LUCAS 12

1Runas tantakamorqanku waranqa waranqasmanta, anchata k'iskikamuspataj, sarunakusharqanku. Ñawpajtaqa Jesús yachachisqasninman nerqa: Qhawakuychej fariseospa levadurankumanta. Chayqa puraj uya kayninku. 2Mana imapis qhatasqa kanchu mana sut'inchakojqa, nitaj pakasqa kajpis mana yachakojqa. 3Chaynejta, tukuy imata laqhapi nisqaykichejqa sut'i p'unchaypi uyarikonqa; imatachus wasi wisq'asqapi ninrillaman chhichiykusqaykichejpis qhaparikonqa wasi patamantapacha. 4Kawsaqesníy, qankunaman niykichej: Ama manchachikuychejchu cuerpota wañuchejkunata; chaymanta astawanqa manaña imatapis ruwayta atinkuchu. 5Noqa nisqaykichej pitachus manchachikunaykichejta: Manchachikuychej, pichus runata wañuchiytawankama, atiyniyoj kashan ukhu pacha infiernoman wijch'unampaj, chayta. Arí, Payllata manchachikuychej. 6Manachu phishqa p'isqetusta vendenku iskay phisurayku? Chaywampis, ni ujpis qonqasqachu Diospa ñawpaqempeqa. 7Yachaychej, umaykichejpi chujchasniykichejpis tukuynin yupasqa kashanku. Ama manchachikuychejchu, imaraykuchus qankunaqa aswan valorniyoj kankichej ashkha p'isqosmanta nisqaqa. 8Noqaqa niykichej: Sichus pipis runaspa ñawpaqempi rejsiwasqanta nenqa chayqa, Noqa Runaj Churimpis Diospa angelesnimpa ñawpaqempi nillasajtaj: Payta rejsini, nispa. 9Runaspa ñawpaqempichus pipis mana rejsiwaj tukonqa chayqa, Noqapis payta mana rejsisajchu Diospa angelesnimpa ñawpaqempi. 10Sichus pipis Runaj Churimpa contranta riman chayqa, juchan pampachasqa kanqa. Pitajchus Espíritu Santoj contranta riman chayrí, chay juchanqa mana pampachasqachu kanqa. 11Sinagogasman, juezkunaman, kurajkunaman ima pusasojtiykichejqa, ama llakikunkichejchu imaynatachus kutichikunaykichejmanta, chayrí, imatachus ninaykichejmanta. 12Chay ratopachaqa Espíritu Santo yachachisonqachej imatachus parlanaykichejta. 13Runas ukhumanta ujnin nerqa: Yachachej Señor, niripuway wawqeyman herenciata rak'inakunaykuta, nispa. 14Jesustaj kuticherqa: Imanayasunkitaj runa? Pitaj churawarqa juezta jina, qankunaman herenciata rak'inaypaj? nispa. 15Chantá nillarqataj: Qhawakuychej tukuy imasta munapayaymanta. Runaj kawsaynenqa mana qhapaj kayllapichu kashan, nispa. 16Chaypacha uj rijch'anachinata willarqa: Uj qhapaj runa kasqa, chajrasnintaj ashkhata poqosqa. 17Yuyaynimpitaj payqa nisqa: Imanasajtajri? Manaña maymampis waqaychayta atinichu cosechasniytaqa, nispa. 18Chantá nillasqataj: Kayta ruwasaj. Pirwasniyta phaskaspa, aswan jatuchajta ruwasaj, chaypitaj tantasaj cosechasqasniyta, tukuy kapuyniytawan. 19Chantá almayman nisaj: Almáy, kunanqa ashkhaña tiyapusunki kapuyniyki, sumaj jallch'asqa unay wataspaj; samarikullayña, mikhuy, ujyay, kusikuytaj, nispa. 20Diostajrí payman nisqa: Wampu, kunan ch'isipacha wañunki. Chantá pipajtaj kanqa chay tantasqaykiri? nispa. 21Ajinallataj, pichus payllapaj qhapajyajqa, Diospajtaj mana imayoj. 22Chantaqa yachachisqasninman nerqa: Chayrayku niykichej: Ama phutikuychejchu kawsayniykichejmanta, imatachus mikhunaykichejmanta, nitaj imawanchus p'achallikunaykichejmantapis. 23Kawsayqa mana mikhunallapichu kashan, nitaj cuerpopis p'achallamantachu. 24Qhawariychej: P'isqosqa mana tarpunkuchu nitaj ruthunkuchu, nillataj jallch'ananku kanchu, nitaj pirwankupis. Chaywampis Diosqa paykunata mikhuchin. Manachu qankunaqa aswan munasqa kankichej chay p'isqosmanta nisqaqa? 25Mayqentaj qankunamanta anchata phutikuspa, khuskan metrota jina sayayninman yapaykukunman? 26Sichus aswan pisi kajllatapis ruwayta mana atinkichej chayqa, imaraykutaj phutikunkichej waj imasmantari? 27Qhawariychej campo t'ikasta, imaynatachus wiñasqankuta. Chaykunaqa mana llank'ankuchu nitaj phushkankuchu. Chaywampis niykichej: Salomonqa tukuy qhapaj kaynimpi manapuni ujnin t'ika jinallapis p'achallikorqachu. 28Sichus Dios chay jinata p'achallichin kunan campo qhorata, q'ayataj hornopi ruphachisqa chayqa, imayná mana qankunatapis p'achallichisonqachejchu, pisi creeyniyoj runas? 29Qankunaqa ama llakikuychejchu imatachus mikhunaykichejmanta, nitaj ujyanaykichejmantapis. Ama ari chayraykoqa phutisqallapuni kaychejchu. 