LUCAS 19

1Jesús pasasharqa Jericó llajtanejta. 2Chaypi tiyakorqa uj qhapaj runa, Zaqueo sutiyoj, impuestota cobrajkunaj kurajninku. 3Payqa Jesusta rikuyta munarqa pichus kasqanta rejsinampaj. Wat'a runa kaspataj, mana rikuyta aterqachu, runas k'iski kasqankurayku. 4Usqhayta ñawparispataj, wicharerqa uj sicómoro sach'aman, chaymanta rikuyta atinampaj, imaraykuchus Jesusqa chayninta pasanan karqa. 5Jinapi chaynejta pasashaspa, Jesusqa qhawariytawan, Zaqueota nerqa: Zaqueo, usqhayta urayk'amuy. Kunanqa wasiykipi qhepakusaj, nispa. 6Usqhayta urayk'amuytawan, Zaqueoqa ancha kusiywan Jesusta wasinman pusaykorqa. 7Chayta rikuspataj, tukuy runas thutoj churakorqanku: Uj juchasapawan wajyarichikun, nispa. 8Chantá Zaqueoqa sayaykukuspa, Señorta nerqa: Señor, tukuy kapuwasqampa khuskanninta wajchasman qosaj. Sichus pimantapis ch'awkiyaspa imatapis suwarqani chayqa, tawa jinastawan kutichipusaj, nispa. 9Jesusqa payman kuticherqa: Kunan p'unchay kay wasiman salvacionqa chayamun, Zaqueopis Abrahampa wawan kasqanrayku. 10Runaj Churenqa jamun chinkasqa kajta mask'aj, salvajtaj. 11Chay imasta runas uyarishajtinku, Jesusqa nerqa uj rijch'anachinata. Jerusalén llajta qayllapiña kasqanrayku, paykuna yuyasharqanku Diospa reinon chaypacha chayamunanta. 12Chayrayku Pay nerqa: Uj qhapaj runa karu llajtaman risqa reymanta churasqa kanampaj, chaymantataj kutimpunampaj. 13Manaraj rishaspa, wajyasqa chunka kamachisninta, sapa ujmantaj qosqa qolqeta: Kay qolqeta mirachiychej kutimunaykama, nispa. 14Llajta masisnintajrí payta chejnej kasqanku; chayrayku, kachasta qhepanta kachasqanku, ninankupaj: Mana payta munaykuchu reyniykupaj, nispa. 15Chantá reymanta churasqaña kaspa, kutimusqa, jinataj wajyachisqa chay kamachisninta, tapunampaj mashkhatachus sapa uj mirachisqanta chay qolqe qosqanta. 16Ñawpaj kaj jamuspa, nisqa: Wiraqochi, qolqe qowasqaykitaqa chunka jinastawan mirachini, nispa. 17Reytaj kutichisqa: Walejpacha, sumaj kamachi; chay pisillawan allinta ruwaj kasqaykirayku, kunanmantapacha chunka llajtasta kamachinki, nispa. 18Qhepan kajñataj jamuspa, nisqa: Wiraqochi, qolqeykitaqa phishqa jinastawan mirachini, nispa. 19Reytaj kutichisqa: Qampis phishqa llajtasta kamachillankitaj, nispa. 20Chantá chay ujninñataj jamuspa, nisqa: Wiraqochi, jap'ikapullay, qolqeykitaqa jallch'aykorqani uj q'epichanapi. 21Phiña runa kasqaykirayku manchachikorqayki; qanqa jap'ikapunki mana qampata kajta, oqharinkitaj mana tarpusqaykimanta, nispa. 22Chantá reyqa nisqa: Qanqa mana allin kamachi kanki. Parlasqallaykipi rejsiyki. Qanchu yacharqanki phiña kasqayta, mana noqajta kajllata jap'ikapusqayta, mana tarpusqayta oqharisqayta ima? 23Chantá imaraykutaj mana bancoman churaykapuwarqankichu chay qosusqay qolqetari? Kutimuspataj, interesnintawan orqhokapuyman karqa, nispa. 24Chantá chaypi kajkunaman nisqa: Qhechuychej paymanta chay qolqeta, qoychejtaj chunkatawan mirachejman, nispa. 