LUCAS 15

1Impuestota cobrajkuna, juchasapas ima Jesusman qayllaykusharqanku nisqasninta uyarinankupaj. 2Chayrayku fariseosqa, leymanta yachachejkunawan thutuspa, nisharqanku: Kay runaqa juchasapaswan kawsakun, paykunawan khuskataj mikhun, nispa. 3Jinapi Jesusqa kay rijch'anachinata yachacherqa: 4Manachu mayqenniykichejpis pachaj ovejasniyoj kaspa, ujnin chinkajtin, chay jisq'on chunka jisq'onniyojta campopi saqespa mask'aj rin, chinkasqa kajta tarinankama? 5Tariytawantaj, lijrariykukun may kusisqa. 6Wasinman chayaytawantaj, tantaykun kawsaqesninta, qayllampi kajkunata ima, nintaj: Noqawan kusikuychej, imaraykuchus tarikapuni chinkasqa ovejayta, nispa. 7Kayta niykichej: Ajinallataj aswan kusiy tiyan janaj pachapi uj juchasapa runaqa Diosman kutirikojtin, chay jisq'on chunka jisq'onniyoj mana juchayojkunamanta nisqaqa, pikunachus Diosman mana kutirikunankuchu kashan, chaykunamanta. 8Manachu pi warmipis chunka dracma qolqemanta ujnin kajta chinkachispa, chay ratopacha k'anchata jap'ichiytawan mask'an wasinta pichaspa, tarinankama? 9Tariytawantaj kawsaqesninta, qayllampi kajkunata ima tantaykuspa, paykunaman nin: Kusikuychej noqawan khuska, imaraykuchus tarikapuni chinkachisqay qolqeta, nispa. 10Nillaykichejtaj ajina kusiy kasqanta Diospa angelesnimpa ñawpaqempi, juchasapa runaqa Diosman kutirikojtin. 11Jesusqa nillarqataj: Uj runa iskay churisniyoj kasqa. 12Sullk'a kajqa tatanman nisqa: Tatáy, herenciayta qopuway, nispa. Tatankutaj sapa ujninkuman herenciankuta qopusqa. 13Pisi p'unchaykunamantataj, sullk'a kaj churenqa tukuy herencianta vendeytawan, chay qolqeta tantaykuspa, karu llajtaman ripusqa. Jaqaypitaj tukuy qolqenta tukuchisqa mana allinta kawsaspa. 14Herencianta tukuchisqantawan, manchay yarqhay kasqa chay llajtapi, paytaj pisichikuyta qallarisqa. 15Chayrayku trabajota mask'asqa, jinapitaj chay llajtayoj patrompaman qayllaykusqa. Paytaj jallp'anman kachasqa khuchista michejta. 16Chaypitaj sajsakuyta munasqa khuchi mikhuna thaqoswan, manataj pipis ni imata jaywasqachu. 17Chantá yuyayninman churakuspa, sonqompi nisqa: Tataypa wasimpi peonesqa ashkha mikhunayoj kanku, noqataj kaypi yarqhaymanta wañushaniña. 18Kutiripusaj tataypa wasinman, paymantaj nisaj: Tatáy, Diospa contranta juchallini, qampa contraykitapis. 19Manaña wawayki kanaypaj jinachu kani; ujnin peonniykita jinallaña jap'iway ari, nispa. 20Sayariytawantaj, kutipusqa tatampaman. Karullapiraj kashajtin, tatampa sonqon wawayasqa payta rikojtin, taripamuspataj, ojllaykuytawan much'aykusqa. 21Churintaj nisqa: Tatáy, Diospa contranta juchallini, qampa contraykitapis; manaña wawayki kanaypaj jinachu kani, nispa. 22Chantá tatanqa runasninta kamachisqa: Kunampacha aswan sumaj p'achata orqhomuspa, p'achallichiychej. Anillotapis makinman churaychej, juk'utastataj chakisninman. 23Wira kaj torillota aysamuspa, ñak'aychej; fiestata ruwaspa, sumajta mikhusunchej. 24Kay wawayqa wañusqa karqa, kawsarimuntaj; chinkasqa karqa, kunantaj tarisqa, nispa nisqa tataqa. Ajinamanta kusikuyta qallarisqanku. 25Chaykamaqa kuraj kaj churenqa chajrapi kashasqa. Kutimuspa, wasinman qayllaykusqa, uyarisqataj takisqankuta, tususqankuta ima. 26Ujnin kamachita wajyaspa, tapusqa: Ima ch'ajwataj chayri? nispa. 27Paytaj kutichisqa: Wawqeyki chayampun, tataykitaj wira kaj torillota ñak'achin, allillan kutimpusqanrayku, nispa. 28Chantá kuraj kaj chureqa phiñakuspa, manapuni wasiman yaykuyta munasqachu. Tatantaj llojsimuspa, mayta nisqa yaykunanta. 29Paytaj tatanman nisqa: Noqaqa kay chhika watastaña sirviyki kasuspallapuni, manataj jayk'ajpis uj cabritallatapis qowarqankichu kawsaqesniywan mikhuspa kusirikunaypaj. 30Kay lloqallaykeqa tukuy kapuyniykita usuchimorqa imaymana khuchi warmiswan, kutimojtintaj paypajqa ñak'achinki aswan wira kaj torillota, nispa. 31Tatantajrí kutichisqa: Wawáy, qanqa noqawampuni kashanki, tukuy imasniypis qampatapuni. 32Fiestata ruwaspa, kusikunanchejpuni karqa, imaraykuchus kay wawqeykeqa wañusqa karqa, kawsarimuntaj, chinkasqa kasqanmantataj rikhurimpun, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\