LEVÍTICO 14

1Tata Diosqa Moisesman kay jinata parlarqa: 2Kay kamachisqaqa kashan lepra onqoyniyojkuna imaynatachus llimphuchakunankumanta: Leprawan onqosqaqa sacerdotej ñawpaqenman pusasqa kanqa. 3Sacerdotetaj jaramanta jawaman llojsenqa chay onqosqata qhawanampaj. Sichus sacerdote rikun chay runaj lepra onqoynin sanoyasqantaña chayqa, 4sacerdoteqa apachimonqa iskay kawsashaj llimphupaj qhawasqa p'isqosta, uj cedro k'aspitawan, puka q'aytuta, hisopo nisqa qhoratawan. 5Jinaspataj, kamachenqa ujnin p'isqota wañuchinankuta uj t'uru mankapi purej yakuyoj patapi. 6Chaymantataj oqharenqa kawsashaj p'isqota, cedro k'aspita, puka q'aytuta, hisopotawan. Chaykunatataj joq'ochanqa, purej yaku patapi wañuchisqa karqa, chay p'isqoj yawarninwan. 7Chaymantataj qanchis kutita chay yawarwan ch'ajchonqa lepramanta sanoyapoj runata. Jinamanta nenqa lepramanta llimphuña kasqanta. Jinaspataj, chay kawsashaj p'isqota kachariponqa. 8Pichus llimphuchakojqa p'achasninta t'ajsakonqa, jinallataj pelosnin kaj chhikata ruthukonqa; chantapis mayllakullanqataj, ajinamanta llimphupaj qhawasqa kanqa. Chaymantaraj yaykuponqa jaraman; chaywampis qanchis p'unchaytaraj paypa toldonmanta jawallapi tiyakonqa. 9Qanchis kaj p'unchaypitaj ujtawan tukuy chujchasninta ruthukonqa, jinallataj sunkhasninta, ñawi cejasninta, tukuy cuerpompi kaj pelosnintawan. Chaymantataj p'achasninta t'ajsakonqa, tukuy cuerpontapis mayllakullanqataj. Chaymantaraj payqa llimphupaj qhawasqa kanqa. 10Pusaj kaj p'unchaypitaj iskay sumachaj kaj corderosta apamonqa mana iman imanasqasta, uj watayoj ovejatawan mana iman imanasqata. Apamullanqataj sojta kilos khuskanniyoj sumaj kaj jak'uta aceitewan puñasqata, jaywasqa kanampaj khuskan botella aceitewan. 11Llimphuchayta ruwaj sacerdoteqa chay llimphuchakoj runata, chay imastawan khuska Tata Diospa ñawpaqenman pusanqa Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman. 12Chantá sacerdoteqa ujnin kaj corderota, khuskan botella aceitetawan Tata Diosman jaywanqa chay runaj juchasnimpa cuentanmanta. Chayta ikhaspa, Diosman jaywanqa. 13Sacerdoteqa chay corderota wañuchenqa, maynejpichus uywasta ñak'anku jucharayku, chayrí Tata Diosta yupaychaspa q'olachinapaj, chaynejpi. Imaynachus chay ujkuna jaywanasmanta wakin aychan sacerdotepaj kanan karqa, ajinallataj kay jaywanamantapis kanqa, imaraykuchus chayqa Tata Diospaj t'aqasqa may santomin. 14Chaymantataj sacerdoteqa chay uywaj uj chhika yawarninwan jawenqa llimphuchakojpa paña ninrimpa urannejman, paña makimpa machu dedonta, paña chakimpa machu dedontawan. 15Chaymantataj sacerdoteqa uj chhika aceiteta lloq'e maki qochanman jich'akonqa. 16Chantá paña maki dedonta chhaponqa chay uj makimpi kashaj aceiteman, jinaspataj, qanchis kutita aceitewan ch'ajchonqa Tata Diospa ñawpaqempi. 17Makimpi puchoj aceitewan sacerdoteqa chay llimphuchakoj runata jawenqa, paña ninrimpa urannejman, paña makimpa machu dedonta, paña chakimpa machu dedontawan, maynejkunapichus yawarwan jawisqaña karqa, chaykunapi. 18Chaymantataj makimpi puchoj aceitewan sacerdoteqa jawillanqataj llimphuchakoj runaj umantañataj. Chay imasta sacerdoteqa ruwanqa Tata Diospa ñawpaqempi chay runa juchasninmanta perdonasqa kanampaj. 