LAMENTACIONES 2

1Chay jinapuni Señorpa phiñakuynenqa chhika sumaj Sión llajtata laqhayaykuchin. Israelitaspa jatun kayninkuta janaj pachamanta kay pachaman wijch'umun. Chay jina k'ajaj phiñakuyninwan Señorqa maymanchus chakinta churanamanta mana yuyarikullampischu. 2Señorqa tukuy imata pampata ruwan mana khuyakuspa. Phiñakuyninwan Señorqa Jacobpa wasisninta thuñirarqa. Judá llajtaj jark'achasqa perqasnintapis tukuyninta pampachan; maytapuni reyta, kamachejkunatawan k'umuykachachin. 3K'ajaj phiñakuyninwan israelitaspa atiyninkuta chinkachin. Enemigosnin rikhurimojtinkukama, Payqa atiyninta wajnejman ithirichin. Payqa Jacobpa ayllumpi ninata jina phiñakuyninta jap'iykuchin, chaytaj tukuy muyuyninta q'olaykun. 4Enemigopis kanman jina Señorqa flechana arconta sumajta mat'iykurin, paña makinwantaj flechana arcota jap'in enemigo jina. Chaywantaj mashkha sumaj kajtapis tukuyninta chinkachin. Sión llajtaman ninata jina k'ajaj phiñakuyninta kachaykun. 5Señorqa enemigoman tukuspa, tukuynin israelitasta tukuchin. Kamachina wasista thuñiran, jark'achasqa llajta perqastapis pampata ruwan. Jinamanta k'acha Judá suyuta qhepampi qhepampi manchay llakiywan, waqaywan junt'achin. 6Señorqa huerta qhawana ch'ujllata jina toldonta oqharirparerqa; maypichus tantakoj kanku, chaytapis thuñirparerqa. Tata Diosqa qonqacherqa fiesta ruwanasta, jinallataj Sionpi samarikuna p'unchaytapis chinkacherqa. Chay jina phiñakuyninwan reyta, chantá sacerdotestapis qhesacharqa. 7Señorqa altarninta qhesachan, jinallataj Paypaj t'aqasqa cheqatapis pisipaj qhawan. Llajtaj muyuynimpi jark'achasqa perqastapis enemigosman jaywaykorqa. Enemigostaj Tata Diospa Templompi manchayta kusiywan qhaparqacharinku fiesta p'unchaypi jina. 8Tata Diosqa nerqa Sión llajtaj perqasnin urmachisqa kananta; ajinata wakicherqa, mana iskayrayaspataj chay perqasta thuñirparerqa. Jawa perqantinta, ukhu kaj perqantinta ujllapi pampaman urmachin. 9Punku wisq'anasninkoqa pampaman wijch'usqa karqanku. Aldabasninkupis p'akirasqa karqanku. Reyninkuwan, kurajninkukunawanqa waj nacionesmanta runaspa chawpinkupi kashanku. Leyqa manaña kanchu, nitaj profetasninkupis Diosmanta mosqoypi jina imatapis astawan rikuyta atinkuchu. 10Sionmanta kurajkunaqa ch'inmanta pampapi tiyarakunku, umasninkuman jallp'awan qhallirakuspa, qhashqa p'achasta churaykukuspa ima. Jerusalenpi sipaskunapis pampakama k'umuykorqanku. 11Ñawisneyqa waqasqaypi sinch'itaña sayk'un, ch'unchulasniypis q'ewirakunku wijsay ukhupi. Sonqoyqa llakiywan phatashanña, aylluypa llajtanta chay jina thuñisqata rikuspa, jinataj astawanqa wawasta, ñuñoj wawastawan yarqhaywan callespi wañurashajta rikuspa. 12Wawasqa mamasninkuman ninku: Maytaj t'antawan vinowanri? nispa. Llajta callespi wañuy patapipis kankuman jina wijch'ukunku, mamankoj arphimpitaj ñak'ayllataña samaqeshanku. 13Chaymantaqa imatataj nisqaykiri? Jerusalenpa ususin, pimantaj rijch'achisqaykiri? Sionpa ususin, imaynatataj sonqochasqayki? Qampa llakiyniykeqa mama qocha jina may jatumpuni. Pitaj kunanqa sonqoykita tiyaykuchisonqari? 14Profetasniykeqa qhasi manakaj imasta willasunku; juchasniykitaqa mana rikuchisunkuchu, chaynejta ama karu llajtaman preso apasqa kanaykipaj. Manachayqa llullallata willasunku, qhasi manakaj imasta creechispa. 15Ñanta tukuy rejkunaqa qanmanta asikuspa, makisninkuta t'ajllarakunku. Silbarispa, umasninkuta khiwirispataj, Jerusalén llajtamanta ninku: Kaymin chay chhika sumaj k'achita llajtaqa, tukuyta kay pachapi kusichejqa, nispa. 16Tukuy enemigosniyki qampajqa rimanku. Paykunaqa alqochakuspa, kirusninkuta k'arurakuspataj, ninku: Kaytaqa chinkachinachej; noqanchejqa kaytapuni suyasharqanchej. Chayqa, kunanqa rikunchejña, nispa. 17Tata Diosqa chayta ruwan nisqanman jina. Señorqa junt'an nisqasninta, unaymantapacha kamachisqasninta. Payqa chinkacherqa, manataj perdonarqachu; enemigosniyki qanmanta asikojtinku, qhawallarqa. Enemigosniykej atiyninta astawan jatunyacherqa. 18Señorpa yanapayninta mañakuy. Sión llajta, tuta p'unchay waqaspa, waqayniykita mayu yakusta jina purichiy. Mana samarispa, nitaj sayk'uspa waqallaypuni ari. 19Sayarikuspa, tukuy ch'isi qhaparikuy ari. Paran paranta Señorpa ñawpaqempi waqarikuy ari. Makisniykita oqharispa, Señormanta mañakuy ari, calle yaykunaspi mikhunamanta jina wawasniyki ama wañunankupaj. 20Pikunatachus kay jinata ruwasqaykitaqa qhawariy ari, Tata Dios. Kay warmisqa wijsankumanta llojsej wawasninkuta mikhonqankuchu, chay may munasqa uywasqanku wawasninkuta? Diospaj t'aqasqa cheqapi sacerdoteswan, profetaswanqa wañurachisqachu kanqanku? 21Kaynejpi jaqaynejpi wijch'u wijch'ulla espadawan wañuchisqa kashanku wawas, machu runas, sipaskuna, wayna runas ima. K'ajaj phiñakuyniyki p'unchaypi paykunata wañuracherqanki, ñak'ararqankitaj mana khuyakuspa. 22Tukuynejmanta imastachus manchachikunayta tantaykamunki uj jatun fiesta p'unchaypi jina. Tata Diospa k'ajaj phiñakuynin p'unchaypeqa mana ujllapis llusp'erqachu, nitaj kawsashajpis qhepakorqachu; pikunatachus uywasqasniyta enemigoy wañuracherqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\