LEVÍTICO 21

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: Aaronpa miraynin sacerdotesman niy: Ama ch'ichipaj qhawasqa kaychejchu ayllusniykichejmanta mayqen ayaraykupis. 2Sacerdoteqa chimpayta atin mamampaman, tatampaman, chayrí wawasnimpa ayanman, chayrí wawqempaman; 3chayrí manaraj casarakoj panan paywan tiyakojman. Chaykunaraykoqa sacerdotesqa atillanku ch'ichipaj qhawasqa kayta. 4Chantá casarakuspa aylluchakusqan runaj ayanmanqa ama chimpachunchu chaynejta ch'ichipaj qhawasqa kanampaj. 5Ama chujchasninkuta uj cheqallata k'utuchikuspa p'ajlayachenqankuchu, nitaj sunkhasninkutapis rasphachikonqankuchu, nillataj cuerposninkutapis q'allurakonqankuchu. 6Manachayqa Diosninkupaj llimphuchasqa kachunku; Diosninkoj sutinta ama p'enqaypi qhawachichunkuchu, imaraykuchus paykunaqa jaywanasta Diosman q'olachinku. Jinallataj Tata Diospaj nisqa t'antatapis Diosman jaywanku; chayrayku llimphuchasqapuni kachunku. 7Chantapis ama phisu warmiwan casarachunkuchu, nitaj qosanmanta t'aqasqa warmiwan, imaraykuchus sacerdotesqa Tata Diospaj t'aqasqa kanku. 8Chayrayku paykunata Tata Diospaj t'aqasqata jina qhawaychej, imaraykuchus paykunaqa Tata Diospaj nisqa, juchamanta t'aqasqa t'antata jaywanku. Tukuy israelitaspaj chay sacerdotesqa Diospaj t'aqasqa santos kanqanku, imaraykuchus Noqa Tata Diosqa may santopuni kani, pichus tukuyniykichejta Noqapaj t'aqakuykichej, chay. 9Sichus uj sacerdotej ususin phisu warmi jina kawsayta qallarin chayqa, tatanta p'enqaypi rikhurichin; kawsashajta ruphachichunku. 10Sacerdotespa kurajninkoqa jawina aceitewan umampi jawisqa kaspa, pichus sacerdote p'achasta churakunampaj t'aqasqa, chay sacerdoteqa umanta ama q'ara umakonqachu, nitaj p'achasnintapis llik'irakonqachu llakisqa kasqanta rikuchinampaj. 11Nitaj, maypichus aya kashan, chayman yaykonqachu ni tatanrayku, nitaj mamanrayku, ama ajinamanta ch'ichipaj qhawasqa rikhurinampaj. 12Dioswan Tinkukuna Toldomanta mana llojsinanchu tiyan, nitaj p'enqaypi rikhurichenqachu chay, maypichus kashan, chayta, paypa umampi jawina aceite kasqanrayku. Noqamin Tata Diosqa kani. 13Sacerdoteqa qharej mana llankhasqan sipaswan casarakonqa. 14Uj viuda warmiwanqa ni ima kashajtin casarakonqachu, nitaj qosanmanta t'aqasqawan, nillataj phisu warmiwampis. Manachayqa kanan tiyan paypa kikin ayllunmanta, qharej mana chayasqan warmi mirayninmanta kaj, 15ama ch'ichipaj qhawasqa kanampaj. Noqa Tata Dios payta Noqapaj t'aqakuni. 16Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 17Aaronman niy: Kunanmanta qhepamanqa, mirayniyki kajkunamanta mayqempis imanku imanasqa kajtenqa, mana atenqachu Tata Diosman qayllaspa, Señorpaj nisqa t'antanta jaywayta. 18Kaykunaqa sacerdote jina Tata Diosman mana qayllayta atinkuchu: Ciego, cojo, senqan, chayrí ninrin imanasqa, 19chakin p'akisqa, chayrí makin p'akisqa, 20moqo wasa, chayrí wank'i runa, ñawin imanasqa, sarnarara, chayrí cuerpompi yuraj tijllasniyoj, chayrí runtusnin nanasqa. 21Aaronpa mirayninmanta mayqempis, sichus ajina imallankupis mana allin kanman chayqa, Tata Diosman qayllayta mana atinchu, jaywanata q'olachinampaj. Chayrayku manallataj jaywayta atenqachu Tata Diospaj nisqa t'antata. 22Tata Diospaj nisqa, chay t'antamanta, Diospaj t'aqasqa imasmantapis mikhuyta atenqa. 23Chaywampis Aswan Santo nisqa cheqanejpi veloman, altar qayllamampis amapuni chimpanqachu cuerpompi mana allin kasqanrayku. Noqamin Tata Diosqa kani, pichus paykunata Noqapaj t'aqakorqani, chay. 24Moisesqa ajinata willarqa Aaronman, churisninman, tukuy israelitasmanwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\