19Chantá sacerdoteqa chay runaj juchasninrayku apamusqan uywatañataj jaywanqa; ajinamanta chay ch'ichipaj qhawasqa runa llimphuchasqa kanqa. Chaymantataj chay apamusqan uywata wañuchenqa q'olachisqa kanampaj, 20jaywanqataj altar patapi, ch'aki mikhuy jaywanatawan. Chayta ruwanqa sacerdoteqa Tata Diospa ñawpaqempi chay runaj juchasnin pampachasqa kanampaj, chay runataj llimphupaj qhawasqa kanqa. 21Sichus chay runa wajcha kaspa, mana atinman chay kamachisqa jaywanata apamuyta chayqa, apamuchun juchanrayku jaywanampaj uj corderollata, ikhaspa Tata Diosman rikuchisqa kanampaj. Apamullachuntaj iskay kilos jak'uta sumajnin kajta, aceitewan puñasqata, ch'aki mikhuy jaywanapaj, khuskan botella aceitetawan. 22Chantá apamullachuntaj iskay tortolasta, chayrí iskay paloma irpasta, atisqanman jina. Ujnin juchasrayku q'olachisqa kanqa, ujnintaj Diosta yupaychanapaj q'olachisqa kanqa. 23Pusaj kaj p'unchaypi chay tukuyninta sacerdoteman apamonqa llimphuchasqa kanampaj, chaykunatataj jaywanqa Tata Diospa ñawpaqempi, Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi. 24Sacerdotetaj juchaj cuentanmanta chay corderota, khuskan botella aceitetawan Tata Diospa ñawpaqempi ikhaspa rikuchenqa. 25Chaymantá juchaj cuentanmanta jaywanapaj apamusqa corderota ñak'anqa. Chay corderoj uj chhika yawarninta jap'ispa, chaywan jawenqa llimphuchakojpa paña ninrimpa urannejta, paña makimpa machu dedonta, paña chakimpa machu dedontawan. 26Jinaytawantaj, sacerdoteqa uj chhika aceiteta lloq'e maki qochanman jich'anqa. 27Lloq'e maki qochampi kaj aceiteta sacerdoteqa paña maki dedonwan qanchis kutita ch'ajchonqa Tata Diospa ñawpaqempi. 28Makimpi kashanqa chay aceitewantaj sacerdoteqa jawenqa llimphuchakoj runaj paña ninrimpa urannejta, paña makimpa machu dedonta, paña chakimpa machu dedontawan, maynejkunapichus yawarwan jawerqaña, chaykunata. 29Makimpi puchoj aceitewantaj sacerdoteqa llimphuchakoj runaj umantañataj jawenqa. Chay imasta sacerdote ruwanqa Tata Diospa ñawpaqempi chay runa juchasninmanta perdonasqa kanampaj. 30Chantá chay llimphuchakoj runa atisqanman jina apamusqanmanta sacerdoteqa ujnin tortolata, chayrí ujnin paloma irpata Tata Diosman jaywanqa. 31Ujnenqa juchasrayku q'olachisqa kanqa, ujnintaj Diosta yupaychanapaj q'olachisqa kanqa, ch'aki mikhuy jaywanawan khuska. Chay imasta sacerdote ruwanqa Tata Diospa ñawpaqempi chay llimphuchakoj runa juchasninmanta perdonasqa kanampaj. 32Chay tukuy kamachisqasqa kanku pisi kapuyniyojkunapaj, lepra onqoyninkumanta llimphuchasqa kanankupaj. 33Tata Diosqa Moisesman Aaronmanwan parlaspa, nerqa: 34Maypachachus Canaán jallp'aman chayankichej, qankunaman qoykichej chay jallp'aman, chaypachaqa qhorwariyaytachus mayqempa wasinmampis apachiyman chayqa, 35chay wasiyoj renqa sacerdoteman willamoj: Wasiypi qhorwariyay lepra jina rikhurin, nispa. 36Sacerdotetaj manaraj chay wasiman yaykushaspa, chay wasita ch'usajyachenqa, manaraj chay qhorwariyay ni imaman chimpashajtin. Chaymantaraj sacerdoteqa chay wasiman yaykonqa chay qhorwariyayta qhawaj. 