LAMENTACIONES 4

1Chay jinatapuni qoreqa yanayaykusqa. Chhika sumaj qorej lliphipiynin chinkasqa kashan. Temploj rumisnimpis kaynejpi jaqaynejpi tukuy callespi wijch'urasqa kashan. 2Sión llajtapi tiyakojkunaqa may sumajpaj qhawasqa kaj kanku, sumaj kaj qorimantapis aswan munasqas. Kunantajrí qhawasqa kanku manka llut'aj ruwasqan t'uru manka jinalla. 3K'ita alqospis uñasninkuman ñuñuchinku. Nacionniypa runasninrí ancha sajra, ch'in pampapi kawsakoj suri jina kanku. 4Ñuñoj wawaspa qallusninkoqa yaku ch'akiywan siminkuman k'askaykapullanña. Juch'uy wawas t'antata mañakunku, manataj pipis t'antata jaywaj kanchu. 5Ñawpa tiempopi sumaj sumajllata mikhojkunaqa kunan yarqhaywan callespi wañunku. Qhapaj kawsaypi wiñajkunaqa kunanqa wanu patapi kawsashanku. 6Nacionniypa jatun llajtaj juchanqa aswan jatun Sodomaj juchanmanta nisqaqa. Chay llajtaqa ujllapi chinkachisqa karqa, ni pej imanasqallan. 7Ajllasqa runasninkoqa rit'imantapis, lechemantapis aswan yurajkunaraj karqanku. Cuerponkoqa puka coral nisqamantapis aswan puka karqa, uyankutaj sumaj zafiro nisqa valorniyoj rumi jina k'achitu karqa. 8Kunanqa uyanku yana oqepacha kashan, callepipis mana rejsiy atina. Qarankupis tullunkuman k'askaykusqallaña kashan, ch'aki k'aspi jina. 9Espadaswan wañuchisqa kajkunaqa aswan allin wañuyta wañunku, yarqhaywan ch'ayñaspa wañojkunamanta nisqaqa. Kaykunarí, pisimanta pisi tukukushanku, mana mikhuna kasqanrayku. 10Ñawpajta k'acha khuyakuyniyoj warmis kajkunaqa wawasnillankutataj wayk'uykakaporqanku. Kikin wawasnillankutataj mikhuykakaporqanku, nacionniypa jatun llajtan thuñisqa kashajtin. 11Tata Diosqa k'ajaj phiñakuyninta junt'arqa, chay phiñakuyninta kachaykamuspa. Sión llajtaman ninata jap'iykuchin, chaytaj cimientonmantapacha llajtata chinkarichin. 12Manapuni jayk'ajpis kay pachapi kaj chhika reyes, nitaj tukuy runaspis yuyarqankuchu Jerusalén llajtaj punkunta enemigos, contrampi kajkuna ima yaykuykunankuta. 13Chay jina castigoqa karqa profetas juchallikusqankurayku, sacerdotes millay juchasta ruwasqankurayku ima. Paykunaqa chay llajta ukhupi cheqan runaspa yawarninkuta jich'arqanku. 14Paykunaqa tukuy callesta ciegos jina thamaykachanku; p'achasninkupis yawar pukalla. Chaynejta ni pipis p'achasninkuta llankhayta munanchu. 15Runasqa qhaparinku: Ithiriychej, ithiriychej, ama llujchiychejchu, imaraykuchus paykunaqa ch'ichipaj qhawasqa kanku, nispa. Paykunaqa ayqespa, tukuynejman ch'eqerasqa kanku. Waj nacionesmanta runasqa ninku: Manaña jayk'ajpis kaypeqa tiyaykonqankuñachu, nispa. 16Tata Diospuni paykunataqa tukuynejman ch'eqerachin, manañataj astawan paykunata qhawarinchu. Chaypi kaj sacerdotespis mana jatumpaj qhawasqachu kanku; chaypi kaj machu runastapis mana khuyanchu. 17Yanapata suyaspa qhawasqaykupi ñawisniykupis chharpuyawaykuña. Noqaykoqa suyashallaykupuni mana salvayta atej nacionta. 18Purisqaykuta wateqawaj kayku; chaynejta callemampis mana llojsiyta aterqaykuchu. Qayllamunña noqaykoj tukukunaykoqa. P'unchayniykoqa junt'akapun. Chayamunña tukukapunaykoqa. 19Noqaykuta tukuchinawaykupaj qhatiykachajkunaqa ankasmantapis aswan sinch'i phawajkuna kanku. Tukuy orqospi mask'awayku, jap'inawaykupajtaj tukuy ch'inkunapi tojllasta churanku. 20Tata Diospa ajllakusqan, pichus noqaykuta kallpachawajniykoqa t'oqosninkuman preso urman, pimantachus noqaykoqa nej kayku: Tukuy nacionespa chawpinkupi paypa llanthullampi kawsasunchej, nispa, chay. 21Uzpa jallp'ampi tiyakoj Edom, kunanqa kusikuy ari. Chaywampis qanmampis chay jaya copata ujyanaqa chayamullasonqataj. Chaywan qanqa machaykunki, mana p'achayojtaj rikhurinki. 22Sión llajta, castigasqa kanaykeqa junt'akun. Manaña jayk'ajpis kunanmantaqa maymampis Payqa apachisonqachu. Chaywampis, Edom nación, juchaykimantaqa castigasqapuni kanki. Juchaykitaqa imaynamantapis sut'imampuni orqhonqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\