LEVÍTICO 16

1Tata Diosqa Moisesman parlarqa Aaronpa iskaynin churisnin wañusqankumantaña. Paykunaqa wañusqanku Tata Diospa ñawpaqenman qayllaykusqankumanta. 2Chantá Tata Diosqa Moisesman nerqa: Wawqeyki Aaronman niy ama sapa kuti Aswan Santo nisqa cheqaman yaykunanta, mayqenchus veloj wasampi kashan Diospa leyniyoj arcampa kirpanampi kaj Khuyakuyta Tarina cheqapi, chayman, ama payñataj wañunampaj, imaraykuchus Noqaqa rikuchikuni phuyupi chay Khuyakuyta Tarina cheqapi. 3Aaronqa Aswan Santo nisqa cheqaman yaykuyta atinampaj apamuchun uj torillota jucharayku wañuchispa, q'olachinapaj, uj carnerotawan Tata Diosta yupaychanapaj q'olachisqa kanampaj. 4Aaronqa yakuwan tukuy cuerponta mayllakuytawan, sacerdote p'achata churakuchun: Linomanta ruwasqa p'achata, calzoncillosta, chumpitawan. Umanmampis churakuchun linomanta ruwasqa mana ninriyoj chhoqo ch'uluta. Chay tukoyqa llimphupaj qhawasqa p'achas kanku. 5Israel ayllupis Aaronman iskay chivosta apamonqa juchasrayku jaywaspa q'olachinapaj, uj carnerotawan Diosta yupaychanapaj q'olachisqa kanampaj. 6Tata Diosman q'olachispa jaywanqa apamusqan torillota juchasnin pampachasqa kanampaj, familiampatawan. 7Chantá chay iskay chivostañataj Tata Diospa ñawpaqenman apamonqa Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman. 8Jinaspataj, chay chivos patapi suerteta choqanqa. Ujnin kajqa Tata Diospaj kanqa, ujnin kajtaj Azazelpaj kanqa. 9Mayqen kaj chivomanchus suerte chayanqa Tata Diospaj kanampaj, chay chivota Aaronqa Tata Diosman jaywanqa jucharayku q'olachisqa kanampaj. 10Mayqen chivomanchus chayanqa Azazelpaj choqasqa suerte, chayqa kawsashaj Tata Diospa ñawpaqenman apasqa kanqa, juchas pampachasqa kanampaj. Chaymantataj chay chivota ch'in pampaman kachariponqa, maypichus Azazel kashan, chayman. 11Chayqa kay jina ruwakonqa: Aaronqa torillota wañuchiytawan, Tata Diosman q'olachispa jaywanqa paypa juchasninrayku, familiampa juchasninkuraykupis. 12Chaymantaqa incienso q'oshñichinata apamonqa nina brasas junt'ayojta, Tata Diospa ñawpaqempi kashan, chay altarmanta. Apamullanqataj iskay maki kutasqa sumaj inciensota, chaytataj apanqa maypichus velo kashan, chaypa wasanman. 13Chantá, chay nina brasasman jich'aykonqa chay inciensota Tata Diospa ñawpaqempi. Chay inciensoj q'oshñintaj, Diospa leyninwan kashan, chay arcampa kirpananta p'ampaykonqa, ama Aarón chaypi wañunampaj. 14Jinapi chay torilloj yawarninmanta uj chhikata jap'ispa, dedonwan ch'ajchumonqa chay kirpanaj inti llojsimuynejman. Jinaspataj, qanchis kutita chay yawarta dedonwan ch'ajchumonqa chay kirpanaj ñawpajninta. 15Chantá chay chivota wañuchenqa israelitaspa juchasninkurayku q'olachispa Tata Diosman jaywanampaj. Chay chivoj yawarnintañataj veloj wasannejman apanqa. Chay ukhupitaj kirpanaj patanta, ñawpajnintawan ch'ajchonqa, imaynatachus torilloj yawarninwan ruwarqa, ajinata. 16Ajinamanta Aswan Santo nisqa cheqaqa llimphuchasqa kanqa israelitaspa millay imasninkumanta, machu machu kayninkuwan, juchasninkuwan ima ch'ichichasqa kasqanmanta. Kikillantataj ruwanqa Dioswan Tinkukuna Toldotapis, mayqenchus israelitas ukhupi millay kayninkoj chawpimpi kashan, chayta. 