LUCAS 16

1Jesusqa nillarqataj yachachisqasninman: Uj qhapaj patrompata mayordomon kasqa, paytataj ch'ataykusqanku patronnimpa kapuyninta usuchisqanmanta. 2Chayrayku patronqa wajyaspa, nisqa: Imastataj qanmanta uyariniri? Cuentata qoway mayordomo kasqaykimanta, imaraykuchus manaña mayordomoy kayta atinkichu, nispa. 3Jinapi mayordomoqa yuyaycharikuspa, sonqompi nisqa: Imanasajtaj kunanri? Patronniypis mayordomo kanayta qhechuwan; llank'aytaqa mana atinichu; mañakuytapis p'enqakuni. 4Chaywampis yachaniña imatachus ruwanayta, patronniy wijch'uwajtin, wasiyojkuna wajyarinawankupaj, nispa. 5Chantaqa, chayman jina patronnimpa sapa uj manunta wajyaspa, ñawpaj kajta tapusqa: Mashkha manutaj kanki patronniyman? nispa. 6Paytaj kutichisqa: Pachaj p'uñu aceite manu kani, nispa. Mayordomotaj nisqa: Jap'ikapuy reciboykita, wajtataj qhelqay phishqa chunkallataña, nispa. 7Chantá wajtañataj tapusqa: Qanrí, mashkha manutaj kanki? nispa. Paytaj nisqa: Pachaj tupu trigo qonay tiyan, nispa. Paytaj kutichisqa: Kay reciboykita jap'ikapuy, wajtataj qhelqay pusaj chunkallataña, nispa. 8Chayta yachaspa, patronqa jatunchasqa sajra mayordomota ancha yuyayniyoj kasqanmanta. Kay pachaj wawasnenqa aswan yachaysapas kanku imata ruwanapajpis, k'anchaypa wawasninmanta nisqaqa. 9Chayrayku, kawsaqesta mask'akuychej kay pachaj qhapaj kayninwan, chay tukukojtin, wiñay tiyakuna wasispi kusiywan jap'isqa kanaykichejpaj. 10Pichus pisi imaspi maychus kajta ruwan, chay runaqa ashkha imaspipis maychus kajta ruwallanqataj. Pisipi mana cheqanta ruwajqa manallataj ashkhapipis cheqanta ruwanqachu. 11Sichus kay juchallikoj kay pachaj kapuyninwan mana allinta ruwankichej chayqa, pitaj cheqamanta qhapaj kayta qosunkichejman? 12Manachus wajpata kajwan maychus kajta ruwarqankichej chayqa, pitaj jaywapusunkichejman qankunajta kajtari? 13Mana pi kamachipis atinchu iskay patronesta ujllapi sirviyta, imaraykuchus ujninta chejnenqa, ujnintataj munakonqa. Ujninman k'askakonqa, ujnintataj qhesachanqa. Mana atinkichejchu sirviyta ujllapi Diosta, qolqetawan. 14Chantá qolqe munapayaj fariseosqa chay tukuyta uyarispa, asipayarqanku. 15Chaynejta Jesús paykunaman nerqa: Llimphu llimphuman tukunkichej runaspa ñawpaqempi; chaywampis Diosqa rejsin sonqosniykichejta, imaraykuchus runaspa sumajpaj qhawasqankoqa Diospa ñawpaqempi ancha millay. 16Leywan, profetaswanqa Juan Bautistakama karqanku. Chaymantapacha willakun Diospa reinonmanta evangelio, tukuytaj chayman kallpawan yaykuyta munanku. 17Cielopis, kay pachapis chinkayta atin; leypatarí, mana uj ch'iñi imitallampis chinkayta atinchu. 18Pillapis warminmanta t'aqakuspa, wajwan casarakojqa khuchichakun; pillapis qosanmanta t'aqasqa warmiwan casarakojpis khuchichakuspa qhenchachakullantaj. 19Uj qhapaj runa karqa, paytaj linomanta awasqa puka p'achawan p'achallikoj. Sapa p'unchay jatun mikhuyta wayk'uchej. 20Kallarqataj uj wajcha runa Lázaro sutiyoj, sarnaj tukusqan. Payqa sirikusharqa chay qhapaj runaj wasi punkumpi. 21Munajtaj qhapaj runaj mesanmanta urmamoj mikhuy t'unasllawampis sajsakuyta. Alqospis qayllaykuspa, sarnasninta llajwaj kanku. 22Chantá wajcha runaqa wañuporqa, angelestaj pusarqanku, maypichus Abraham kashan, chayman. Qhapaj runapis wañupullarqataj, paytataj p'ampamorqanku. 23Qhapaj runaqa ukhu pacha infiernopi manchayta ñak'arispa, qhawarerqa, rikorqataj karupi Lazarota, Abrahamtawan. 24Chantá qhaparerqa: Tata Abraham, khuyariway ari. Lazarota kacharimuway dedo puntallantapis yakupi joq'ocharispa qalluyta thasnurinawampaj, imaraykuchus anchata ñak'arishani kay nina larwaypi, nispa. 25Abrahamtajrí kuticherqa: Yuyarikuy wawáy, kawsashaspa allin imasta jap'isqaykita. Lazarorí mana walejpichu karqa. Kunanqa pay sonqochasqa kashan, qantaj ñak'arishanki. 26Chantapis uj ukhu laqha wayq'o t'aqashawanchej, chayrayku kaymanta qankunaman riyta munajkunaqa mana atinkuchu, nitaj chaymanta noqaykuman chimpamuyta atinkuchu, nispa nerqa Abrahamqa. 27Chantá qhapaj runaqa kuticherqa: Tata Abraham, ama jinachu kay, mañarikuyki tataypa wasillanmampis Lazarota kacharinaykita. 28Jaqaypi phishqa wawqesniyman willarimpuwachun, ama paykuna kayman ñak'arej jamunankupaj, nispa. 29Abrahamtajrí kuticherqa: Chaypaj kashanku Moisespa qhelqasqan, profetaspatawan; chayta kasuchunku, nispa. 30Chantá pay nerqa: Arí, tata Abraham; chaywampis wañusqasmanta uj rejtenqa, wawqesniy juchasninkuta saqespa Diosman kutirikunkuman, nispa. 31Abrahamtaj nerqa: Sichus Moisespa qhelqasqanta, profetaspatawan mana kasonqanku chayqa, manallataj kasonqankuchu wañusqasmanta jatarimojtapis, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\