LUCAS 13

1Chaypachallataj wakin runas Jesusman qayllaykuspa, willarqanku Galilea llajtayoj runasmanta, imaynatachus paykunaj yawarninta Pilato chajrusqanta Diosman jaywasqa uywaj yawarninwan. 2Chantá Jesús kuticherqa: Yuyankichejchu chay galileos ajinata ñak'arisqankuta, tukuynin galileosmanta nisqaqa aswan juchasapas kasqankurayku? 3Noqa niykichej mana jinachu kasqanta; manachus qankuna Diosman kutirikunkichej chayqa, ajinallataj qankunawampis kanqa. 4Chayrí, jaqay chunka pusajniyoj runas, pikunatachus Siloepi torre urmaykuspa wañuracherqa chaykunamanta, yuyankichejchu paykuna aswan juchasapas kasqankuta Jerusalenpi tiyakojkunamanta nisqaqa? 5Nillaykichejtaj mana jinachu kasqanta; manachus Diosman kutirikunkichej chayqa, ajinallataj qankunawampis kanqa. 6Nillarqataj uj rijch'anachinata: Uj runajta uj higo sach'an kasqa uvas huertampi; poqoyninta pallaj rispataj, mana poqoyniyojta taripasqa. 7Chantá huerta qhawajninman nisqa: Kinsa watataña jamuni kay sach'api higosta mask'aj, manataj poqoyta tarinichu. K'uturpariy ari; imapajtaj qhasi manakajta jallp'ata usuchenqa? nispa. 8Qhawajnintajrí nisqa: Patrón, kay watatawan kallachunraj ari. Muyuyninta allaspa, wanuchaykurisaj. 9Poqonqachus chayqa, allin kanqa; manapuni poqojtinrí, k'uturparichinki, nispa. 10Uj sinagogapi Jesús yachachisharqa samarikuna p'unchaypi. 11Chaypitaj uj warmi kasharqa, pichus k'umpullamantaña purej, nitaj imaynamanta cheqanyakuyta atejchu, chunka pusajniyoj watataña sajra espíritu onqochisqanrayku. 12Chay warmita rikuytawan payta wajyaspa, Jesusqa nerqa: Warmi, onqoyniykimanta kacharisqaña kanki, nispa. 13Makisninwan warmita llankhaykojtinkama, chay warmeqa cheqanyakuspa, Diosta jatuncharqa. 14Chaymanta sinagogapi kuraj kaj runa phiñakorqa, Jesús samarikuna p'unchaypi chay warmita sanoyachisqanmanta, runasmantaj nerqa: Sojta p'unchay tiyan imallatapis ruwanapaj; chaykunapi jamuychej jampichikoj, ama samarikuna p'unchaypeqa, nispa. 15Señortajrí payman kuticherqa: Puraj uyas. Manachu mayqenniykichejpis samarikuna p'unchaypi wakaykichejta, chayrí burroykichejtapis phaskaraspa yakuta ujyachimunkichej? 16Abrahampa kay warmi wawantaqa, manachu samarikuna p'unchaypi phaskarana kanman karqa, chunka pusajniyoj watastaña onqoywan Kuraj Supay watasqanmanta? 17Chay imasta Jesús nisqanrayku, Payta tukuy chejnejkuna p'enqaypi rikhurerqanku. Chaywampis, runasqa kusikorqanku tukuy jatuchaj imasta Jesús ruwasqanrayku. 18Jesús nillarqataj: Imamantaj rijch'akun Diospa reinonri? Imamantaj rijch'achiymanri? 19Rijch'akun ari uj mostaza mujuman, mayqentachus uj runa jallp'ampi tarpusqa, chayman. Chay mujoqa wiñasqa sach'ayanankama, p'isqospis thansasnimpi thapachakusqanku. 20Ujtawan Jesús nillarqataj: Imamantaj rijch'achisaj Diospa reinontari? 21Rijch'akun ari levaduraman, mayqentachus uj warmi kinsa arrobas jak'uman chajruykusqa, tukuynin masata poqochinankama, chayman. 22Jesusqa llajtaspi, ranchospi ima yachachispa, Jerusalenman risharqa. 23Uj runataj taporqa: Señor, pisischu kanku salvakojkunaqa? nispa. Jesustaj kuticherqa: 24K'ullku punkunejta yaykunaykichejpaj kallpakuychej, imaraykuchus ashkhas munanqanku yaykuyta, manataj atenqankuchu. 25Wasiyojqa punkuta wisq'ajtinña, qankunaqa jawapi rikhurispa, punkuta takankichej: Señor, kichaririwayku, nispa. Paytajrí kutichisonqachej: Mana rejsiykichejchu maymantachus kasqaykichejta, nispa. 26Chaypacharaj qankunaqa qallarinkichej niyta: Qanwan khuska mikhorqayku, ujyarqaykutaj; callesniykupipis yachacherqanki, nispa. 27Chantá nillasonqachejtaj: Mana yachanichu maymantachus kasqaykichejta. Riychej kaymanta, tukuy sajrata ruwajkuna, nispa. 28Chaypimá waqayqa, kiru k'arukuypis kanqa. Chaypacha rikunkichej Abrahamta, Isaacta, Jacobta, tukuy profetastawan Diospa reinompi, qankunatajrí jawaman wijch'usqa kankichej. 29Runas jamonqanku inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejmanta, wichaynejmanta, uranejmanta ima, chantá mikhoj tiyaykonqanku Diospa reinompi. 30Kayta yachaychej: Qhepapi kajkuna ñawpajpi rikhurenqanku, ñawpajpi kajkunataj qhepapi. 31Chay p'unchayllapitaj fariseos chayamuspa, Jesusta nerqanku: Ripuy kaymanta; Herodes wañuchisuyta munashan, nispa. 32Jesustajrí kuticherqa: Rispa, kayta willamuychej jaqay atoj jina vivo runaman: Noqaqa supaykunata qharqoni, onqosqastataj sanoyachini kunan, q'ayapis, minchhataj ruwanayta tukusaj. 33Chaywampis purinayraj tiyan kunan, q'aya, minchhatawan, imaraykuchus profetaqa mana wañuyta atinmanchu Jerusalenmanta jawapeqa, nispa. 34Jerusalén, Jerusalén, profetasta wañuchej llajta; qanman Dios kachamusqastapis rumiswan ch'anqaykuspa, wañucherqanki. Mashkha kutitachus wawasniykita tantayta munarqani, imaynatachus wallpa chillwisninta lijrasnin uraman tantaykun, ajinata, qantajrí mana munarqankichu. 35Qhawariychej: Wasiykichejqa ch'impacha qhepakonqa. Chayrayku niykichej: Manaña ujtawan rikuwankichejchu, ninaykichejkama: Bendecisqa kachun Señorpa sutimpi jamojqa, nispa,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\