LUCAS 10

1Chaymanta qhepaman Señorqa ajllallarqataj qanchis chunka iskayniyoj runasta. Paykunatataj iskaymanta iskay kacharqa, Paypa ñawpaqenta rinankupaj tukuy llajtasman, ranchosman ima, maykunamanchus rinan karqa, chaykunaman. 2Jesustaj nerqa: Cheqamanta cosechanaqa ashkha, oqharejkunatajrí pisilla kanku. Mañakuychej Señormanta aswan ashkha oqharejkunata cosechanman kachamunampaj. 3Riychej ari; Noqa kachashaykichej corderosta jina atojkunaj chawpinman. 4Ama apaychejchu qolqe churanata, wayaqata, nitaj waj juk'utastapis. Ñanta rishaspaqa, ama sayaychejchu runasta napaykunaykichejpaj. 5Mayqen wasiman yaykuspapis, ñawpajta paykunata napaykuychej: Kusiy kawsay kachun kay wasipi, nispa. 6Chaypi tiyakoj runa chay napaykusqaykichejta jap'ikunapaj jinachus kanqa chayqa, napaykusqaykichejqa paypi qhepakonqa. Manachayrí, qankunaman kutimponqa. 7Chay wasillapi qhepakuychej mikhuspa, ujyaspataj imatachus qosusqaykichejta. Trabajaj runaqa pagoyoj kanan tiyan. Amataj wasimanta wasi puriychejchu. 8May llajtallamampis yaykojtiykichej, sichus chaypi tiyakojkuna wajyarisunkichej chayrí, mikhuychej imatachus jaywarisunkichej, chayta. 9Chaypi onqosqa kajkunata sanoyachiychej, niychejtaj: Qankunaman Diospa reinon qayllamunña, nispa. 10Sichus may llajtaman yaykojtiykichej mana wajyarisunkichejman chayqa, callesman llojsispa, niychej: 11Llajtaykichejmanta chakisniykuman jallp'a tiyaykojtapis contraykichejpi thalarakuyku. Chantapis yachaychej: Qankunaman Diospa reinon qayllamusunkichejña, nispa. 12Noqa niykichej: Jaqay juicio p'unchaypeqa, Sodoma llajtaraj aswan pisita ñak'arenqa chay llajtamanta nisqaqa. 13Ay qanmanta, Corazín llajta. Ay qanmantapis, Betsaida llajta. Sichus Tiro llajtapi, Sidonpi ima milagros ruwakunman karqa qankuna ukhupi jina chayqa, maypachaña chaypi tiyakojkunaqa Diosman kutirikunkuman karqa, qhashqa p'achata churakuspa, ushpha patapi tiyaspataj. 14Chayrayku niykichej: Juicio p'unchaypeqa, aswan pisi ñak'ariy kanqa Tiro llajtapaj, Sidonpaj ima qankunamanta nisqaqa. 15Qanrí, Capernaum llajta, cielokama oqharisqachu kayta munanki? Qanqa ukhu pachakama urayk'unki. 16Pichus qankunata uyarejqa Noqata uyariwan, pitajchus qankunata qhesachajqa Noqata qhesachawan. Noqata qhesachawajrí, Kachamuwajniytapis qhesachallantaj. 17Qanchis chunka iskayniyoj kachasqas kusisqa kutimuspa, nerqanku: Señor, supaykunapis kasuwayku sutiykipi, nispa. 18Jesustajrí nerqa: Noqaqa Satanasta rikorqani, rayo jina janaj pachamanta urmamojta. 19Kunanqa atiyta qoykichej katarista, alacranestapis sarunaykichejpaj, enemigoj tukuy kallpantapis atipanaykichejpaj, manataj imapis imanasonqachejchu. 20Chaywampis, ama kusikuychejchu supaykuna kasusojtiykichej; astawanqa kusikuychej janaj pachapi sutiykichej qhelqasqa kasqanmanta. 21Chay ratopacha, Jesusqa Espíritu Santonejta may kusisqa kaspa, nerqa: Tatáy, janaj pachajta kay pachajtawan Señornin, jatunchayki, imaraykuchus kay imasta pakaykorqanki yachayniyojkunamanta yuyayniyojkunamantawan, wawasmantaj willarqanki. Arí Tatáy, ajinata Qanqa munarqanki. 