LEVÍTICO 6

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Uj runa Tata Diospa contranta juchallikun maypachachus runa masinta ch'awkiyan kay jinata: Payman saqekusqanta jap'ikapun, chayrí prendata jap'ikapun, chayrí imatapis suwakun, chayrí kallpawan imallatapis runa masinmanta qhechun; 3chayrí imallatapis tarikuspa pakaykun, chayrí llullakuspa juran chay, imaspichus runas juchallikuyta yachanku, chaykunapi. 4Jina kajtenqa, pichus chayta ruwaj runaqa runa masinman kutichipunan tiyan atiyniyoj kaspa qhechusqanta, prendata jap'ikapusqanta, chayrí tarikuspa pakaykusqanta, 5jinallatataj imallatapis qhasimanta juraspa jap'ikapusqanta ima. Tukuyninta kutichipunan tiyan, pejpatachus karqa, chayman. Yapaykonqataj valorninmanta sapa phishqamanta ujta juchanrayku, Tata Diosman uywata jaywashan, chay p'unchaypi. 6Chayrayku apamunan tiyan ovejasninmanta uj sumajnin kajta, mana iman imanasqa corderota, qan valorninta churasqaykiman jina. Chaytataj sacerdoteman apanqa juchampa cuentanmanta wañuchispa jaywajtin, juchanrayku q'olachisqa kanampaj. 7Ajinata sacerdote ruwanqa imallapipis chay runa juchallikusqanmanta perdonasqa kanampaj. Juchasnintaj pampachasqa kanqa. 8Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nillarqataj: 9Kayta kamachiy Aaronman, mirayninmanwan jaywasqa uywa wañuchisqata kay jinata q'olachinankupaj: Uywa wañuchisqa jaywasqaqa tutantin kanan tiyan altar pata ninapi. Ninaqa k'ajallanqapuni. 10Chantá sacerdoteqa linomanta ruwasqa p'achasta, calzoncillostawan churakonqa. Chayta churakuytawan, chay q'olachisqa uywaj ushphasninta oqharispa, altarpa ladonman churanqa. 11Chaymantataj sacerdoteqa chay lino p'achasninta lluch'ukuspa, waj p'achasta churaykukuytawan, chay ushphata jaramanta jawaman uj llimphu cheqaman apanqa. 12Chay altar patapi k'ajaj ninaqa manapuni wañonqachu. Chayman sacerdoteqa sapa paqarin llant'ata yapanan tiyan. Chay patamantaj uywa wañuchisqa q'olachinata churanqa. Jinallataj chay pataman churanqa allinyakuy uywa wañuchisqamanta orqhosqa wirasta. 13Chay altar patapi ninaqa larwallanqapuni, nitaj jayk'ajpis wañonqachu. 14Kay jina kanqa ch'aki mikhuy jaywanamantaqa: Aaronpa miraynin sacerdotes kay jaywanataqa Tata Diospa ñawpaqempi jaywanqanku altar qayllapi. 15Ujnin kaj sacerdotetaj uj maki jak'uta, aceiteyojta, inciensoyojta ima altarpi q'olachenqa yuyarikuna jaywanata jina. Chay q'olachisqa jaywasqaqa ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 16Chay jaywasqamanta puchojtataj Aaronwan churisninwan mikhonqanku mana levadurayojta Diospaj T'aqasqa Cheqapi, Dioswan Tinkukuna Toldoj ñawpaqempi kaj patiopi. 17Chaytaqa amapuni levadurayojtachu chayachenqanku. Chayta paykunaman qoni Noqapaj q'olachina jaywawasqankumanta. Chayqa Tata Diospaj t'aqasqa may santomin, mana yuyasqallamanta juchallispa jaywasqa jina, chantá yachashaspa juchallispa jaywasqa jinallataj. 18Qhepamanqa wiñaypaj tukuy qharis Aaronpa mirayninmanta kajkuna Tata Diosman chay jaywanamanta mikhuyta atenqankupuni; kayqa kanqa uj ley jina. Pillapis chayrí imallapis chay jaywanasman chayaykojqa Tata Diospaj t'aqasqa kanqa. 19Tata Diosqa Moisesta nerqa: 20Aaronqa, miraynimpis aceitewan jawisqa kashaspa, sacerdotes kanankupaj, kay imasta jaywanqanku: Ch'aki mikhuymanta iskay kilos sumajnin kaj jak'uta qonqanku, tutamanta khuskanta, ch'isiyaykuytataj chay khuskantawan. 21Chay jaywanataqa aceitewan sumajta chajruspa, paylapi chayachichunku. Chantá chayta p'akiraytawan q'olachenqanku, chaytaj ima munayta Tata Diospaj q'aparenqa. 22Chaytaqa jaywanqa pichus Aaronpa cuentampi mirayninmanta jawisqa kanqa kuraj kaj sacerdote kanampaj, chay. Chay jaywanaqa Tata Diospatapuni kanan tiyan, tukuynintaj q'olachisqa kanqa. 23Sacerdotespa jaywasqankoqa tukuynimpuni q'olachisqa kanqa; mana pipis chaymanta mikhonqachu. 24Tata Diosqa Moisesta nillarqataj: 25Aaronman, mirayninmanwan yachachiy jucharayku q'olachisqa jaywanata kay jinata ruwanankuta: Maynejpichá ñak'ayta yachanku q'olachisqa kanampaj uywasta, chayllapitaj ñak'achunku jucharayku jaywasqa uywatapis. Chay jaywanaqa Tata Diospaj t'aqasqa, may santomin. 26Chay jucharayku apamusqa jaywanasmanta sacerdoteqa Diospaj T'aqasqa Cheqapi mikhuyta atin, Dioswan Tinkukuna Toldoj ñawpaqempi kaj patiopi. 27Pillapis, chayrí imallapis chay uywaj aychanman chayaykojqa Diospaj t'aqasqa kanqa. Sichus uywaj yawarnin p'achaman ch'allpaykonqa chaypis, Diospaj T'aqasqa Cheqapi mayllasqa kanqa. 28Ima t'uru mankapichus chay jaywana aycha chayachisqa karqa, chay mankaqa p'akisqa kanqa. Sichus uj bronce mankapi chayachisqa karqa chayqa, mikhuyninta mikhuytawan, chay mankata mayllallanqanku. 29Sacerdoteslla chay jaywasqa aychataqa mikhuyta atenqanku, imaraykuchus chayqa Tata Diospaj t'aqasqa, may santomin. 30Chaywampis mana mikhuyta atenqankuchu ni mayqen uywata juchaj cuentanmanta jaywasqa kajtin, mayqempa yawarninchus apasqa karqa Dioswan Tinkukuna Toldo ukhuman juchas pampachasqa kanampaj, chaymanta. Chay jaywasqaqa ninapi q'olachisqa kanan tiyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\