LEVÍTICO 8

1Tata Diosqa Moisesman parlaspa, nerqa: 2Kunanqa Aaronta, churisnintawan wajyachiy. Chantapis oqharikuy sacerdote p'achasta, jawina aceiteta, juchasrayku jaywanapaj torillota, iskay corderosta, canastapi mana levadurayoj t'antastawan. 3Chantá tukuy israelitasta Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman tantachiy. 4Moisesqa Tata Diospa kamachisqanman jina ruwarqa. Runastaj Dioswan Tinkukuna Toldo punkuman tantakamorqanku. 5Chaypitaj Moisesqa tukuy israelitasman nerqa: Tata Diosqa kayta ruwanata nin, nispa. 6Chaymanta Moisesqa Aaronta, churisnintawan qayllachimuspa, paykunata yakuwan mayllarqa. 7Aaronmantaj p'achata churarqa, chumpiwantaj chumpiykorqa. Patanmantaj qhatakuna p'achata churarqa; chaypa patanmantaj churaykorqa efod p'achata, sumajta wataykorqa chay efodpa watusnillanwantaj. 8Chaypa patanmantaj warkhuykorqa pecherata. Chaymantataj churarqa Urim Tumim nisqa imasta. 9Umanmantaj churarqa mana ninriyoj chhoqo ch'uluta, chay ch'uloj ñawpajninmantaj k'askaykucherqa uj p'altachasqa qori pilluta, sacerdotepaj t'aqasqa kasqan yachakunampaj, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 10Chantá Moisesqa t'aqanapaj jawina aceiteta oqharispa, jich'arqa Dioswan Tinkukuna Toldoman, imachus chay ukhupi kajkunamanwan, Tata Diospaj t'aqasqa kanampaj. 11Chay kikin aceitellawantaj qanchis kutita altarta ch'ajchorqa. Chaymantataj altarman aceiteta jich'aykorqa, chaypi kaj tukuy imasmanwan. Chaymantataj ch'ajchullarqataj mayllakuna bronce ch'illamiman, sayanantawan, Tata Diospaj t'aqasqa kanampaj. 12Chaymantá Moisesqa Aaronpa umanman chay jawina aceiteta jich'aykorqa, sacerdotepaj t'aqasqa kanampaj. 13Chaymantaqa Aaronpa churisnintañataj wajyarqa. P'achastataj jaywararqa churakunankupaj, chumpicherqataj. Jinataj umasninkuman mana ninriyoj chhoqo ch'ulusta churaracherqa, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 14Chantá Moisesqa kamacherqa juchasrayku jaywasqa torillota apamunankuta. Aaronwan, churisninwan imataj chay torilloj umanman makisninkuta churarqanku. 15Jinapi Moisesqa chay torillota ñak'arqa, uj chhika yawarta jap'ispataj dedonwan altarpa wajrasninta jawerqa, tukuy muyuynintinta, Tata Diospaj t'aqasqa kanampaj. Chaymanta puchoj yawartataj altarpa uranman jich'arqa. Ajinamanta altarqa Tata Diospaj t'aqasqa karqa, chaypi juchas pampachasqa kanampaj. 16Chay qhepata Moisesqa wiracharqa chay uywaj tukuy ch'unchula wirasninta, k'iwicha qayllapi kaj wirasninta; chantaqa iskaynin lurunista wirasnintinta ima orqhorqa. Tukuynintataj altar patapi q'olaykucherqa. 17Uywaj wakin puchoj aychasninta, qaranta, wanuntawan imaqa jaramanta jawaman orqhospa, Moisesqa ninawan q'olaykucherqa, Tata Diosqa payman kamachisqanman jina. 18Chaymanta Moisesqa nerqa qayllachinankuta wañuchispa q'olachinapaj jaywasqa corderota. Chay uywaj umanmantaj Aaronwan, churisninwan makisninkuta churarqanku. 19Chantá Moisés chay uywata ñak'aspa, yawarninwan altar patata ch'ajchorqa, muyuynintawan. 20Chay corderotaqa khuchurarqa. Chantá umata, aycha khuchurasqata, wirasnintawan q'olacherqa. 