LUCAS 11

1Uj kuti, Jesusqa Diosmanta mañakuyta tukojtin, ujnin yachachisqan nerqa: Señor, yachachiwayku Dios Tatamanta mañakuyta, imaynatachus Juanpis yachachisqasninman yachacherqa, ajinata, nispa. 2Jesustaj paykunaman nerqa: Diosmanta mañakuspaqa, niychej: Janaj pachapi kashaj Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun. Reinoyki jamuchun. 3Sapa p'unchay t'antaykuta kunan qowayku. 4Juchasniykuta pampachapuwayku, imaynatachus noqaykupis contraykuta ruwajkunata perdonayku, ajinata. Amataj saqewaykuchu juchaman tanqasqa kajta, astawanqa jark'awayku sajramanta. 5Nillarqataj: Pitaj qankunamanta, uj kawsaqen kajtin, rinman chawpi tutata, nej: Kawsaqéy, mañariway kinsa t'antata; 6uj kawsaqey karumanta chayamun, nitaj jaywarinaypaj ni ima kapuwanchu, nispa? 7Chay kawsaqentaj wasi ukhumanta nimunman: Ama umayta nanachiwaychu; punku wisq'asqaña, wawasniypis noqawan puñunapiña kashanku. Mana jatarimuymanchu qosunaypaj, nispa. 8Kayta niykichej: Mana kawsaqen kasqanraykuchu jatarimonqa jaywanampaj; chaywampis anchata mañakusqanrayku, jatarimuspa, imatachus mañakusqanta jaywanqa. 9Chaynejta niykichej: Mañakuychej, qosonqachejtaj; mask'aychej, tarinkichejtaj; punkuta takaychej, kicharimusonqachejtaj. 10Pichus mañakojqa jap'in, mask'ajtaj tarin, punkuta takajmampis kicharinku. 11Mayqen tatataj kanman qankunamanta, wawan t'antata mañajtin, rumita qojri? Challwata mañajtin, kataritachu qonman? 12Chayrí, runtuta mañajtimpis, alacrantachu qonman? 13Qankunachus sajra runas kashaspa, allin kajta wawasniykichejman qoyta yachankichej chayqa, mashkhatarajchus janaj pachapi kaj Tataykichejqa Espíritu Santota qonqa mañakojkunaman. 14Jesusqa opayachej supayta uj runamanta qharqorqa. Chay supay llojsejtinkamataj, opaqa parlayta qallarerqa, runastaj t'ukorqanku. 15Wakinkunatajrí nerqanku: Kay runaqa supaykunaj kurajnin Beelzebúj atiyninwan supaykunata qharqon, nispa. 16Wajkunaqa Jesusta pantachiyta munaspa, uj señalta ruwananta munarqanku. 17Yuyasqankuta yachaspa, Jesús nerqa: Ima reinollapis t'aqanasqa kaspa, ujkuna ujkunawan maqanakuspaqa tukuchinakunku. Ajinallatataj sichus uj familia phiñanakuspa t'aqanakunkuman chayqa, chinkarinman. 18Ajinallatataj, Kuraj Supay paypa contrallampitaj imatapis ruwanqa chayqa, imaynatataj reinon sayallanqapuniri? Chayta niykichej, Beelzebunejta supaykunata qharqosqayta niwasqaykichejrayku. 19Sichus Noqaqa Beelzebunejta supaykunata qharqoni chayqa, churisniykichejrí, pinejtataj qharqonku? Chayrayku, paykuna juezkunaykichej kanqanku. 20Sichus Diospa atiyninwan supaykunata qharqoni chayrí, cheqatapuni niykichej Diospa reinon qankunaman chayamusqanta. 21Kallpasapa runa sumaj armasqa wasinta qhawajtenqa, tukuy imasnin sumaj waqaychasqa kakun. 22Wajchus paymanta aswan kallpayoj jamuspa, atipanman chayqa, atienekusqa armasninta qhechuspa, paypa imasninta apakapunman, chaywantaj munasqanta ruwanman. 23Pichus mana Noqawan kajqa contraypi kashan, pitajchus Noqawan mana pallajpis, t'akan. 24Runamanta llojsej millay supayqa ch'aki jallp'asnejta purin samarikuyta mask'aspa, mana tarispataj, nin: Kutipusaj, maymantachus llojsimorqani, chay wasiyman, nispa. 25Chayaspataj, payqa pichasqata taripan, k'achanchasqatataj. 26Chantaqa llojsispa, qanchis supaykunatawan pusaykun, paymanta aswan millaykunata, runaman yaykuspataj, chaypi tiyakunku. Jinapi chay runaj kawsaynenqa aswan millayman tukupun, ñawpaj kasqanmanta nisqaqa. 27Chayta Jesús ninankama, uj warmeqa runas ukhumanta qhaparimorqa: Kusikuyniyojmin pi warmichus wijsampi apasorqa, pejpa ñuñuntachus ñuñorqanki, chay, nispa. 28Jesustajrí kuticherqa: Diospa Simi Nisqanta uyarispa kasojkunamari kusikuyniyojqa kanku, nispa. 29Runas astawan tantaykakamushajtinku, Jesús parlayta qallarerqa: Kunan tiempo runasqa sajra kanku, chayrayku señalta mañanku. Jinapis mana waj señalta paykunaqa rikonqankuchu, manachayqa Jonaspa señalnillanta. 