37Sichus sacerdote chay wasiman yaykushaspa, rikunman perqapi rikhurisqanta q'omer, chayrí puka qhorwariyaykuna, chaytaj t'oqoyachinman chayqa, 38sacerdoteqa chay wasimanta llojsispa, punkuta wisq'aytawan, kamachenqa qanchis p'unchayta wisq'asqa kananta. 39Chay qanchis p'unchaykunamantataj sacerdoteqa ujtawan wasita qhawamullanqataj. Sichus chay qhorwariyay chay wasi perqaspi astawan wiñaykun chayqa, 40sacerdoteqa kamachenqa chay qhorwariyasqa rumista orqhospa, llajtamanta jawaman q'opa jich'anaman wijch'umunankuta. 41Chantá kamachillanqataj chay wasi ukhuta tukuyninta khitunankuta, chay khitusqankumanta jallp'atataj llajtamanta jawaman q'opa jich'anaman wijch'umunankuta. 42Chay rumista orqhosqankumantaj waj rumista churachunku, jinaspataj watejmanta t'uruwan llut'achunku chay wasej perqasninta. 43Sichus chay qhorwariyay ujtawan rikhurillantaj rumista orqhosqankumantaña, perqasta khitusqankumantaña, watejmanta t'uruwan llut'asqankumantaña chayqa, 44sacerdote ujtawan chay wasita qhawamonqa. Sichus watejmanta chay lepra chay wasiman junt'aykullantaj chayqa, chay qhorwariyayqa millay qhorwariyay; jinamanta chay waseqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 45Chayrayku chay wasitaqa thuñichunku. Chantá rumisninta, k'aspisninta, tukuy jallp'antawan, llajtamanta jawaman q'opa jinch'anaman wijch'umuchunku. 46Sichus pipis chay wasiman yaykun, sacerdote qanchis p'unchayta wisq'akunanta kamachishajtin chayqa, chay runa ch'ichipaj qhawasqa kanqa ch'isiyaykuykama. 47Pillapis chay wasipi mikhojqa, chayrí puñojqa p'achasninta t'ajsanan tiyan. 48Sichus sacerdote ujtawan chay wasita qhawamojtin chay llut'achisqanmanta manaña chay qhorwariyay astawan miraykun chay wasipi chayqa, sacerdote nenqa chay waseqa llimphuña kasqanta, chay qhorwariyay chinkapusqanrayku. 49Chay wasi llimphuchasqa kanampaj, sacerdoteman apamonqanku iskay p'isqetusta, cedro k'aspita, puka q'aytuta, hisopo nisqa qhoratawan. 50Ujnin kaj p'isqetuta wañuchenqa uj t'uru mankapi, purej yakuyoj patapi. 51Chantá cedro k'aspita, hisopo nisqa qhorata, puka q'aytuta, chay kawsashaj p'isqetutawan joq'ochanqa chay wañusqa p'isqetoj yawarnimpi, purej yakupitaj, jinaspataj chay wasita ch'ajchonqa qanchis kutita. 52Ajinamanta chay wasita llimphuchanqa p'isqetoj yawarninwan, juturi yakuwan, kawsashaj p'isqetuwan, cedro k'aspiwan, hisopo nisqa qhorawan, puka q'aytuwan ima. 53Jinaytawantaj, chay kawsashaj p'isqetuta llajtamanta jawapi kachariponqa. Ajinamanta chay sacerdoteqa chay jaywanawan chay wasita llimphuchanqa. Chay wasitaj llimphupaj qhawasqa kanqa. 54Chaykuna kanku kamachisqasqa imaynatachus ruwanata lepra llijti onqoymanta, chayrí tijlla onqoymanta, 55p'achapi qhorwariyaymanta, chantá wasispi qhorwariyaykunamantapis, 56jinallataj punkiy onqoymanta, runaj cuerpompi qhashqararas rikhurejkunamanta, yuraj llijtismantapis. 57Ajinamanta yachanqanku llimphupaj qhawasqachus, chayrí ch'ichipaj qhawasqachus kasqanta. Chaykuna kanku chay kamachisqasqa chay lepra llijti onqoykunamanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\