21Chaymantataj ñak'asqa corderoj ch'unchulasninta, piernasnintawan, yakuwan mayllaspa, tukuyninta altar patapi q'olaykucherqa. Chay q'olachisqa jaywasqampa q'apaynenqa Tata Diospaj ima munay karqa, Tata Diosqa Moisesman kamachisqanman jina. 22Chay qhepata Moisesqa apachimorqa Tata Diospaj t'aqasqa kanapaj jaywana corderotañataj. Chaypa umanmantaj Aaronwan, churisninwan makisninkuta churarqanku. 23Jinataj Moisesqa chay corderota ñak'aspa, uj chhika yawarninwan Aaronpa paña ninrimpa uranta jawiykorqa, jinallataj paña makimpa machu dedonta, paña chakimpa machu dedontawan. 24Chaymanta Moisesqa Aaronpa churisnintañataj qayllachimorqa. Kikillantataj yawarwan jawirarqa paña ninrinkoj uranta, paña makinkoj machu dedonta, paña chakinkoj machu dedontawan. Jinaspataj, chay puchoj yawarta ch'ajchorqa altarpa patanta, muyuynintawan. 25Chantá Moisesqa orqhorqa uywaj wirasninta, chupanta, ch'unchulasninta tukuy wirantinta, k'iwicha qayllapi wiranta, iskaynin lurunisninta wirantinta, paña piernantawan. 26Mana levadurayoj t'antayoj canastata Tata Diospa ñawpaqenman apamusqankumanta, Moisesqa uj tortillata mana levadurayojta orqhorqa, uj tortillatataj aceitepi chayasqata, uj p'alta t'antatawan. Chayta churarqa wira pataman, paña pierna aycha patamampis khuskata. 27Chay tukuyta Aaronpa, chantá churisnimpa makisninkumanwan jaywarqa Tata Diospa ñawpaqempi chayta ikhaspa rikuchinankupaj. 28Chaymantataj Moisesqa makisninkumanta chay imasta jap'iytawan, altarpi q'olacherqa jaywasqa uywatawan khuska. Chayqa jaywasqa karqa Tata Diospaj t'aqasqa kasqankumanta. Chay q'olachisqa jaywasqampa q'apaynenqa Tata Diospaj ima munay karqa. 29Moisesqa chay uywaj pechonta oqharispa, chayta Tata Diospa ñawpaqenman rikuchillarqataj. Chay t'aqasqa corderoj pecho aychanqa Moisespaj kanan karqa, Tata Dios payman kamachisqanman jina. 30Chantá Moisesqa jawina aceiteta, altar patapi kasharqa, chay yawartawan oqharispa, chaywan Aaronta, churisnintawan ch'ajchuykorqa, sacerdote p'achasninkutawan. Ajinata Moisesqa Tata Diospaj t'aqarqa Aaronta, churisninta, sacerdote p'achasninkutawan. 31Chantá Moisesqa Aaronman, churisninmanwan kay jinata nerqa: Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi aychata chayachispa, chay kikimpi mikhurikuychej, Tata Diospaj t'aqasqa t'anta canastapi kashan, chaytawan, Tata Diospuni kay jinata kamachisqanman jina: Aaronwan, churisninwan chay aychata mikhonqanku, nispa. 32Chaymanta puchoj aychata, t'antatawan q'olachinkichej. 33Chantapis ama karunchakunkichejchu Dioswan Tinkukuna Toldo punkumanta qanchis p'unchayta sacerdotepaj t'aqasqa kanaykichej p'unchaykuna junt'akunankama. 34Tata Diosqa kamacherqa kay tukuy ima ruwakunanta imaynatachus kunan p'unchay ruwakun, ajina, juchallikusqaykichejmanta perdonta tarinaykichejpaj. 35Chayrayku qankunaqa Dioswan Tinkukuna Toldo punkupi kanaykichej tiyan tuta p'unchay, qanchis p'unchay junt'ata. Tata Diospa kamachisqanta kasuychej, ama wañunaykichejpaj. Ajinata ari Tata Diosqa kamachiwarqa. 36Chantá Aaronqa, churisninwan ruwarqanku Moisesnejta Tata Diospa tukuynin kamachisqasninta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\