LEVÍTICO 11

1Tata Diosqa Moisesmanwan, Aaronmanwan kay jinata parlarqa: 2Israelitasman niychej: Kay pachapi tukuy uywas kaj chhikamanta mikhuyta atinkichej 3kutipakoj animalesta, chaki sillun iskay palqasniyojta. 4Kutipakojkunamanta, chayrí chaki sillusnimpis palqasniyojkunamanta ama mikhunkichejchu kaykunata: Camelloqa kutipakun, manataj chaki sillusnin palqasniyojchu. Chayqa mana llimphupaj qhawasqa uywa. 5Qowipis kutipakun, chaywampis chaki sillusnenqa mana iskayman palqasqachu. Chayrayku chayqa mana llimphupaj qhawasqa uywa. 6Castilla qowi jina liebre kutipakun, chaywampis chaki sillusnenqa mana iskayman palqasqachu. Chayrayku chayqa mana llimphupaj qhawasqa uywa. 7Khucheqa iskayman palqasqa chaki sillusniyoj, chaywampis mana kutipakunchu. Chayrayku chayqa mana llimphupaj qhawasqa uywa. 8Chay uywaspa aychasninkuta ama mikhunkichejchu, ni wañojtimpis llujchillankichejpischu. Chay aychaqa mana llimphupaj qhawasqa kanqa. 9Yakupi kawsajkunamanta mikhuyta atinkichej kaykunata: Mama qochapi kajkunata, mayuspi kajkunatapis, mayqenkunachus aletasniyoj, escamasniyoj kanku, chaykunata. 10Mana aletasniyoj, nitaj escamasniyoj kajkunaqa mana llimphupaj qhawasqa kanku, mama qochapi kajkunapis, mayuspi kajkunapis, jinallataj jatuchajpis, juch'uychajpis kachunku. 11Chay aychasta ama mikhunkichejchu; millaypaj qhawankichej, ni wañojtimpis llujchillankichejpischu. 12Yakupi tukuy kajkunamanta mana aletasniyoj, nitaj escamasniyoj kajkunaqa millaypaj qhawasqa kanqanku. 13Lijrasniyoj phawaykachajkunamanta ama mikhunkichejchu, manachayqa millaypaj qhawankichej kaykunata: Ankasta, tullu p'aki ankasta, yaku ankasta, 14suwintusta, imaymana laya mamanista, 15imaymana laya qharqañasta, 16surista, ch'useqasta, gaviotasta, imaymana laya wallpa suwasta, 17jukusta, cormoranista, ibiskunata, 18jatun kunkayoj pilista, jatun chhuruyoj yaku pilista, suweq'arasta, 19pariwanasta, imaymana laya garzasta, abubilla nisqa p'isqosta, chiñista ima. 20Pampapi purej lijrayoj tukuy laya purej khurusta millaypaj qhawankichej. 21Chaywampis mikhuyta atinkichej tawa chakisniyoj lijrasniyoj phinkiykachajkunata. 22Chaykunamantaqa mikhuyta atinkichej kaykunata: Tukuy laya langostasta, siripitasta, t'intista ima. 23Chaymantaqa tukuy waj phawaykachaj pampapi purej khurustapis millaypaj qhawankichej. 24Chay wañusqa animalesta llankhaspa, ch'ichipaj qhawasqa kankichej ch'isiyaykuykama. 25Pillapis chay wañusqa khurusta oqharejqa p'achasninta t'ajsakonqa, ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 26Mayqen animaleschus chaki sillusnin mana iskayman palqasniyoj kanqa chayqa, chayrí manachus kutipakoj kanqa chaypis, chay animalesta qhawankichej ch'ichi animalespaj. Pichus chaykunata llankhajqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 27Tawa chakiyoj ima animalllapis chaki plantasninkuwan purejkuna animalesta qhawankichej ch'ichipaj. Chantá pillapis chay wañusqa animalta llankhajqa ch'isiyaykuykama ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 28Kikillantaj pillapis chay wañusqa animalta oqharejqa p'achasninta t'ajsakonqa, ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Qankunaqa chay animalesta ch'ichipaj qhawanaykichej tiyan. 