LUCAS 17

1Jesusqa yachachisqasninman nerqa: Juchaman urmachinas kallanqapuni; chaywampis ay, imapichus paranqa wajkunata juchaman urmachej runaqa? 2Aswan allin kanman paypajqa, molino rumita kunkanman warkhuykuspa, jatun qochaman wijch'uykunanku, kay juch'uykunamanta ujninta urmachinanmanta nisqaqa. 3Qankuna kikiykichejta qhawarikuychej. Wawqeyki qampa contraykita juchallikojtenqa, k'amiy; mana walejta ruwasqanta reparakojtintaj, perdonapuy. 4Qanchis kutitachus uj p'unchaypi contraykita juchallikuspa, sichus qanchis kutita kutimun: Perdonaway, nispa chayqa, perdonapuy. 5Apostolesqa Señorta nerqanku: Astawan creeyta yanapawayku, nispa. 6Señortaj kuticherqa: Creeyniykichejchus uj mostaza muju jinallapis kanman chayqa, atiwajchej kay sach'ata niyta: Sik'ikuy, jatun qochapitaj saphichakuy, nispa, kasusunkichejmantaj. 7Pitaj qankunamanta, kamachin campopi llank'asqanmanta, kutimojtin, chayrí uywasta qhawasqanmanta, niwajchej: Yaykumuy; mikhunaykipaj tiyaykukuy, nispa? 8Manachu astawanqa niwajchej: Wakichikuy wayk'unaykipaj, jaywawaytaj mikhunata, ujyanata ima sajsakunaykama; chaymantaraj qanqa mikhunki, ujyankitaj, nispa? 9Patronqa mana agradecekunchu kamachin ajinata kasusqanmanta. 10Ajinallatataj qankunapis Diospa kamachisqanta ruwayta tukuytawankama, ninaykichej: Mana walej kamachis kanchej; ruwanallanchejta ruwanchej, nispa. 11Jesusqa Jerusalenman rishaspa, pasarqa Samarianejta, Galileanejta ima. 12Uj ranchoman qayllaykushajtintaj, chunka runas lepra onqoyniyoj Paywan tinkukoj llojsimorqanku. Paykunataj karullapi sayaykuspa, 13qhaparerqanku: Yachachej Jesús, khuyariwayku ari, nispa. 14Paykunata rikuspa, Jesusqa nerqa: Riychej, sacerdotesman rikuchikamuychej, nispa. Paykunataj rishaspallaraj, chay lepra onqoymanta sanoyachisqa rikhurerqanku. 15Paykunamanta ujnin kajtaj lepra onqoymanta sano rikhurispa, kutirimorqa, Diostataj jatunmanta jatunchasharqa. 16Jinapi Jesuspa ñawpaqenman wijch'uykukuspa, graciasta qorqa. Chay runataj samaritano karqa. 17Chantá Jesús taporqa: Manachu chunka karqanku sanoyachisqasqa? Maypitaj chay jisq'on kashankuri? 18Manachu pipis kutimorqa Diosta jatunchaj, manachayri kay forasterollachu? nispa. 19Chaymantataj Jesusqa chay runaman nerqa: Sayariy, ripuy; creesqaykirayku sanoyasqa kanki, nispa. 20Fariseosqa Jesusta taporqanku: Mayk'ajtaj Diospa reinon chayamonqa? nispa. Jesustaj kuticherqa: Diospa reinonqa mana reparayllata jamonqa. 21Nitaj runasqa nenqankuchu: Kaypi kashan, nispa; chayrí: Jaqaypi kashan, nispa. Diospa reinonqa qankuna ukhupiña kashan, nispa nerqa Jesusqa. 22Chantá Jesús yachachisqasninman nerqa: Tiempo chayamonqa, chaypachataj qankuna Diospa Churimpa ujnin p'unchaynillantapis rikuyta munaspapis, mana rikunkichejchu. 23Chaypacha wakin runas nisonqachej: Kayqa, kaypi kashan; jaqayqa, jaqaypi kashan, nispa. Ama ari riychejchu, nitaj qhatiychejchu. 24Imaynatachus lliuj lliujqa, cieloj uj k'uchunmanta uj k'uchunkama k'ancharin, ajinallataj kanqa Runaj Churimpa jamunan p'unchaypi. 25Ñawpajtaqa Runaj Churin anchataraj ñak'arinan tiyan, qhesachasqataj kanqa kunan tiempo runasnejta. 26Imaynatachus Noejpa tiempompi karqa, ajinallataj Runaj Churimpa jamuynimpipis kanqa: 27Mikhusharqanku, ujyasharqanku, casarakusharqanku, ususisninkutapis casarachisharqanku, Noeqa arcaman yaykunankama. Jatun parataj chayamuspa, tukuyninkuta chinkacherqa. 28Jinallataj karqa Lotpa tiempompipis. Mikhusharqanku, ujyasharqanku, rantisharqanku, qhatusharqanku, tarpusharqanku, wasistapis ruwasharqanku. 29Sodoma llajtamanta Lot llojsimojtinkamataj, cielomanta azufreyoj nina para paramorqa, tukuyninkutataj tukucherqa. 30Ajinallataj kanqa, Runaj Churin rikhurimonqa, chay p'unchaypi. 31Chaypacha, pichus wasi patapi kashajqa ama urayk'amuchunchu imallatapis wasinmanta orqhokapoj. Jinallatataj, pichus chajrapi kajpis ama wasinman kutimuchunchu. 32Lotpa warminmanta yuyarikuychej. 33Kawsayninta waqaychayta munajqa chinkachenqa, chinkachejtajrí kawsayninta waqaychanqa. 34Chayrayku niykichej: Chay ch'iseqa iskay ukhu uj puñunallapi kashajtinku, ujnin kaj oqharisqa kanqa, ujnin kajtaj saqerparisqa. 35Iskay warmispis khuska jak'ushajtinku, ujnin oqharisqa kanqa, ujnintaj saqerparisqa. 36Iskay qharis chajrapi kashanqanku; ujnin oqharisqa kanqa, ujnintaj saqerparisqa, nispa nerqa Jesusqa. 37Chantá yachachisqasnin chayta uyarispa, nerqanku: Maypitaj chay tukuy kanqa, Señor? nispa. Paytaj kuticherqa: Maypichus wañusqa kashan, chayman suwintus tantakonqanku, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\