LEVÍTICO 22

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Aaronman mirayninmanwan niy, imastachus israelitas apamuwanku chay llimphuchasqa imasmanta sumajta qhawakunankuta, sutiyta ama p'enqaypi qhawachinankupaj. Noqamin Tata Diosqa kani. 3Nillaytaj: Kunanmanta qhepamanqa Aaronpa mirayninmanta sichus mayqellampis juchawan ch'ichichasqa kashaspa, israelitaspa apamuwasqanku llimphuchasqa imasman qayllanqa chayqa, payqa ñawpaqeymanta chinkachisqa kanqa. Noqamin Tata Diosqa kani. 4Sichus mayqellampis Aaronpa mirayninmanta lepra onqoywan kanman, chayrí jisp'ananmanta q'eya llojsillanmampuni chayqa, mana mikhuyta atinchu Diospaj nisqa kaj mikhunasmanta. Chay mana allin kayninmanta llimphuchakunankama kay imasrayku ch'ichipaj qhawasqa kanqa: Pichus ayarayku ch'ichipaj qhawasqa imata llankhanman, chayrí llankhanman pichus mujunta llojsichejta, 5chayrí pichus katari jina qhatatakoj animalta llankharej, chayrí ch'ichipaj qhawasqa runata llankharej ima. 6Chay sacerdoteqa ch'ichipaj qhawasqa kanqa ch'isiyaykuykama. Chaykamataj mana mikhuyta atinchu llimphuchasqa mikhunasta, manaraj yakuwan ñawpajta mayllakushaspaqa. 7Inti chinkaykojtinkama, llimphuchasqa kanqa. Chaymantataj ima mikhunaschus Diospaj t'aqasqa karqanku, chaykunata atillanqaña mikhuyta. Chaykunaqa paypa mikhunampuni. 8Payllamanta wañusqa uywaj aychanta mana mikhunanchu tiyan, chayrí phiña k'ita animalpa jap'isqan puchoj aychata, ama chaywan ch'ichichasqa rikhurinampaj. Noqamin Tata Diosqa kani. 9Niy paykuna kamachisqasniyta junt'anankuta, ama chay imasrayku juchachasqa qhepakunankupaj, nitaj wañunankupaj. Noqamin Tata Diosqa kani, pichus paykunata Noqapaj t'aqakorqani, chay. 10Sacerdotej kikin ayllunmanta kajkunalla mikhuyta atenqanku Tata Diospaj t'aqasqa imasmanta. Sacerdotej wasinman karumanta watukoj runapis, chantá sacerdotej peonnimpis manallataj mikhuyta atenqankuchu Tata Diospaj t'aqasqa chay mikhunasmantaqa. 11Sichus uj sacerdote uj wata runata qolqenwan rantikun chayqa, chay wata runaqa Tata Diosman jaywasqamanta mikhuyta atin. Jinallataj wasimpi nacekojkunapis chay mikhunasmanta mikhuyta atillankutaj. 12Sichus uj sacerdotej ususin mana sacerdote ayllumanta qhariwan casarakun chayqa, sacerdoteman qosqa mikhunamanta mana mikhuyta atinchu. 13Sichus sacerdotej ususin viuda qhepakunman, chayrí qosanmanta t'aqasqa, mana wawasniyojtaj kutipunman tatampa wasinman chayqa, tatampa mikhunasninmanta mikhuyta atillan. Chaywampis waj runaqa chay mikhunasmanta manapuni mikhuyta atinchu. 14Sichus pillapis pantaspa mikhuykunman Tata Diospaj chay t'aqasqa mikhunasmanta chayqa, sacerdoteman kutichinan tiyan chay mikhusqanmanta. Mashkhatachus mikhusqanmanta phishqaman t'aqaspa, ujnintawan yapanan tiyan. 15Sacerdotesqa ama saqechunkuchu ch'ichichajtaqa, israelitas imastachus Tata Diosman qonku, chay imasta, imaraykuchus chay mikhunasqa Tata Diospaj t'aqasqa. 16Ama juchachakuchunkuchu chay jaywasqasta mikhuspa. Noqamin Tata Diosqa kani, pichus qankunata Noqapaj t'aqakorqaykichej, chay. 17Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 18Kay jinata niy Aaronman, churisninman, israelitasmanwan: Mayqen israelitallapis, chayrí paykuna ukhupi tiyakoj forasteropis Tata Diosman apamuyta atin uj uywata Diosman q'olachispa jaywanampaj, payllamanta apamuspapis, manachayqa qosaj nisqanta junt'aspapis. 19Chay jaywasqan allin ñawiwan qhawasqa kanampajqa jaywanan tiyan uj orqo kaj uywata, mana iman imanasqata, cordero kachun, chayrí toro kachun, chivopis kachun. 20Allin ñawiwan qhawasqa kanampajqa mana iman imanasqapuni kanan tiyan. 21Pillapis allinyakuy jaywanata Tata Diosman jaywajqa, chayrí qosaj nisqanmanta jaywajqa, chayrí payllamanta jaywajqa allinnin kajtapuni jaywachun, toropis, chayrí corderopis kachun. Ajinamanta Tata Diosqa chay jaywasqanta allin ñawiwan qhawanqa. 22Tata Diosmanqa amapuni jaywankichejchu kay jina onqosqa uywasta: Ciegosta, chakin p'akisqata, iman nanasqata, sarnasniyojta, t'iri aychasniyojta, nitaj tijllasniyojtapis, altarpi Tata Diospaj q'olachisqa kanampaj. 23Sichus mana pejpa nisqallan qanllamanta jaywanki torota chayrí carnerota chayqa, mana imananchu jatun chakiyojpis kachun, juch'uy chakiyojpis kachun. Sichus qosaj nisqaykimanta kay jinallatataj jaywayta munanki chayqa, mana allin ñawiwanchu Tata Dios chay jaywasqaykita qhawanqa. 24Nillataj Tata Diosmanqa qonaykichejchu tiyan runtusnin nanasqata, capasqata, imasnin sik'isqata, chayrí imasnin khuchusqasta. Chaykunataqa amapuni jaywaychejchu, ni jallp'aykichejpi kashaspapis. 25Forasterosmantapis amallataj jap'iychejchu chay jina uywasta Tata Diosman jaywasqankuta, imaraykuchus chay uywasqa mana allinchu kanku; chaykunata Tata Diosqa mana allin ñawiwan qhawanqachu. 26Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 27Uj torillo, cordero, chivitopis wachasqa kasqanmanta qanchis p'unchayta mamanwan qhepakonqa. Pusaj p'unchayninmantataj Tata Diosmanqa jaywasqa kayta atinku q'olachisqa kanankupaj. 28Ama uj p'unchayllapi ñak'ankichu wakata, chayrí ovejata uñantawan khuska. 29Sichus Tata Diosman agradecekuna jaywanata apamunki chayqa, allinta ruwanki, chay jaywana allin ñawiwan qhawasqa kanampaj. 30Chantapis chay kikin p'unchayllapi chay aychata mikhunki; q'ayantimpajqa ama puchuchinkichu. Noqamin Tata Diosqa kani. 31Tukuy kamachisqasniyta kasuychej, junt'aychejtaj. Noqamin Tata Diosqa kani. 32Ama llimphu sutiyta p'enqaypi qhawachinkichejchu, imaraykuchus ajinamanta israelitaspa chawpimpi may santo kasqay rejsisqa kanqa. Noqamin Tata Diosqa kani, pichus Noqapaj t'aqakorqaykichej, chay. 33Diosniykichej kanaypaj Egipto jallp'amanta orqhomorqaykichej. Noqamin Tata Diosqa kani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\