LEVÍTICO 15

1Tata Diosqa Moisesman Aaronmanwan parlaspa, nillarqataj: 2Israelitasman niychej kay jinata: Mayqen runajllatapis jisp'ananmanta q'eya surumojtenqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 3Chay q'eya llojsipullajtimpuni, chayrí surumuynin ukhumpi sayaykapojtimpis, chay runaqa ch'ichipaj qhawasqallapuni kanqa. 4Maypichus chay onqoyniyoj runa puñun, chay cheqaqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Chantapis imaspichus chay runa tiyaykun chaykunantin ch'ichipaj qhawasqa kanqanku. 5Sichus pillapis chay runaj puñunanta llankhanman chayqa, chay llankhaj runaqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 6Sichus pillapis chay onqoyniyoj runa imapichus tiyaykusqampi tiyaykunman chayqa, p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 7Pichus chay onqoyniyoj runata llankhajqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 8Sichus chay onqoyniyoj runaqa uj llimphu nisqa runaman thoqaykunman chayqa, chay thoqaykuchikoj runaqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 9Sichus ima monturallamampis chay onqoyniyoj runa khapaykunman chayqa, chay monturaqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 10Pichus chay runaj tiyaykusqanta llankhajqa ch'isiyaykuykama ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Chantá pichus chay onqoyniyoj tiyaykusqan imasta apaykachajqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 11Sichus chay onqoyniyoj runaqa mana mayllakuspalla pillatapis llankhanman chayqa, chay llankhachikojqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 12Sichus chay onqoyniyoj runa ima t'uru mankallatapis llankhanman mana mayllakuspalla chayqa, chay mankaqa p'akisqa kanqa. Chantá sichus maderamanta imasta llankhan chaypis, chaykunaqa mayllasqa kananku tiyan. 13Sichus chay runaj jisp'ananmanta q'eya manaña llojsimun chayqa, chay runaqa qanchis p'unchayta suyanqa llimphuchasqa kanampaj. Chaymantataj p'achasninta t'ajsakonqa, paypis mayllakonqa purej yakuwan; jinamanta chay runaqa llimphupaj qhawasqa kanqa. 14Pusaj kaj p'unchaypitaj iskay tortolasta apamonqa, chayrí iskay paloma irpasta. Chantá renqa Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman, chaypitaj sacerdoteman jaywamonqa Tata Diospa ñawpaqempi. 15Sacerdote chaykunamanta ujninta jucharayku q'olachinata jaywanqa, ujnintataj Diosta yupaychaspa q'olachinata jaywanqa. Ajinata sacerdoteqa Tata Diospa ñawpaqempi chay q'eya suruchikoj runapaj ruwanqa, llimphupaj qhawasqa kanampaj. 16Sichus pi runallamantapis mujun llojsinman chayqa, yakuwan cuerponta mayllakuchun. Ch'isiyaykuykamataj chay runaqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 17Sichus chay runaj mujun ima p'achaman, chayrí qaraman sut'uykunman chayqa, chay imasta yakuwan t'ajsananku tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 18Sichus uj qhari, warmiwan puñuykojtin mujun llojsinman chayqa, iskayninku yakuwan mayllakunanku tiyan. Ch'isiyaykuykamataj iskayninku ch'ichipaj qhawasqa kanqanku. 19Sichus uj warmi killampi yawarniyoj kashanman chayqa, qanchis p'unchayta ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Pichus chay warmita llankhajqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa ch'isiyaykuykama. 20Imapichus chay warmi puñun killampi yawarniyoj kanankama, chay imasqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Chantá imapichus chay warmi tiyaykunman, chaypis ch'ichipajtaj qhawasqa kanqa. 21Sichus pillapis chay warmej puñunanta llankhanman chayqa, p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 22Imapichus chay killampi yawarniyoj warmi tiyaykorqa, chayta pichus llankharejqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, paypis yakuwan mayllakunallantaj tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 23Jinallataj maynejpichus chay killampi yawarniyoj warmi puñorqa, chayrí tiyaykorqa, chayta llankhajqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa ch'isiyaykuykama. 24Sichus pi qharipis chay killampi yawarniyoj warmiwan puñuykunman, yawarninwantaj chayaykuchikunman chayqa, chay qhareqa qanchis p'unchayta ch'ichipaj qhawasqa kanqa, jinallataj maynejpichus chay qhari puñonqa, chay cheqapis. 25Sichus uj warmejta killanmanta astawan unaytaraj kan yawarnin, chayrí yawar apaynin, chay yawarnin mayk'ajchus sayanankama chay warmeqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa, imaynatachus killampi karqa, ajinata. 26Maynejpichus chay warmi puñun, chayrí maynejpichus tiyaykukun chay yawarnin kanankama, chay imasqa ch'ichipaj qhawasqa kanqanku, imaynachus karqa chay warmi killampi yawarniyoj kashanankama, ajina. 27Pichus chay imasta llankhajqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa. Chay llankhajqa p'achasninta t'ajsakunan tiyan, jinallataj paypis yakuwan mayllakunan tiyan. Ch'isiyaykuykamataj ch'ichipaj qhawasqa kanqa. 28Maypachachus chay warmej yawarnin sayan chaypachaqa, qanchis p'unchaytaraj suyanan tiyan; chaymantaraj llimphupaj qhawasqa kanqa. 29Pusaj kaj p'unchaypitaj iskay tortolasta, chayrí iskay paloma irpasta sacerdoteman apamonqa, Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman. 30Sacerdotetaj chaykunamanta ujninta jucharayku q'olachinata jaywanqa, ujnintataj Tata Diosta yupaychanapaj q'olachinata jaywallanqataj. Ajinata sacerdoteqa Tata Diospa ñawpaqempi ruwanqa chay killampi yawarniyoj warmipaj, llimphupaj qhawasqa kanampaj. 31Ajinata qankunaqa israelitasta chay ch'ichi kayninkumanta karunchachinkichej, ama wañunankupaj, maynejpichus Noqa paykuna ukhupi kashani, chayta ch'ichichasqankurayku. 32Chaykuna kanku kamachisqasqa qharej jisp'ananmanta q'eya llojsimojtillampuni, chayrí mujun llojsimojtimpis, chayraykutaj ch'ichipaj qhawasqa kajtin. 33Jinallataj kanku warmispis killampi yawarniyoj kajtinku, chaymanta qhepaman yawarninku jamojtillampunipis. Chay kamachisqasqa kashan qharejta, warmejtapis jisp'anankumanta q'eya llojsejtin imaynachus kananmanta, jinallataj uj qhari, warmiwan puñuykojtin killampi yawarniyoj kashajtin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\