22Tatayqa tukuy imata qowan. Mana pipis yachanchu pichus Churi kasqanta. Chaytaqa Dios Tatalla yachan. Nitaj pipis yachanchu pichus Tata kasqanta, manachayqa Churilla yachan, pimantajchus Churi rejsichiyta munan, chaypis, nispa nerqa Jesusqa. 23Yachachisqasninman kutirispataj, wajnejpi sapankupi nerqa: Kusikuyniyojmin kanku imastachus rikusqaykichejta rikojkunaqa. 24Ashkha profetas, reyes ima rikuyta munarqanku qankunaj rikusqaykichejta, manataj rikorqankuchu; uyarisqaykichejtapis uyariyta munarqanku, nillataj uyarerqankuchu. 25Chantá uj runa leymanta yachachejqa Jesusta pantachiyta munaspa, taporqa: Yachachej Señor, imata ruwaspataj wiñay kawsayniyoj kasajri? nispa. 26Jesustaj taporqa: Imataj leypi qhelqasqa kashan? Imatataj leenki? nispa. 27Paytaj kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapeqa kay jinata nin: Señor Diosniykita munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy kallpaykiwan, tukuy yuyayniykiwan ima, runa masiykitataj qan kikiykita jina munakunki, nispa. 28Chantá Jesús nerqa: Allinta kutichinki; ajinata ruway, kawsankitaj, nispa. 29Chay runatajrí chay tapusqan allin kasqanta rikuchiyta munaspa, kuticherqa: Chantá pitaj runa masiyri? nispa. 30Jinapi Jesús nerqa: Uj runaqa Jerusalenmanta Jericoman urayk'ushaspa, suwaspa makinkuman urmasqa. Tukuy imanta, p'achantawan qhechuspa, suwasqa sumajta maqaykuytawan, parte wañusqata saqerparisqanku. 31Chantá uj sacerdote chay ñannejta urayk'ushallasqataj, chay runata rikuspataj, pasapullasqa. 32Jinallatataj, uj levita chay qayllanta rej jina, rikuspa pasallasqataj. 33Chantá uj samaritanoñataj chaynejta rishaspa, qayllaykusqa, chay runata rikuspataj, mayta khuyasqa. 34Nanasqasninta jampiykusqa aceitewan, vinowan ima. Chantá, animalninman wicharichispa, tamboman apasqa, chaypitaj allinta jampichisqa. 35Q'ayantintaj samaritanoqa manaraj ripushaspa, iskay denario qolqeta tamboyojman pagasqa, nisqataj: Qhawaripuway kay onqosqata, kutimuspataj tukuy gastasqaykita qopusqayki, nispa. 36Chantá Jesús nerqa: Chay kinsamanta mayqentaj rijch'asunki runa masin kasqanta, chay suwaswan maqachikojpatari? nispa. 37Leymanta chay yachachejtaj nerqa: Mayqenchus khuyarqa, chay, nispa. Jesustaj nerqa: Arí, qampis kikillantataj ruwamuy, nispa. 38Ñanta rishaspallapuni, Jesús chayarqa uj ranchoman. Chaypitaj uj warmi Marta sutiyoj wasinman Jesusta wajyarikorqa mikhunampaj. 39Martajtataj uj ñañan karqa María sutiyoj, paytaj Jesuspa ñawpaqenman tiyaykuspa, yachachisqanta uyarisharqa. 40Martaqa ashkha ruwanasninwan musphasharqa; chayrayku Jesusman qayllaykuspa, nerqa: Señor, manachu rikunki ñañay mana ruwaysiwasqanta? Niy ari yanapanawanta, nispa. 41Jesustajrí kuticherqa: Marta, Marta, ancha phutisqa kashanki, musphashankitaj chay chhika ruwanaswan. 42Ujllamin aswan walejqa. Mariaqa ajllakun chay aswan walej kajta. Chaytaqa mana pipis qhechonqachu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\