30Kay pachapi runasqa chay tukuy imasta mask'anku. Tataykichejqa yachanña chay imasmanta pisichikusqaykichejta. 31Astawanqa, Diospa reinonta mask'aychej, chay tukuy imastataj yapata jina Dios qosonqachej. 32Juch'uy tropa ovejasníy, ama manchachikuychejchu, imaraykuchus Tataykichejqa reinonta qankunaman qoyta munan. 33Kapuyniykichejta vendeychej, wajchasman rak'inaykichejpaj; chantá ruwakuychej mana thantakoj wayaqata, waqaychaychejtaj kapuyniykichejta janaj pachapi. Chaypeqa mana tukukonqachu, manataj suwa yaykunchu, nitaj thutapis k'utunchu. 34Maypichá kapuyniykichej kashan, chayllapitaj sonqoykichejpis kanqa. 35Chumpisniykichej mat'isqa kachunku, k'anchanasniykichejpis jap'ichisqa. 36Qankunataj, patronninkuta casamientomanta kutimunanta suyajkuna runas jina kaychej. Paykunaqa suyanku, patronninku chayamuspa wajyajtinkama kicharinankupaj. 37Kusikuyniyojmin kanqanku chay kamachis, mayqenkunatachus patronninku chayamuspa qhawashajta taripajtin. Cheqatapuni niykichej: Chay patrón chumpinta mat'ikonqa, mesapi paykunata tiyaykuchispataj, pay kikin mikhunata paykunaman jaywanqa. 38Jinapeqa chawpi tutatapis jamuchun, chayrí sut'iyayllatañapis. Paykunatachus rijch'ashajta taripanqa chayqa, kusikuyniyojmin kanqanku chay kamachisqa. 39Allinta yachaychej kayta: Sichus wasiyoj yachanman ima horatachus suwa jamunanta chayqa, mana puñuspa suyaykunman, manataj suwachikunmanchu. 40Chaypaj qankunaqa wakichisqa kanaykichej tiyan, imaraykuchus mana yuyasqaykichej horapi Diospa Churenqa jamonqa. 41Chantá Pedro taporqa: Señor, kay rijch'anachinaqa noqallaykupajchu, chayrí tukuy runaspajchu? nispa. 42Señortaj kuticherqa: Pitaj allin yuyayniyoj junt'aj mayordomo, mayqentachus patronnin churan wasi qhawajta, tiempompi kamachisman mikhuchinampajtaj, chay? 43Kusikuyniyojmin kanqa jaqay kamachi, pitachus patronnin ajinata ruwashajta taripanqa, chay. 44Cheqatapuni niykichej: Chay jina kamachitaqa patronnin tukuy kapuyninta qhawanampaj churanqa. 45Ichapis chay mayordomo sonqompi ninman: Patronneyqa manaraj chayamonqachu, nispa, qallarinmantaj kamachista maqayta, jinallatataj warmi kamachistapis. Chantá mikhunman, ujyanmantaj machanankama. 46Jinallapi patronnin kutimonqa mana suyasqan p'unchaypi, nitaj yachasqan horapi. Chay mayordomota manchayta jasut'iytawan, mana kasojkunatawan khuska churanqa. 47Chay mayordomoqa patronnimpa munayninta yachashaspa, mana wakichikorqachu, nitaj munayninta ruwarqachu; chayrayku manchay jasut'isqa kanqa. 48Pichus mana yachaspalla juchachakun chayqa, mana chhika castigasqachu kanqa. Pimanchus ashkhata jaywasqamantaqa ashkhallataj mañasqa kanqa; pimanchus ashkha qosqa karqa, chaymantapis ashkhallataj mañasqa kanqa. 49Noqa jamorqani kay pachapi ninata jap'iykuchej. Chaynejta maytapuni munani larwashanantaña. 50Uj bautismowan bautizasqa kanay tiyan, manchaytataj sonqoypi ñak'arishani junt'akunankama. 51Yuyankichejchu kay pachaman allin kawsayta apamoj jamusqayta? Mana. Astawanqa runasta t'aqanachej jamuni. 52Kunanmanta ñawpajmanqa, uj wasipi phishqa tiyakojkuna t'aqanakonqanku, kinsa iskaypa contran kanqa, iskaytaj kinsaj contran. 53Tataqa churimpa contran kanqa, churintaj tatampa contran. Mamaqa ususimpa contran kanqa, ususintaj mamampa contran. Suegraqa ñojch'ampa contran kanqa, ñojch'antaj suegrampa contran. 54Jesús nillarqataj runa tantasqaman: Qankunaqa phuyuta inti yaykuynejpi oqharikojta rikuspa, ninkichej: Paranqa, nispa, chantá ajinataj. 55Uranejmanta wayramojtintaj, ninkichej: Ruphamonqa, nispa, ruphamuntaj. 56Puraj uyas, sumajta rejsinkichej cieloj rijch'ayninta, kay pachajtapis, icharí? Chantá imaraykutaj mana rejsinkichejchu kunan tiempoj señalnintari? 57Imaraykutaj mana qankuna kikiykichej reparankichejchu imachus cheqan kasqantari? 58Piwampis phiñanakuytawan quejapi kaspaqa, corregidorpaman rej jina ñanllapiraj paywan allinyakapuy, ama juezman pusaykusunampaj. Chantá juezqa carcelerowan jap'ichisuspa, wisq'aykuchisonqa. 59Noqa niyki: Chaymantaqa mana llojsimunkichu, tukuy manuykita paganaykikama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\