17Aaronqa Dioswan Tinkukuna Toldo ukhupi kanankama juchasmanta perdonta mañaspa, chaymanta llojsimunankama ni pipis Dioswan Tinkukuna Toldo ukhupi kanqachu. Chay ukhupi perdonta mañamuytawan paypaj, familiampaj, tukuy israelitaspajwan, 18Aarón renqa, Tata Diospa ñawpaqempi kashan, chay altartañataj llimphuchaj. Torillojta, jinallataj chivojtapis uj chhika yawarninkuta apaspa, chaywan altarpa wajrasninta jawenqa. 19Qanchis kutita chay yawarta dedonwan altarman ch'ajchonqa. Ajinamanta altarta israelitaspa millay juchasninkumanta llimphuchaspa, Diospaj t'aqanqa. 20Aaronqa Aswan Santo nisqa cheqata, Dioswan Tinkukuna Toldota, altarta ima llimphuchayta tukuytawanqa, kawsashallanraj, chay chivota apachimonqa. 21Chay chivoj umanman makisninta churaykuspa, Diosman rimarenqa israelitaspa tukuy juchasninkuta, Diospa contrampi oqharikusqankuta, tukuy ima sajra ruwasqasninkutawan. Chay jinamanta israelitaspa juchasninkuta chay chivoj uman pataman churanqa. Chaymantataj chay chivota uj runawan apachenqa ch'in pampaman kacharpayamunampaj. 22Ajinamanta chay chivoqa israelitaspa tukuy juchasninkuta ch'in pampaman apanqa. Chaypitaj chay apaj runa kacharparenqa chay chivota. 23Chantá Aaronqa Dioswan Tinkukuna Toldoman yaykuspa, linomanta ruwasqa p'achasninta lluch'ukonqa, mayqenkunatachus churakorqa Aswan Santo nisqa cheqaman yaykunampaj, chayta, chay kikimpitaj saqeponqa. 24Diospaj T'aqasqa Cheqapi yakuwan mayllakuytawan, waj p'achasninta churaykukuspa, llojsimonqa. Chantá Tata Diosman jaywanqa yupaychanapaj q'olachinata, jinataj paypa juchasnin, israelitaspa juchasninkupis pampachasqa kanqa. 25Jinallataj juchasrayku jaywasqaj wirasnintataj altar patapi q'olachenqa. 26Pichus chay chivota aparqa ch'in pampaman kacharparinampaj Azazelman, chay runaqa p'achasninta t'ajsakonqa, cuerpontataj yakuwan mayllakonqa. Chaymantaraj jaraman yaykumponqa. 27Chay torillowan, chivowan juchasrayku jaywasqa karqanku, yawarninkutaj Aswan Santo nisqa cheqaman apasqa karqa, chaykunaj qarasninta, aychanta, wanusninta imaqa jaramanta jawaman orqhospa, ninawan ruphachimonqanku. 28Pichus chaykunata ruphachimojqa p'achasninta t'ajsakuchun, cuerpontataj yakuwan mayllakuchun. Chaymantaraj jaramanqa yaykumponqa. 29Kay kamachisqaqa qankunapaj wiñaypaj kanqa: Qanchis kaj killamanta chunka p'unchay kashajtin, sinch'itapuni tukuy sonqo llakikunkichej, ayunotataj ruwankichej. Chay p'unchaypeqa ni ima trabajota ruwankichejchu, ni kikin llajtayoj israelitas, nitaj forasteros qankunawan tiyakojkunapis. 30Chay p'unchaypi juchasniykichejmanta perdonasqa kankichej Tata Diospa ñawpaqempi. Jinamanta qankunaqa chay juchasniykichejmanta llimphuchasqa kankichej. 31Kay kamachisqaqa wiñaypaj kanqa. Chay p'unchay qankunapajqa uj sumaj samarikuna p'unchay kashan. Chaypi sinch'itapuni sonqoykichejpi llakikunkichej, ayunotataj ruwankichej. 32Sacerdotepaj aceitewan jawisqa kajqa, mayqenchus t'aqasqa karqa tatampa cuentanmanta sacerdote kanampaj, chay kajqa kay imasta ruwanqa israelitaspa juchasninku pampachasqa kanampaj. Payqa linomanta ruwasqa t'aqasqa p'achasta churakonqa. 33Jinamanta Aswan Santo nisqa cheqata llimphuchanqa, jinallataj Dioswan Tinkukuna Toldota, altartapis. Jinamanta sacerdotespa juchasninku pampachasqa kanqa, tukuy israelitaspatapis. 34Kay kamachisqaqa wiñaypaj kanqa: Watapi uj kutita kay jinata ruwankichej, juchasniykichej pampachasqa kanampaj, nispa nerqa Tata Diosqa. Chay tukoyqa ruwakorqa imaynatachus Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\