LUCAS 2

1Jaqay tiempopi kamachej Augusto kamacherqa tukuy runas yupasqa kanankuta. 2Chay ñawpaj kaj runa yupay ruwakorqa Cirenio Siriapi kamachishajtin. 3Tukuyninkutaj rinanku karqa sapa uj llajtankuman yupachikunankupaj. 4Josepis Davidpa ayllunmanta kasqanrayku, Galileapi Nazaret llajtamanta wicharerqa, Judeapi, Davidpa llajtan Belenkama. 5Chayman rerqa María warminwan yupachikunankupaj, Mariataj wijsallisqa kasharqa. 6Belenpi kashajtinku, Mariajpa nacechikunan junt'akaporqa. 7Payqa nacechikorqa kuraj kaj qhari wawanta, janantaswan k'iruykuspataj, uywa qaranaman siriykucherqa, tambopi paykunapaj mana campo kasqanrayku. 8Chaynej pi michejkuna kasharqanku, ovejasninkuta tutantin qhawaspa. 9Jinallapi Señorpa angelnin rikhurirparerqa, k'anchaynintaj paykunata muyuykorqa, anchatataj mancharikorqanku. 10Jinapi angelqa paykunaman nerqa: Ama manchachikuychejchu. Willasqaykichej tukuy runaspaj may kusiyniyoj willanasta. 11Kunan qankunapaj nacekun Davidpa llajtampi uj Salvaj. Chayqa Cristo Señor. 12Qankunapaj kay señal kanqa: Wawata tarinkichej janantaspi k'irusqa, uywa qaranapi sirikushajta, nispa. 13Jinallaman rikhurimorqanku angelpa qayllanman ashkha ángeles Diosta yupaychaspa. 14Paykuna nerqanku: Gloria kachun Diosman janaj pachapi, kay pachapitaj sonqo tiyaykuy kachun Diospa munakuynimpi kajkunapaj, nispa. 15Chay ángeles janaj pachaman ripusqankutawan, michejkunaqa ninakorqanku: Jaku rina Belenman, yachamuna imachus kasqanta, Señor willawasqanchejman jina, nispa. 16Usqhay usqhayta rispa, tariparqanku Mariata, Josetawan, wawatataj uywa qaranapi sirisqata. 17Jinata rikuspataj, willarqanku angelpa nisqanta wawamanta. 18Tukuynin uyarejkuna t'ukorqanku michejkunaj willasqankumanta. 19Chay tukuy imastataj Mariaqa unanchaspa sonqompi waqaycharqa. 20Chantá michejkunaqa kutiporqanku Diosta jatunchaspa, yupaychaspataj imastachus uyarisqankumanta, rikusqankumanta ima, angelpa willasqanman jina. 21Pusaj p'unchayninman Josewan, Mariawanqa wawata circuncidacherqanku, suticharqankutaj Jesús sutiwan, manaraj María wijsayoj kashajtin angelpa nisqanman jina. 22Moisespa leyninman jina llimphuchakunanku tiempo junt'akojtintaj, Jerusalenman aparqanku wawata Señorman rikuchinankupaj. 23Chayta ruwarqanku Señorpa leynimpi qhelqasqa kasqanman jina: Tukuynin kuraj kaj qhari wawa nacejqa Señorpaj t'aqasqa kanqa, nispa. 24Chayrayku aparqanku Señorpa leyninman jina wañuchispa jaywanankupaj iskay palomasta, chayrí iskay tortolasta. 25Chaypacha tiyakorqa Jerusalenpi uj runa Simeón sutiyoj. Payqa k'acha karqa, Diosta manchachikoj. Allin runa kaspa, suyasharqa Israel sonqochasqa kananta. Espíritu Santopis paypi kasharqa. 26Espíritu Santotaj payman willarqa manaraj wañupushaspa Diospa kachamusqan Cristota rikunanta. 