25Paykunatajrí kutichisqanku: Wiraqochi, payqa chunkataña jap'ishan, nispa. 26Reytaj kutichisqa: Kunanqa niykichej: Kapuyniyojmanqa aswan ashkha qosqa kanqa, mana imayojmantataj, pisi kapusqampis qhechusqa kanqa. 27Jinallatataj, jaqay contrariosniy mana rey kanayta munajkunata kayman pusamuspa, noqaj ñawpaqeypi wañurachiychej, nispa nisqa reyqa. 28Chayta niytawan, Jesusqa tukuypa ñawpaqenta Jerusalenman risharqa. 29Olivos Orqoj chimpampi, Betfagé llajtaman, Betaniaman ima qayllashaspataj, iskay yachachisqasninta kacharqa: 30Riychej jaqay chimpa ranchoman; chaypi tarinkichej uña burrota watasqata, chaymanqa ni pi kunankama lloq'aykunrajchu; phaskaraspataj, aysamuychej. 31Sichus pipis tapusunkichej: Imaraykutaj phaskarashankichej? nispa, chayqa, qankuna kutichiychej: Señorqa kayta necesitan, nispa. 32Yachachisqasnenqa rispa, Señorpa nisqanman jina burrota tarerqanku. 33Burrota phaskashajtinkutaj, dueñosnin paykunata taporqanku: Imapajtaj phaskashankichej chay uña burrota? nispa. 34Paykunataj kuticherqanku: Señorqa kayta necesitan, nispa. 35Chantá burrota Jesusman aysamorqanku, burroj wasanman p'achasninkuwan caronaykuspataj, Jesusta lloq'aykucherqanku. 36Ñan rinanmampis p'achasninkuta mast'allarqankutaj. 37Olivos Orqo urayman qayllaykushajtintaj, tukuy yachachisqasnin kusisqa qhaparispa, Diosta jatunchayta qallarerqanku tukuy milagrosta rikusqankumanta. 38Paykuna nerqanku: Bendecisqa kachun Señorpa sutimpi jamoj Reyqa. Janaj pachapi sonqo tiyaykuy kachun, janaj pachapi kajtaj jatunchasqallataj kachun, nispa. 39Chantá runas chawpipi wakin fariseos nerqanku: Yachachej Señor, k'amiy yachachisqasniykita, nispa. 40Jesustajrí kuticherqa: Sichus paykuna ch'in kankuman chayqa, rumisñataj qhaparinkuman, nispa. 41Jerusalén llajta qayllaman chayaspa, Jerusalenta rikuytawan, Jesusqa waqarikorqa, 42nerqataj: Allin kanman karqa qampis kay p'unchayniykipi reparanayki, imachus kawsayniykipaj allin kasqanta. Jinapis, kunanqa pakasqa kashan ñawisniykimanta. 43P'unchaykuna qampaj chayamonqanku, chaypachataj enemigosniyki jallp'a moqosta contraykipi oqharenqanku. Atipasunankupaj muyuykusonqanku, tukuynejmantataj ñit'iykamusonqanku. 44Paykunaqa thuñisonqanku, jinallataj qampi tiyakojkunata wañurachillanqankutaj. Qampeqa mana saqenqankuchu rumi patapi rumita, imaraykuchus mana reparakorqankichu Diosniyki qanman watukoj jamushasojtin. 45Chantá Jesusqa Temploman yaykuspa, qharqoyta qallarerqa tukuy chaypi vendejkunata. 46Nerqataj: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Waseyqa Diosmanta mañakuna wasi; qankunatajrí suwa thapaman tukuchisqankichej, nispa. 47Sapa p'unchay Jesusqa Templopi yachachej. Kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna, llajtamanta kurajkuna imatajrí imaynallamantapis Payta wañuchiyta munasharqanku. 48Chaywampis mana imanayta aterqankuchu, tukuy runas t'ukuspa Jesusta uyarishasqankurayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\