LUCAS 18

1Jesusqa uj rijch'anachinawan yachacherqa, Diosmantaqa mana sayk'uspa mañakunapuni kasqanta. 2Pay nerqa: Uj llajtapi kasqa uj juez. Payqa Diosta mana manchachikojchu, nitaj pitapis kasuta ruwajchu. 3Kallasqataj chay llajtapi uj viuda. Payqa rillajpuni juezpaman: Contrarioymanta justiciata ruwariway, nispa. 4Jueztaj unayta mana uyariyta munasqachu. Chaymantaña sonqompi yuyaychakuspa, nisqa: Diostaqa mana manchachikunichu, nitaj pitapis kasuta ruwanichu. 5Kay viudarí, mana samarejta saqeshawanchu; justiciata ruwapusaj, ama kay jinata sapa kuti umayta nanachiwaj jamunampaj, nispa. 6Señortaj nerqa: Uyariychej chay mana allin juezpa nisqanta. 7Manachu Diosqa ajllasqasnin tuta p'unchay Paymanta mañakojkunapaj justiciata ruwanqa? Unaytarajchu suyachikonqa? 8Noqa niykichej: Mana suyachikuspa, justiciataqa ruwaponqa. Chaywampis Diospa Churin kay pachaman jamuspaqa, tarenqachu creeyta? 9Jesús nillarqataj uj rijch'anachinata, pikunachus allin kasqankuta creekuspa, wajkunata pisipaj qhawajkunamanta. Pay nerqa: 10Iskay runas risqanku Temploman Diosmanta mañakoj. Ujnin kasqa fariseo, ujnintaj impuestota cobraj. 11Fariseo kajqa sayaspa, payllapaj mañakushasqa: Diosníy, graciasta qoyki, imaraykuchus mana wakinkuna jina suwachu, sajrachu, qhenchachu kani, nitaj kay impuestero jinachu kani. 12Noqaqa semanapi iskay kutita ayunota ruwani, tukuy kapuyniymantataj sapa chunkamanta ujta qoni, nispa. 13Impuestero runatajrí karullamanta, manchachikuywan mana patallamampis qhawariyta munasqachu. Chaynejta pechollanta takakuspa, nisqa: Diosníy, khuyariway ari noqa juchasapata, nispa. 14Kunanqa niykichej: Chay impuestero kutipusqa wasinman juchasnin pampachasqa, fariseotajrí mana, imaraykuchus jatunchakojqa k'umuykachachisqa rikhurenqa, k'umuykukojtajrí jatunchasqa kanqa. 15Wawasta Jesusman pusamusharqanku Pay llankhaykunampaj. Chayta rikuspa, yachachisqasnenqa wawasta pusamojkunata k'amerqanku. 16Jesustajrí wawasta wajyaspa, yachachisqasninman nerqa: Ama jark'aychejchu wawasta Noqaman jamojta, imaraykuchus Diospa reinonqa paykuna jina kajkunajta. 17Cheqatapuni niykichej: Pichus Diospa reinonta wawa jina mana jap'ikojqa mana chayman yaykonqachu. 18Uj kamachej runaqa Jesusta taporqa: K'acha Yachachej Señor, imatataj ruwasaj wiñay kawsayniyoj kanaypaj? nispa. 19Jesustaj nerqa: Imaraykutaj K'acha Yachachej niwanki? Mana pipis k'achaqa kanchu. Dioslla k'achaqa. 20Yachanki Diospa kamachisqasninta: Ama khuchichakuspa qhenchachakunkichu, ama runata wañuchinkichu, ama suwakunkichu, ama llulla testigomanta sayankichu, tataykita, mamaykitapis jatumpaj qhawanki, nispa. 21Chay runataj nerqa: Chay tukuyta wayna kasqaymantapacha ruwani, nispa. 22Chayta uyarispa, Jesusqa payman nerqa: Chaywampis, uj imatawanraj ruwanayki tiyan: Tukuy kapuyniykita vendespa, wajchasman qomuy. Chantaqa kapuyniyoj kanki janaj pachapi. Chaymantataj kutimuspa, qhepayta jamuy. 23Chayta uyarispa, runaqa mayta llakikorqa, may jina qhapaj kasqanrayku. 24Jesustaj llakisqata rikuspa, nerqa: Qhapajkunaqa may ñak'ayllata Diospa reinonman yaykonqanku. 25Uj camelloraj yarwej ninrinta yaykuyta atinman, Diospa reinonman qhapaj runa yaykunanmantaqa, nispa. 26Chantá chayta uyarejkunaqa nerqanku: Jina kajtenqa, pitaj atenqa salvasqa kayta? nispa. 27Jesustaj nerqa: Runaspaj mana atikojqa Diospaj atikumpuni, nispa. 28Chantá Pedro nerqa: Noqaykoqa tukuy kapuyniykuta saqeraspa, Qanwan purishayku, nispa. 29Paytaj kuticherqa: Cheqatapuni niykichej: Sichus pipis saqen wasinta, chayrí warminta, tatanta, mamanta, wawasnintapis Diospa reinonrayku chayqa, 30ashkhata jap'enqa kay pachapi, wiñay kawsaytataj jamoj p'unchaykunapi. 31Chunka iskayniyoj apostolesninta wajnejman pusariytawan, Jesús nerqa: Kunanqa rishanchej Jerusalenman, chaypi Runaj Churinmanta profetaspa tukuy qhelqasqanku junt'akunampaj. 32Mana judío kajkunawan Payta jap'ichispa, asipayanqanku, p'enqayta k'umuykachachenqanku, thoqaykonqanku ima. 33Jasut'iytawantaj, wañuchenqanku; chaywampis kinsa p'unchayninman kawsarimponqa wañusqas chawpimanta, nispa. 34Paykunarí mana tumpallatapis entienderqankuchu chay nisqanmanta, nitaj yacharqankuchu imamantachus parlashasqanta. 35Jericó llajtaman Jesús chayaykushajtin, uj ciego tiyakusharqa ñan patapi mañakuspa. 36Ashkha runasta pasajta uyarispataj, taporqa imachus chay ch'ajwa kasqanta. 37Willarqankutaj ciegomanqa: Nazaretmanta kaj Jesús pasashan, nispa. 38Chantá ciego qhapariyta qallarerqa: Jesús, Davidpa Churin, khuyariway ari, nispa. 39Ñawpajta rejkunataj k'amerqanku: Ch'in kay, nispa. Chaywampis payqa astawanraj qhaparerqa: Davidpa Churin, khuyariway ari, nispa. 40Chantá Jesús sayaykuspa, pusachimorqa ciegota; chayamojtintaj, taporqa: 41Imatataj ruwapusunayta munanki? nispa. Paytaj kuticherqa: Señor, ñawisniy rikunanta munani, nispa. 42Jesustaj nerqa: Ñawisniyki rikuchun; creesqaykirayku sanoyankiña, nispa. 43Jesús chayta nisqantawankama, ciegoqa rikorqapacha. Chantá Jesuswan rerqa, Diosta jatunchaspa. Tukuy runaspis chayta rikuspa, Diosta jatunchallarqankutaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\