LEVÍTICO 27

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Israelitasman kay jinata niy: Sichus pillapis junt'ay mana atinata qonanta nin chayqa, chay nisqanta junt'anampaj runaj valesqanman jina pagaponqa. 3Qharispaj iskay chunka watayojmanta, sojta chunka watayojkama ninkichej phishqa chunka qolqeta paganankuta, imaynachus Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqaman jina. 4Uj warmimantaqa kinsa chunka qolqeta pagachunku. 5Phishqa watayojmanta iskay chunka watayojkama qharismanta iskay chunka qolqeta pagachunku; warmismantaqa chunka qolqeta pagachunku. 6Uj killayojmanta phishqa watayojkama, qharismantaqa phishqa qolqeta pagachunku; warmismantaqa kinsa qolqesta pagallachunkutaj. 7Sojta chunka watayojmanta qhepaman qharismantaqa chunka phishqayoj qolqesta pagachunku; warmismantaqa chunka qolqeta pagachunku. 8Sichus chay qosaj nej runaqa mana kapuyniyoj kaspa, mana chay nisqa qolqeta qoyta atin chayqa, sacerdoteman pusachunku, watejmanta ninampaj mashkhatachus qonanta chay nisqanman jina. 9Sichus pipis jaywana uywata Tata Diosman qonanta nin chayqa, chay uywaqa Tata Diosllapaj t'aqasqa kanqa. 10Manataj chay uywata waj uywawan cambiayta atinkuchu allin kajta, mana allin kajtawan, nitaj mana allin kajta allin kajtawan. Sichus pipis chay uywata waj uywawan cambian chayqa, chay iskayninku Tata Diospaj t'aqasqa kanqanku. 11Tata Diosman mana jaywayta atina, mana llimphupaj qhawasqa kajtenqa, chay uywataqa sacerdoteman apanqanku. 12Ajinamanta sacerdote nenqa mashkhatachus chay uywamanta pagananta. Sacerdotej nisqanman jinataj pagakonqa. 13Sichus chay uywata orqhokapuyta munan chayqa, chay uywaj valorninta pagachun, chaymantaj yapachun chay valorninmanta phishqaman t'aqaspa, ujnintawan. 14Sichus pipis wasinta Tata Diosman t'aqasqa kanampaj qon chayqa, sacerdote chay wasita qhawarispa ninan tiyan mashkhachus valesqanta imaynachus kasqanman jina. Sacerdotej nisqanman jina kanan tiyan. 15Sichus chay wasinta qojqa watejmanta rantikapuyta munan chayqa, chay wasej valorninta pagachun, chaymantaj yapachun chay valorninmanta phishqaman t'aqaspa, ujnintawan. Ajinamanta chay waseqa chay runallamantaj kutiponqa. 16Sichus mayqellampis jallp'anmanta uj cheqata Tata Diosman t'aqasqata jina qonman chayqa, valesqanqa kanan tiyan mashkha mujuwanchus tarpukusqanman jina. Sapa uj carga granowan tarpukoj jallp'aqa phishqa chunka qolqe valenqa. 17Sichus pipis jallp'anta Tata Diospaj t'aqasqata jina Kacharipuna Watapi qon chayqa, chay jallp'amanta paganaqa maychus nisqa chayllapuni kanan tiyan. 18Sichus Kacharipuna Watamanta qhepaman pipis jallp'anta Tata Diosman t'aqasqata jina qon chayqa, sacerdote nenqa mashkhatachus chay jallp'amanta qonanta, pisiyachispa mashkhachus karqa chaymanta, mashkha watarajchus Kacharipuna Wataman kasqanman jina. 19Sichus chay jallp'ata qojqa watejmanta rantispa orqhokapuyta munan chayqa, chay jallp'aj valorninta pagachun, chaymantaj yapachun chay valorninmanta phishqaman t'aqaspa ujnintawan. Jinamanta jallp'aqa paypallatapuni kanqa. 20Sichus jallp'anta mana rantikapunchu, chay jallp'ataj waj runaman vendesqa kanman chayqa, manaña rantispa orqhokapuyta atenqachu. 21Maypachachus Kacharipuna Watapi chay kacharichisqaña kanqa chaypachaqa chay jallp'aqa Tata Diospaj t'aqasqa kanqa. Sacerdotetaj chayta jap'ikaponqa. 22Sichus pipis rantisqan jallp'ata Tata Diospaj t'aqasqata jina qon, manataj ayllumpa herencian kanman chayqa, 23sacerdote chay jallp'ata qhawanqa, qoj runaman mashkhatachus qonampaj Kacharipuna Watakama. Chay kikin p'unchayllapitaj chay runaqa sacerdotej nisqanman jina paganqa. Tata Diospaj t'aqasqa kanqa. 24Pichus vendejqa jallp'anta jap'ikaponqa Kacharipuna Watapi, imaraykuchus payqa ñawpa dueño karqa. 25Tukuy ima tasasqayki kanan tiyan, Dioswan Tinkukuna Toldopi peso churasqa kasqanman jina. Sapa qolqeqa chunka gramosniyoj kanqa. 26Tukuy uywaspa phiwi uñasnenqa Tata Diospata kanku; phiwi uñas kasqankurayku, mana pipis chaytaqa Tata Diosman qonanta nenqachu. Uj waka uñapis, chayrí oveja uñapis kachun, chayqa ñapis Tata Diospataña. 27Sichus ch'ichipaj qhawasqa animal kanman chayqa, rantikapuyta atenqa maychus valesqanman jina, yapaspa sapa phishqamanta ujtawan. Sichus mana rantikapunman chayqa, vendekunan tiyan mashkhachus valesqanman jina. 28Sichus mayqellampis kapuyninmanta Tata Diosman qopunman wiñaypaj runasta, uywasta, jallp'asninta ima chayqa, chaykunata mana vendekapuyta, nitaj watejmanta rantikapuytapis atinchu. Chaykunaqa Tata Diospajñapuni t'aqasqa, may santotaj. 29Ni pipis rantikapuyta atinmanchu uj runata wiñaypaj Tata Diosman qosqantaña. Chay runaqa wañuchisqapuni kanan tiyan. 30Tukuy poqochisqaykichejmantaqa sapa chunkamanta ujta Tata Diospaj t'aqanaykichej tiyan, chajra poqoymanta, sach'a poqoymantapis. Chayqa Tata Diospaj t'aqasqamin. 31Sichus pipis chaykunamanta uj chhikallatapis rantikapuyta munanman chayqa, chay valorninta kutichichun, chaymantaj yapachun chay valorninmanta phishqaman t'aqaspa ujnintawan. 32Wakasmanta, chayrí ovejasmantaqa sapa chunkamanta ujqa Tata Diospata kanqa. 33Ni pipis ajllanqachu allimpis kachun mana allimpis kachun, nitaj waj uywawampis cambianqachu. Sichus mayqellampis uj uywawan cambianman chayqa, iskaynin uywas Tata Diospajpuni t'aqasqa kanqanku. Manaña pipis chaymantaqa rantikapuyta atenqachu. 34Kay kamachisqasta Tata Diosqa qorqa Moisesnejta israelitasman Sinaí Orqopi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\