LUCAS 20

1Uj p'unchay Jesusqa Templopi yachachisharqa runasman, evangeliomanta willaspa. Jinallapi chayamorqanku kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna, kurajkunawan ima. 2Chantá Jesusman nerqanku: Niwayku ari, ima atiywantaj kay imasta ruwanki? Chayrí, pitaj kay atiyta qosunki? nispa. 3Jesustaj kuticherqa: Kunanqa, Noqapis ujta tapurillasqaykichejtaj. Niwaychej: 4Pitaj Juanta bautizanampaj churarqa, Dioschu, chayrí runaschu? nispa. 5Chaypacha paykunapura siminakuyta qallarerqanku: Dios churarqa, nispa nisunman chayqa, Payqa niwasun: Imaraykutaj chantá paypa nisqanta mana creerqankichejchu? nispa. 6Juanta runas churanku, nispa nisunman chayrí, tukuy llajtantinñataj rumiswan ch'anqaykuwasunman, imaraykuchus paykunaqa yuyanku Juan profetapuni kasqanta, nispa. 7Chantá kuticherqanku: Mana yachaykuchu, nispa. 8Chaymantataj Jesús nerqa: Nillataj Noqapis niykichejmanchu ima atiywanchus kay tukuy imata ruwasqayta, nispa. 9Jesusqa runasman parlayta qallarispa, kay rijch'anachinata willarqa: Uj kuti, uj runa jallp'ampi plantasqa uvasta. Llank'ajkunaman partidopi qospataj, ch'usasqa unaypaj. 10Uvas pallay tiempotataj, kachamusqa ujnin kamachinta, patrompata kajta apanampaj llank'ajkunamanta; paykunatajrí chay kamachita maqaykuytawan, ch'usaj makillata kachapusqanku. 11Chantá patronqa waj kamachintañataj kachamusqa. Chay kajtapis, alqochakuytawan, ujtawan maqaykuspa ch'usaj makillata kachapullasqankutaj. 12Ujnin kaj kamachintañataj patronqa kachamusqa; chay kamachintapis llank'ajkunaqa qharqollasqankutaj, maqaykuspa yawar pukallata. 13Chantá uvas huertayojqa nisqa: Imanasajtaj kunanri? Munasqa churiytañataj kachasaj; ichapis paytaqa manchachikonqanku, nispa. 14Chaywampis llank'ajkunaqa yachachinakuspa, nisqanku: Kayqa herenciata jap'ej runa; payta wañurparichinachej, noqanchejpaj herencia qhepakunampaj, nispa. 15Chantá, chajramanta jawaman orqhoytawan, payta wañurparichisqanku. Chaymanta, Jesusqa paykunata taporqa: Imananqataj chay llank'ajkunata uvas huertayojri? 16Jamuspa, wañurachenqa chay llank'ajkunata, jallp'antataj waj llank'ajkunaman qonqa. Chayta uyarispa, runasqa nerqanku: Ama chaytaqa Dios munallachumpischu, nispa. 17Jesustajrí qhawarispa, nerqa: Chantá ima niytataj munan kay qhelqasqari: Wasi ruwajkunaj qhesachasqanku rumeqa aswan sumaj wasis esquina rumiman tukupun, nispa? 18Pillapis chay rumi pataman urmaykojqa t'unasqa kanqa; chantá pejpa patanmanchá chay rumi urmaykonqa, chayqa phirisqa kanqa, nispa. 19Kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima Jesusta chay kikimpi jap'iykuyta munarqanku, imaraykuchus reparakorqanku contrankuta nisqanta chay rijch'anachinawan; chaywampis, runasta manchachikorqanku. 20Chantá Jesusta wateqaspa, allinman tukoj puraj uya runasta kacharqanku, jinamanta Jesusta ima parlasqallampipis jap'ispa, kamachejpa makinman jaywaykunankupaj. 21Paykuna taporqanku: Yachachej Señor, yachayku allinta nisqaykita, cheqantataj yachachisqaykita. Qanqa mana runaj uyanta qhawarispallachu ruwanki, astawanqa Diospa ñanninta cheqata yachachinki. 