Abimelecqa Arumapi qhepakorqa; Zebulrí, Siquem llajtamanta Gaalta, wawqekunantawan ima wijch'orqa. 42Q'ayantenqa Siquem llajtamanta kajkuna campoman llojsinankuta yachaspa, 43Abimelecqa soldadokunanta kinsaman t'aqarqa, paykunataj chay camponejpi pakaykukorqanku; chantá Siquem llajtayojkuna llojsimusqankuta rikuspa, pakakusqankumanta llojsiytawan, paykunawan maqanakorqanku. 44Abimelecqa uj t'aqa runakunanwan llajta punkukama jap'ij rerqanku. Chay iskay t'aqa soldadokunataj chay chajrankupi kashajkunata wañuracherqanku. 45Tukuy p'unchaynintinta Abimelecqa Siquem llajtayoj runakunawan maqanakorqa paykunata atipanankama. Chanta chay llajtata phirerqa, tukuy chaypi tiyakojkunatataj wañuracherqa. Jinaspataj chay llajtaman kachita qhalliykorqa. 46Ebimelecpa ruwasqanta yachaspataj, Migdal Siquempi kashajkunaqa El-Berit nisqa yupaychana wasipi pakakorqanku. 47Abimelecrí uyarerqa chay yupaychana wasipi tukuy tantasqa kashasqankuta. 48Chaypacha tukuy runakunanwan chay Salmón nisqa orqoman rispa, jachawan sach'ajta k'utuspa; chayta winaychakuspa p'iperqa, runakunaman nerqa usqhayta jinallataj ruwanankuta. 49Tukuyninku ramasta k'uturaspa winaychakuspa q'epiriykukuytawan, qhaterqanku Abimelecta chay diosninku yupaychana wasikama. Chaypitaj k'utusqanku thansata qolluykuytawankama, ninata jap'iykucherqanku. Jinamanta chay yupaychana wasipi pakakojkunata wañucherqanku; paykunataj karqanku qharikuna warmikunapiwan ima uj waranqa jina. 50Chay qhepaman Abimelecqa Tebesmanñataj rerqa, chay llajtata muyuykuytawan, jap'erqa. 51Llajtaj chawpimpi uj torre karqa, chay llajtamanta kajkunataj chaypi pakasqa kasharqanku qharikuna, chantá warmikunapis, kurajninkukuna ima. Punkukunata wisq'aykuytawan, torrej patanman wicharerqanku. 52Abimelectajrí torre chaynejkama chayarqa, punkuman qayllaykuspa ninawan jap'iykuchinampaj kashajtin, 53uj warmi qhonana rumita kachaykamuspa, Abimelecpa umanta ch'ejtarparqa. 54Chanta Abimelecqa armanta apaychajta nerqa: «Espadaykiwan wañuchiway; mana munanichu warmillaraj wañuchisqa ninawankuta,» nispa. Chanta yanapaj runari espadawan t'ojsispa, Abimelecta wañorparicherqa. 55Israelitakunataj Abimelec wañusqanta rikuytawan, sapa ujninku wasinkuman kutiporqanku. 56Ajinamanta Diosqa Abimelecta jasut'irqa, chay qanchis chunka wawqekunanta wañuchispa, tatampaj mana allinta ruwasqanmanta. 57Ajinallatataj Diosqa Siquem llajtapi kaj runakunatapis jasut'illarqataj tukuy sajrata ruwasqankumanta. Jinamanta junt'akorqa paykunapi Jerubaalpa churin Jotampa ñakasqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\