29Pampata qhatatakuspa purej animalesmanta qankunaqa ch'ichipaj qhawanaykichej tiyan kaykunata: Q'ara chupata, juk'uchata, tukuy laya katarista, 30salamandras nisqa ararankhasta, caimanesta, yaku ararankhasta, jallp'a ararankhasta, camaleones nisqata ima. 31Tukuy animalesmantaqa chaykunata ch'ichipaj qhawankichej. Pillapis chay wañusqa animalesta llankharejqa ch'isiyaykuykama ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 32Jinallataj imamanchus chay wañusqa animal urmaykonqa, chaypis ch'ichillapajtaj qhawasqa kanqa. Tukuy ima maderamanta kaj, p'achas, qaras, costales, llank'anapaj herramientaspis yakuman churasqa kanqanku, ch'ichipajtaj qhawasqa kanqanku ch'isiyaykuykama; chaymanta llimphuman tukonqanku. 33Sichus ima t'uru mankaman urmaykunman mayqen wañusqa animalpis chayqa, chay manka ukhupi kajqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa; chay mankataqa p'akinkichej. 34Sichus ima mikhunaman chay mankamanta yaku jich'aykukunman chayqa, ch'ichipaj qhawasqa kanqa, jinallataj chay mankapi kaj yakupis ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 35Sichus imasmampis chay wañusqas urmaykonqanku chayqa, ch'ichipaj qhawasqa kanqanku. Hornopis kachun, q'onchapis kachun, thuñisqa kanqa. Chaykunaqa ch'ichipaj qhawasqa kanku. Chayrayku qankunaqa chaykunata ch'ichipaj qhawankichej. 36Chaywampis yaku juturi, yaku qocha imaqa llimphullapajpuni qhawasqa kanqa. Pichus chay wañusqa animalta llankhajlla ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 37Sichus chay wañusqa animalqa tarpuna mujusman urmaykunman chayqa, chay mujoqa llimphullapaj qhawasqa kanqa. 38Sichus chay muju joq'o kashajtin, chay wañusqa urmaykunman chayqa, chay mujoqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 39Sichus mikhunaykichejpaj kaj uywa wañunman chayqa, chayta pipis llankhajqa ch'isiyaykuykama ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 40Pichus chay wañusqa animalpa aychanta mikhojqa p'achasninta t'ajsakonqa, ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Pichus chay wañusqa animalta aysarejpis p'achasninta t'ajsakonqa, ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 41Amapuni mikhunkichejchu kay jallp'a patapi qhatatakuspa purejkuna animalesta; chaykunaqa millaypaj qhawasqa kanqanku. 42Chay tukuy animales jallp'a patapi qhatatakuspa purejkunata amapuni mikhunkichejchu, wijsanwan qhatatakojpis, tawa chakiyojpis, chayrí ashkha chakisniyojpis kachun. Chaykunaqa millaypaj qhawasqa kanqanku. 43Chayrayku qankunaqa amapuni chay animaleswan millayta ch'ichichakuychejchu, 44imaraykuchus Noqaqa Señorniykichej Tata Dios kani. Chayrayku qankunaqa juchamanta t'aqakuspa Noqapaj kawsakuychej; juchamanta t'aqasqa santos kaychej, imaraykuchus Noqaqa may santomin kani. Qankunaqa amapuni ni ima qhatatakuspa purej animaleswan ch'ichichakunkichejchu. 45Noqaqa Tata Dios kani, pichus Egiptomanta orqhomorqaykichej Diosniykichej kanaypaj, chay. Chayrayku qankunaqa juchamanta t'aqasqa may santopuni kanaykichej tiyan, imaraykuchus Noqaqa may santomin kani. 46Chay kamachisqasqa kanku animalesmanta, lijrayojkunamanta, yakupi tukuy kawsajkunamanta, jallp'a patapi qhatatakuspa purej animalesmantawan. 47Chay jinamanta reparankichej ch'ichi kajta, llimphu kajtapis, ima animalestachus mikhunamanta, mana mikhunamantapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\