LAMENTACIONES 3

1Noqamin kani, pitachus Dios k'ajaj phiñakuynimpi castigan, chay. 2Payqa pusaykachawarqa, purichiwarqataj mana k'anchayniyoj laqha ñankunata. 3Cheqamanta tuta p'unchay noqaman kutin kutinta makisninta churaykuwan. 4Payqa aychayta, qaraytawan machuyachin. Tullusniytapis Payllataj p'akiran. 5Payqa llakiywan, ñak'ariywan ima cercowan jina muyuykuchiwan. 6Laqhapi saqerpariwan unay wañusqasta jina. 7Ni mayninta llojsinaypaj corralpi jina wisq'aykuwan; astawan cadenasniyta llasayaykuchin. 8Chhikata qhaparikushajtiypis, mana kasuta ruwawanchu. Mañakusqayta mana uyariwanchu. 9Sumaj ch'eqosqa rumiswan ñanniyta jark'aykun, chaki ñanniytapis wist'uyaykuchin. 10Pay noqapajqa mikhunawampaj wateqaj jukumari jina karqa, pakaymanta wateqaj león jinataj. 11Ñanniyta pantachiwan, mitharpariwantaj. Manchachikuywan kharkatishajta saqewan. 12Flechana arconta mat'iykuspa, flechanawampaj sayaykuchiwan. 13Señorpa chay flechamuwasqasnenqa cuerpoyman sat'iykukunku. 14Tukuy ayllusniy asipayawanku; sapa p'unchay paykunaj asikunanku kani. 15Señorqa chay jina jaya llakiywan junt'aykuchiwan; jaya ujyanawan machaykuchiwan. 16Kirusniyta rumiwan muchharawan, ushphapitaj sunt'ichiwan. 17Sonqo tiyaykusqa kaymanta almayqa karunchakun; allin kawsaytapis qonqapuni. 18Chantá nerqani: Kallpayqa tukukapun, jinallataj Tata Diospi suyakuyniypis, nispa. 19Yuyarikuni ari llakiyniymanta, ñak'ariyniymantawan, jayasta ujyasqaymantawan. 20Chaymanta yuyarikojtiy, almayqa mayta ñak'arin. 21Chay tukuywampis sonqoypi unanchani, chayraykutaj suyakullasajpuni. 22Tata Diospa khuyakuynenqa mana jayk'ajpis tukukunchu; munakuynimpis mana tukukuyniyojchu. 23Sapa paqarin mosojyanku. Qampa nisqaykita junt'aj kayniykeqa may jatunmin. 24Almayqa nin: Tata Diosqa tukuy ima noqapajqa; chayrayku Payllapi suyakusaj. 25Tata Diosqa may k'acha pichus Paypi atienekojpaj, pichus Payta mask'an, chaypajpis. 26Tata Diospa salvacionninta ch'inmanta suyanaqa may sumajpuni. 27Runapajqa allimpuni wayna kasqanmantapacha k'umuykukoj sonqo kananqa. 28Dios nisqanrayku, runaqa sapan tiyakuspa, ch'inllamanta kakuchun. 29Pampakama k'umuykukuchun; ichapis paypajqa suyakuy kanraj. 30Pichus maqajmanqa uj lado uyantawan kutirichichun, ajinamanta p'enqachisqa kaywan junt'achisqa kanampaj. 31Tata Diosqa mana wiñaypajchu saqerpariwanchej. 32Llakichispapis, khuyakullantaj, may chhikan khuyakuynin kasqanrayku. 33Payqa mana munasqanraykuchu runasta llakichispa castigan. 34Tata Diosqa mana walej ninchu, carcelpi kajkunata mana khuyakuspa sarojkunata. 35Manataj walej ninchu, patapi kaj Dios qhawamushajtin, runasta waqachejkunata. 36Nillataj walej ninchu, justiciata q'ewinku, chaykunata. 37Pejpa nisqantaj junt'akunman, Señorqa ajina kananta mana nishajtin? 38Tukuy sajra kaj, tukuy allin kajpis, manachu patapi kaj Diosmanta jamun? 39Runaqa imamantataj kay kawsaypi phiñakuspa rimanman, juchasninrayku castigasqa kashaspari? 40Kawsayninchejta allinta qhawarikunachej. Tata Diosta mask'anachej, Paymantaj kutirikunachej. 41Janaj pachapi kashaj Diosninchejman makisninchejta, sonqonchejtawan oqharinachej. 42Noqaykoqa Qampa contraykita oqharikorqayku, manataj cheqantachu kawsarqayku. Chaymanta Qanqa mana perdonawaykuchu. 43K'ajaj phiñakuyniykiwan Qanqa muyuykuwarqayku, qhatiykachawarqaykutaj. Qanqa kantumanta mana perdonaspa wañurachiwarqayku. 44Phuyus ukhuman Qanqa pakaykukunki, mañakususqaykuta mana uyarinawaykupaj. 45Uj millay p'enqaypi, millachikunapaj jinataj tukuy runaspa ñawpaqenkupi rikhurichiwayku. 46Tukuy enemigosniyku noqaykoj contrallaykutapuni parlanku. 47Noqaykupajpuni tiyarqa manchachikuy, misk'anas, ch'inyachisqa kaypis. 48Ñawisniymanta waqayqa mayu yakus jina puririn, munasqa llajtay chinkachisqa kasqanmanta. 49Ñawisniymantaqa waqayllapuni surumonqa mana sayk'uyta, manapunitaj samariyta tarisajchu, 50Tata Dios janaj pachamanta qhawarimunawaykukama. 51Sonqoyqa maytapuni nanawan, llajtaypi sipaskunata llakiypi rikusqayrayku. 52Enemigosneyqa p'isqota jina jap'irpariwanku, mana imallamanta. 53Kawsashajta pujyuman wijch'uykuwanku, pataymantaj uj rumiwan wisq'aykuwanku. 54Yakoqa umaykama p'ampaykuwarqa, chaypachataj nerqani: Wañusqaña kani kunanqa, nispa. 55Jinapi noqaqa pujyu ukhumantapacha sutiykita qhaparikorqani, Tata Dios. 56Qanqa qhaparikamusqayta uyariwarqanki. Mañakususqaytapis uyariway ari. 57Qhaparikamorqayki, chay p'unchay Qanqa qayllaykamuwaspa, niwarqanki: Ama manchachikuychu, nispa. 58Qanqa Señor, noqaman kutikuwaspa, sayaykorqanki, kawsayniytataj librawanki. 59Qan rikunki Tata Dios, manakajmanta ñak'arichiwasqankuta. Chayrayku, Qan justiciata ruwaway ari. 60Qan rikushanki imatachus ruwanawankupaj wakichikusqankuta, noqaj contraypi tukuy yuyasqankutapis. 61Tata Dios, Qan uyarishanki toreyawasqankuta, tukuy sajra imasta contraypi wakichisqankuta, 62jinallataj tukuy parlasqanku, yuyasqankupis, sapa p'unchay noqaj contrallaypipuni. 63Tiyaykukuspataj, sayaykuspataj noqallamantapuni takipayanku. 64Kunanqa, paykunaman pagay ari, Tata Dios, imatachus ruwasqankuman jina. 65Sonqosninkuta astawan rumiyachiy; maldicionniyki paykunaman chayachun. 66Chay k'ajaj phiñakuyniykiwan paykunata qhatiykuy, kay jallp'a patamantataj chay runasta chinkachiy ari, Tata Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\