27Simeonqa Espíritu Santoj yuyaychasqan Temploman jamorqa. Chantá Jesuspa tatasnin wawata Temploman aparqanku leyman jina. 28Jinapi Simeonqa wawata marq'arikuspa, Diosta kay jinata yupaycharqa: 29Kunanqa Señor, sonqo junt'asqata kamachiykita kachapuway, imaraykuchus niwasqaykeqa junt'akun. 30Ñawisniywan rikuni kachamusqayki Salvajta, 31wakichisqaykita tukuy runaspa ñawpaqempi. 32Pay k'anchanqa mana judío kajkunaman; Israel aylluykipajpis jatunchasqa kanankupaj jina kanqa, nispa. 33Jesuspa tatan, mamanwan t'ukorqanku, Simeonqa wawamanta nisqanmanta. 34Chantá Simeón paykunata bendecerqa. Wawaj maman Mariamantaj nerqa: Kay wawataqa Dios churan Israelpi ashkhas urmanankupaj, jatarinankupajtaj. Señal churasqa kashan Payta ashkhas qhesachanankupaj 35Llakiytaj qampa sonqoykita espada jina t'ojsenqa, jinapi ashkha sonqospa yuyasqasnin sut'inchakunampaj, nispa. 36Chaypi kashallarqataj Diospa profetan Ana sutiyoj, Fanuelpa ususin, Aser ayllumanta. Payqa payaña karqa. Sipas kashaspa casarakusqanmanta qanchis watallata qosanwan tiyakusqa. 37Viuda karqa, pusaj chunka tawayoj watasniyoj. Templomantaqa mana llojsejchu, tuta p'unchay sirvispa, ayunaspa, Diosmantataj mañakuspa. 38Chay kikimpacha jamuspa, Diosta yupaycharqa, wawa Jesusmantataj willarqa Jerusalenpa salvacionninta tukuy suyajkunaman. 39Tukuy imasta Señorpa leyninman jina junt'aspa, kutiporqanku Galileapi Nazaret llajtankuman. 40Chantá wawaqa wiñarqa, kallpachakorqataj, yachaywan junt'asqa. Diospa khuyakuynintaj Paywan karqa. 41Jesuspa tatasnin sapa wata Pascua fiestapaj Jerusalenman rej kanku. 42Jesús chunka iskayniyoj watayoj kashajtin, Jerusalenman rerqanku, Pascua fiestaman rina yachasqa kasqanman jina. 43Pascua pasayta kutipushajtinku, Jesusqa Jerusalenpi qhepakusqa tatasnimpa mana yachasqallan. 44Wajkunawan rishasqanta yuyaspa, paykunaqa uj p'unchay puriypiña watukorqanku ayllusninku ukhupi, rejsisqas ukhupi ima. 45Mana Payta tarispataj, Jerusalenkama mask'aspa kutirerqanku. 46Kinsa p'unchaymanta Payta tarerqanku Templopi yachachejkunawan tiyashajta, parlasqankuta uyarispa, tapurispa ima. 47Uyarejkunaqa anchatataj t'ukusharqanku yachayninmanta, kutichisqasninmanta ima. 48Ajinata rikuspa, tatasnimpis t'ukullarqankutaj, mamantaj Payman nerqa: Wawáy, imaraykutaj kay jinata ruwawaykuri? Noqawan, tataykiwanqa may phutisqa mask'asuyku, nispa. 49Chantá Jesús nerqa: Imaraykutaj mask'ashawarqankichej? Manachu yachankichej Tataypa ruwanasnimpi kashanayta? nispa. 50Paykunarí mana entienderqankuchu chay nisqanta. 51Chantá Jesús kutiporqa tatasninwan Nazaretman, chaypitaj paykunata kasuspa kakorqa. Chay tukuy imastataj mamanqa sonqompi waqaycharqa. 52Jesusqa wiñasharqa yachaypi, cuerpompipis. Payqa Diospaj allin qhawasqa karqa, chantá tukuy runaspajpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\