22Ima ninkitaj Qan: Allinchu kanman impuestota Cesarman pagana, chayrí manachu? 23Jesustajrí sajra yuyayninkuta yachaspa, nerqa: 24Rikuchiwaychej uj phisuta. Pejpa uyantaj, chantá pejpa sutintaj kay phisupi churasqa kashan? nispa. Paykunataj nerqanku: Cesarpata, nispa. 25Chantá Jesús paykunaman nerqa: Jina kajtenqa, Cesarpata kajtaqa Cesarman qopuychej, Diospa kajtataj Diosman qopuychej, nispa. 26Manataj imaynamantapis parlasqampi pantachiyta aterqankuchu runaspa ñawpaqempi, astawanqa kutichikusqanmanta t'ukuspa, ch'inyarqanku. 27Chaymantaqa wakin saduceosñataj Jesuswan parlaj rerqanku. Saduceosqa mana creejchu kanku wañusqas kawsarimpunankuta. Chantá Jesusta taporqanku: 28Yachachej Señor, noqanchejpajqa Moisés saqerqa qhelqasqata: Sichus pi runapis mana wawasniyoj wañun chayqa, wawqen casarakuchun chay viudawan, wañoj wawqempa miraynin rikhurinampaj, nispa. 29Qanchis wawqes karqanku; ñawpaj kajqa casarakuspa, mana wawasniyoj wañuporqa. 30Qhepa kaj casarakullarqataj chay viudawan. Paypis wañupullarqataj mana wawasniyoj. 31Chantá kinsa kajñataj casarakorqa chay warmiwan. Ajinamanta qanchisnintin wañuporqanku, mana mayqenninkupis wawasta saqespa. 32Tukuyninkoj qhepantataj chay warmipis wañupullarqataj. 33Chantá, kawsarimuypeqa, mayqenninkoj warmintaj kanqa, qanchisnintin kawsarimpojtinkuri, imaraykuchus qanchisnintinwan casarakusqa, nispa. 34Chantá Jesusqa paykunaman kuticherqa: Kay pachapi runasqa casarakunku, casarachinkutaj. 35Wañusqakunamanta kawsarimpuspa janaj pachaman chayajkunaqa manaña casarakonqankuchu, nitaj casarachenqankuchu. 36Manañataj wañonqankuchu, imaraykuchus paykunaqa ángeles jinallaña Diospa wawasnin kanqanku, wañusqasmanta kawsarimpusqankurayku. 37Wañusqaspa kawsarimuyninmantaqa Moisesña yachacherqa khishkarara ch'awjra larwajpi Señorqa kasqanta Abrahampata Diosnin, Isaacpata, Jacobpata ima. 38Diosqa mana wañusqaspa Diosninchu, manachayqa kawsajkunajta. Paypajqa tukuy kawsashanku, nispa nerqa Jesusqa. 39Chantá leymanta yachachejkunamanta wakinkuna nerqanku: Yachachej Señor, ancha sumajta kutichinki, nispa. 40Chaymantataj manaña imatapis taporqankuchu. 41Chaypacha Jesusqa paykunaman nerqa: Imaraykutaj ninku Cristoqa Davidpa Churin kasqanta? 42Davidpuni Salmos libropi nin: Señorqa Señorniyman nerqa: Tiyakuy pañaynejpi, 43enemigosniykita chakisniyki uraman churanaykama, nispa. 44Chantá, imaynatataj Cristoqa Davidpa Churin kanman, Davidllataj Señor nishajtinri? 45Tukuy runas uyarishajtinku, Jesusqa yachachisqasninman nerqa: 46Leymanta yachachejkunamanta qhawakuychej. Paykunaqa qhoysu p'achaswan purispa, plazaspi napaykuchikuyta munanku, sinagogaspipis aswan sumaj tiyanasta ajllarikunku. Jatun mikhuykunapipis ñawpajpipuni tiyayta munanku. 47Chaywampis viudaspa kapuyninkuta oqokapunku, mana jina kasqankuta reparachikunankupajtaj unay unayta Diosmanta mañakoj tukunku. Chay runasqa aswan sinch'i ñak'ariywan castigasqa kanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\