LEVÍTICO 25

1Sinaí Orqopi Tata Diosqa Moisesman kay jinata parlarqa: 2Israelitasman kayta niy: Qankunaman ima jallp'atachus qosqaykichej, chayman yaykuspañaqa, jallp'ata samarichinkichej Tata Diospaj. 3Chay jallp'aspi tarpunkichej sojta watata. Kikillantataj uva sach'asniykichejpa ramasnintapis k'utunkichej sojta watata, jinallataj poqoynintapis pallankichej sojta watata. 4Qanchis kaj watapitajrí Tata Diospaj chay jallp'ata samarichinkichej. Chay watapi ama tarpunkichejchu chay jallp'api, nitaj uva sach'aspa ramasnintapis k'utunkichejchu. 5Chantá nillataj ruthunkichejchu chay watapi poqoj k'ipa trigosta, nillataj huertaykichejmanta uvastapis pallankichejchu; chay jallp'aqa sumajta samarikunan tiyan. 6Jallp'ata samachishankichej, chay wataqa imachus sapallanmanta poqojta mikhukullankichej qhari kamachisniykichejwan, warmi kamachisniykichejwan, peonesniykichejwan, qankunawan tiyakoj forasterowan ima. 7Jinallataj uywasniykichejpaj, tukuy chay jallp'api kaj k'ita animalespajpis mikhunaqa kallanqataj. Imaschá chay jallp'aspi poqonqa, chay poqoykuna mikhunaykichejpaj kanqa. 8Qanchis semana watasta yupanaykichej tiyan, jinamanta chay watasqa tukuynimpi tawa chunka jisq'onniyoj watas kanqa. 9Qanchis kaj killapi chunka p'unchay kashajtin, carneroj wajrasninmanta putututa waqachinkichej tukuy chay jallp'aykichejpi, Tata Diosmanta perdonta tarina p'unchaypi. 10Chay phishqa chunka wata kajqa Diospaj t'aqasqa kanqa. Chay watapi tukuyman uyarichinkichej chay jallp'api tukuy runasqa kacharichisqa kanankuta. Jallp'apis pejpatachus karqa, chayman kutichipusqallataj kanqa. Sapa ujpis kutipullanqa familianman. 11Chay phishqa chunka kaj wataqa sutichasqa kanqa Kacharipuna Wata. Chay watapi ama tarpunkichejchu, nitaj ruthunkichejchu chay k'ipas poqojkunata. Nillataj uvastapis pallankichejchu, nitaj ramasninta k'uturankichejchu. 12Chay wataqa Diospaj t'aqasqa santo wata kanqa, qankunapajtaj Kacharipuna Wata kanqa. Chajra sapallanmanta poqon, chayllata mikhunkichej. 13Chay watapi watejmanta tukuyniykichej, jallp'asniykichej karqa, chayta jap'ikapunkichej. 14Sichus jallp'ata vendenkichej, chayrí rantinkichej chayqa, ama ch'awkiyanakunkichejchu. 15Kacharipuna chay watamanta mashkha watachus pasasqanman jina, jallp'ataqa runa masiykichejmanta rantinkichej. Jinallataj mashkha cosechasrajchus kanan kashan, chayman jina vendenkichej. 16Aswan ashkha watas cosecha kajtinraj, astawan valenqa; pisi wataslla kajtinrí, pisillataj jallp'apis valenqa. Jallp'asqa vendekunan tiyan, mashkha cosechasrajchus kanan kashan, chayman jina. 17Ni pipis ch'awkiyachunchu ni mayqen runa masintapis. Sapa ujpis Diosniykichejta manchachikuychej. Noqamin Señorniykichej Tata Diosqa kani. 18Leyesniyta kasuychej, kamachisqasniytapis junt'aychej. Chay imastachus allinta ruwankichej chayqa, ni imamanta manchachikuspa tiyakunkichej chay jallp'api. 19Jallp'aqa sumajta poqopusonqachej, qankunataj chayta mikhurinkichej sajsakunaykichejkama. Jinata ni imamanta manchachikuspa tiyakunkichej. 20Ichapis qankunaqa tapunakunkichej: Imatataj mikhusun chay qanchis kaj watapi mana tarpuspari, nitaj cosechatapis oqharispari? nispa. 21Noqamin bendicionniyta apachimusqaykichej sojta kaj watapi. Chay watapi poqopusonqachej kinsa watas junt'ata mikhunaykichejpaj. 22Samarikuna wata pasajtimpis, mikhushankichejraj rezago mikhuykunata, pusaj kaj watapi ujtawan tarpunaykichejkama. Chay watapi tarpusqaykichej poqonankama jisq'on watakama rezago mikhuykunata mikhunkichejraj. 23Chay jallp'astaqa ama wiñaypaj vendenkichejchu, imaraykuchus Noqajtamin jallp'aqa. Qankunaqa forasteros, Noqaj wajyarisqay jinalla kankichej. 24Chayrayku ima jallp'apis makiykichejman chayajtaqa saqenaykichej tiyan ñawpa dueñon watejmanta rantikapunanta. 25Sichus mayqen aylluyki pisichikuspa jallp'anta vendesunkiman chayqa, mayqenchá aswan qaylla ayllun kaj jamuspa, chay vendesusqan jallp'ata watejmanta rantipuyta atin. 26Pejpatachus mana ayllun kajtin, chay vendesqan jallp'anta watejmanta rantikapuyta munan chayqa, payllataj qolqeta tantakunan tiyan watejmanta rantikapunampaj. 27Mayk'ajchus vendekorqa chaymantapacha watasta yupaspa, chayman jina kutichenqa qolqeta, pimanchus venderqa, chayman, watejmantataj chay jallp'ata rantikaponqa. 