30Imaynatachus Jonás señal karqa Ninivepi tiyakoj runasman, ajinallataj Runaj Churimpis señal kanqa kay tiempo runasman. 31Uray ladomanta reinaqa juicio p'unchaypi kay tiempo runasta juchachanqa, imaraykuchus pay jamorqa karu jallp'asmanta Salomonpa yachayninta uyarej. Kaypitaj kashan Salomonmanta aswan yachayniyoj. 32Jinallataj Ninivemanta runaspis jatarimonqanku juicio p'unchaypi kunan tiempo runasta juchachanankupaj, imaraykuchus Jonás willarajtinkama, Diosman kutirikorqanku, kaypitaj kashan Jonasmanta aswan kuraj. 33Mana pipis pakanchu k'anchana jap'ichisqata, nitaj wich'iwan k'umpuykunchu; manachayqa pataman churan, wasiman tukuy yaykojkuna k'anchayta rikunankupaj. 34Ñawisniykeqa k'anchay jina kanku cuerpoykipaj. Ñawiyki allin kajtenqa, tukuy cuerpoykipis k'anchayniyoj kanqa. Ñawiyki sajra kajtinrí, tukuy cuerpoyki laqhalla kanqa. 35Pajtataj qampi kaj k'anchayqa laqhaman tukunman. 36Chayrayku, tukuy cuerpoykichus k'anchaywan junt'a kashan chayqa, sitajchus ni ima laqhayay kanqa chayqa, tukuy imata sut'ita rikunki, imaynatachus uj k'anchaypi tukuy ima sut'i rikukun, ajinata. 37Jesús parlayta tukojtin, uj fariseoqa Payta wasinman wajyarikorqa mikhunampaj. Fariseoj wasinman yaykuspataj, Jesusqa mikhunampaj tiyaykorqa. 38Fariseotajrí t'ukorqa, imaraykuchus Jesusqa mikhunampaj makisninta mana mayllakusqachu. 39Jinapi Jesús nerqa: Qankuna fariseosqa vasojta, chuwajta ima jawallanta mayllankichej. Qankunapis suwanawan, sajrata ruwanawan junt'a kashankichej. 40Wampus, manachu cuerpoj jawanta ruwajqa ukhuntapis ruwallarqataj? 41Kapuyniykichejmanta wajchasman qoychej, tukuy imataj qankunapaj llimphu kanqa. 42Ay qankunamanta, fariseos. Qankunaqa sapa chunkamanta ujta Diosman qonkichej mentamanta, rudamanta, tukuy q'omerkunamantawan; jinapis Diospa cheqan ruwayninta, munakuynintawan qonqapunkichej. Chayta ruwana allimpuni karqa, mana chay ujkunata saqespa. 43Ay qankunamanta, fariseos. Qankunaqa sinagogaspi ñawpajpipuni tiyayta munankichej, ajinallatataj callepipis napaykuchikuyta munankichej. 44Ay qankunamanta. Qankunaqa mana rikukoj aya p'ampanas jina kankichej. Chay aya p'ampanas patata runas purinku mana yachaspalla, nispa nerqa Jesusqa. 45Chantá leymanta yachachejkunamanta ujnintaj kuticherqa: Yachachej Señor, chayta nispaqa, p'enqaypi rikhurichiwayku noqaykutapis, nispa. 46Jesustajrí kuticherqa: Ay qankunamantapis, leymanta yachachejkuna. Mana apay atina q'epista runaswan q'epichinkichej, qankunataj mana dedollaykichejwampis chaykunata llankhaykuyta munankichejchu. 47Ay qankunamanta, profetaspa covachasninkuta yuyarikunapaj k'achanchajkuna, ñawpa tatasniykichejtaj paykunata wañucherqanku. 48Qankunaqa ñawpa tatasniykichejpa ruwasqankuta yachaspapis, walej ninkichej. Paykunaqa cheqamanta profetasta wañucherqanku, qankunataj covachasninkuta paykunapaj k'achanchankichej. 49Chayrayku Diosqa yachaynimpi nerqa: Noqa kachasaj profetasta, apostolesta ima, paykunatataj wakinta wañuchenqanku, wakintataj ñak'arichenqanku, nispa. 50Kay tiempo runasmanta tukuy profetaspa yawarninmanta cuenta mañasqa kanqa, mayqenkunajtachus kay pachaj qallariyninmantapacha jich'arqanku, chayta; 51Abelpa yawarninmantapacha, Zacariaspa yawarninkama, pitachus Temploj patiompi wañucherqanku altar qayllapi, chaypata. Arí, niykichej kay tiempo runasmanta chay yawarmanta cuenta mañasqa kananta. 52Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, yachayman punkoj llaventa jap'ikapojkuna. Qankuna mana yaykunkichejchu, jinataj yaykuyta munajtapis jark'ankichej, nispa nerqa Jesusqa. 53Jesús chay imasta nejtin, leymanta yachachejkuna, fariseoswan ima phiñasqas contrampi sayaykuspa, 54tukuy imamanta tapurarqanku pantachiyta munaspa, ima nisqallanwampis ch'ataykunankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\