28Sichus mana qolqeta tariyta atenqa chayqa, pichus rantikojpa makimpi chay jallp'aqa qhepakonqa Kacharipuna Watakama. Chaymantaraj chay jallp'ata ñawpa dueño jap'ikaponqa. 29Sichus pipis wasinta perqawan muyuykusqa llajtapi vendenman chayqa, vendesqanmanta watankamalla atin watejmanta rantikapuyta. 30Sichus chay vendej mana chay watapi watejmanta rantikapuyta atin chayqa, chay waseqa pichus rantikojpa makimpi qhepakonqa. Miraynintimpaj wiñaypaj kanqa, manataj kutichipuyta atenqachu chay Kacharipuna Watapipis. 31Mana perqawan muyuykusqa juch'uy llajtaspi waseqa campo wasi jinalla qhawasqa kanqa. Atenqanku watejmanta rantikapuyta, jinallataj Kacharipuna Watapeqa kutichipusqa kayta atenqa. 32Chaywampis levitasqa llajtasninku ukhupi wasisninkuta watejmanta rantikapuyta atillanku ima watapipis. 33Pillapis levitasmanta uj wasita rantikojqa kutichipunan tiyan chay wasita Kacharipuna Watapi, ripunantaj tiyan, maypichus tiyakorqa, chayman, imaraykuchus levitaspataqa chaylla kapun israelitaspa llajtasninkoj chawpimpi tiyakunankupaj. 34Levitaspata llajtasninkoj qayllampi campo michinasninkoqa mana vendena atikunchu, chay jallp'asninkoqa wiñaypaj paykunapaj kasqanrayku. 35Sichus mayqen llajta masillaykipis wajchayaykuspa, qanman jamusunkiman chayqa, qan yanapanayki tiyan forasterota jina, wasiykipitaj qanwan tiyakonqa. 36Manusqaykimantapis ama qolqe interesta mañankichu, manachayqa Diosniykita manchachikuspa saqey chay llajta masiykita qankuna ukhupi tiyakojta. 37Ama qolqeta manusqaykimantapis interesta mañankichu, nitaj aswan ashkhapipis mikhuykunata payman vendenkichu. 38Noqamin kani Señorniykichej Tata Diosqa, pichus Egiptomanta orqhomorqaykichej Canaán jallp'ata qosunaykichejpaj, Diosniykichejtaj kanaypaj, chay. 39Sichus mayqen llajta masiyki qanwan tiyakushaspa astawan pisichikapunman, qanmantaj vendekusunkiman chayqa, ama wata runata jina sinch'ita trabajachinkichu. 40Payqa peonniyki jina kanqa, chayrí forastero jina. Jinamanta qampaj trabajapusonqa Kacharipuna Wata chayamunankama. 41Chay watataj wasiykimanta llojsiponqa tukuy wawasninwan. Kutiponqa ayllusninman, tatanmanta herenciatataj ujtawan jap'ikaponqa. 42Tukuy israelitasqa Noqaj kamachisniy kanku, pikunatachus Egiptomanta orqhomorqani, chaykuna. Chayrayku paykunaqa mana wata runas jina vendesqachu kanqanku. 43Chantapis ama sajra runa jina paykunata ñak'arichinkichu; manachayqa Diosniykita manchachikunki. 44Sichus munankichej warmi, chayrí qhari wata runasniyoj kayta chayqa, muyuyniykichejpi kaj nacionesmanta rantikuychej. 45Chantapis atillankichejtaj rantikuyta qankunawan tiyakoj forasteros kajkunamanta, llajtaykichejpi kashajtinku, chay nacekoj wawasninkuta. Chaykunata qankunaqa rantikuyta atinkichej qankunajtapuni kanankupaj. 46Chaykunatataj wawasniykichejman saqenkichej uj herencia jina kanankupaj wañupojtiykichej. Paykunata qankunaqa wata runasta jina jap'ikunkichej wiñaypaj. Chaywampis ama ni mayqenniykichej, israelita masiykichejta sinch'ita trabajachispa, ñak'arichinkichejchu. 47Sichus mayqen forastero qankuna ukhupi qhapajyanman, qayllampi israelita masiykichejtaj wajchayaspa, forasteroman vendekunman, chayrí forasteroj mirayninman chayqa, 48vendesqa kasqanmantaña mayqen wawqempis rantispa, orqhokapuyta atin, 49chayrí uj tion, uj qaylla ayllun, chayrí mayqen karu ayllunraj kaj. Manachayqa, qolqen kajtin, pay kikinmanta atenqa pagakuyta. 50Ima watapichus vendesqa kasqanmantapacha allinta yupanqanku rantejninwan khuska Kacharipuna Watakama. Chay runaj precionqa kanan tiyan mashkha watarajchus trabajanampaj kasqanman jina, chantá mashkha watatañachus trabajasqanman jina, uj peón mashkhatachus ganan, chayman jina. 51Sichus ashkha watasraj trabajanampaj kashan chayqa, chay watasman jina qolqeta kutichinan tiyan, mashkhapichus vendesqa kasqanman jina. 52Sichus pisi watasllaña kashan Kacharipuna Watapaj chayqa, mashkha qolqerajchus qonan kashan chayta, chay mashkha watawanrajchus kanan kashan, chayman jina pagachun. 53Qhawanan tiyan uj watapaj mink'asqa peonta jina. Ama saqenkichejchu ñak'arichispa sinch'ita trabajachinanta. 54Sichus chay wataspi mana pipis pagaspa orqhokapun chayqa, Kacharipuna Watallapiña wawasninwan khuska llojsiponqa. 55Israelitasqa kamachisniy kanku, Noqajta kamachisniypuni, pikunatachus Egiptomanta orqhomorqani, chay. Noqamin kani paykunaj Diosninku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\