LUCAS 21

1Templopi Jesusqa qhawasharqa imaynatachus qhapajkuna qolqeta churasqankuta ofrenda churanasman. 2Rikullarqataj uj wajcha viudatapis iskay phatasllata churaykojta. 3Chantá Jesús nerqa: Cheqatapuni niykichej, kay wajcha viudaqa tukuymanta astawan churan. 4Chay ujkunaqa puchoj qolqellankumanta churanku Diospaj ofrendata; kay viudatajrí wajcha kaynimpi, kawsanampaj chay k'atalla kapusqanta churaykun. 5Wakinkuna parlarqanku Temploqa k'acha sumaj rumiswan k'achanchasqa kasqanta, ofrendas qosqamanta ima. Paykunamantaj Jesús nerqa: 6Uj p'unchay chayamonqa, chaypachataj kay tukuy ima rikusqaykichej thuñisqa kanqa, manataj uj rumillapis waj rumi patapi qhepakonqachu, nispa. 7Paykunataj taporqanku: Yachachej Señor, jayk'ajtaj chay tukuy imas kanqa? Ima señaltaj kanqa chay tukuy imas kanampajri? nispa. 8Chantá Jesús nerqa: Allinta qhawakuychej, pajtataj pipis umaykichejta muyuchisunkichejman, imaraykuchus ashkha runas sutiypi jamuspa, nenqanku: Noqa Cristo kani, nispa. Chay tiempoqa qayllaña. Ama ari, qhepankuta riychejchu. 9Wañuchinaku maqanakusmanta, ch'ajwasmanta parlaykunatawan uyarispa, ama mancharikunkichejchu. Chay tukuy imas ñawpajta kanampuni tiyan; chaywampis manaraj kay pachaj tukukuyninchu kanqa. 10Chantá nillarqataj: Uj nación waj naciompa contranta oqharikonqa, uj reinopis waj reinoj contranta. 11Kallanqataj sinch'i jallp'a ikhakuykuna, yarqhaykuna, wañuchej onqoykuna ima tukuynejpi; cielomanta t'ukuna señales, mancharikuykuna ima kanqanku. 12Chay tukuy imaspa ñawpaqenta, runas qankunata qhatiykachasonqachej, jap'irasonqachejtaj. Chantá pusasonqachej sinagogasman, carcelesmantaj wisq'arasonqachej. Chaymantataj reyesman, kamachejkunaman ima pusasqa kankichej Noqaj sutiyrayku. 13Chaykunaman chayasqaykichejrayku atinkichej Noqamanta tukuy runasman willarayta. 14Imatachus kutichikunaykichejtaqa sonqoykichejpi ama ñawpajta wakichikuychejchu. 15Noqamin yuyaychasqaykichej imatachus parlanaykichejta, chay parlasqaykichejtataj enemigosniykichejqa mana atipayta, nitaj kutichikuytapis atenqankuchu. 16Chaywampis jap'ichisonqachej tatasniykichejwan, wawqesniykichejwan, ayllusniykichejwan, kawsaqesniykichejwan ima. Qankunamanta wakintataj wañuchenqanku. 17Tukuypa chejninan kankichej Noqaj sutiyrayku. 18Chaywampis umaykichejmanta mana uj chujchallapis chinkanqachu. 19Manachayqa pacienciaykichejwan salvasqa kankichej. 20Jerusalén llajtata soldadoswan muyurisqata rikuspa, yachaychej thuñikunan chayamusqanta. 21Chaypacha Judeapi kajkuna orqosman ayqechunku, Jerusalenpi kajkunataj llajtamanta jawaman llojsichunku. Jinallataj chajraspi kajkuna ama llajtaman kutirimuchunkuchu, imaraykuchus ñak'ariy p'unchaykuna kanqa tukuy Qhelqasqaqa junt'akunampaj. 23Manchay llakiy kanqa wijsayoj warmispaj, ñuñoj wawayojkunapajpis, imaraykuchus jatun ñak'ariy kay naciompi kanqa, jinallataj Diospa phiñakuynimpis chay runaspaj. 24Wakenqa wañuchinaku maqanakupi wañuchisqa kanqanku, wakintataj presochasqas apasqa kanqanku tukuy nacionesman. Mana judío kajkunaqa Jerusalenta saruranqanku, paykunaj p'unchayninku junt'akunankama. 25Chaypacha intipi, killapi, ch'askaspi ima señales kanqa. Jallp'a patapitaj kanqa runas ukhupi manchay llakiy, ñak'ariy ima; musphaykachanqankutaj mancharisqa, mama qocha qhollchoqeyaspa yaku moqos oqharikusqanmanta. 26Runasqa uj jinayanqanku manchariywan, imachus kay pachaman jamunanmanta, imaraykuchus janaj pacha atiykuna chaypacha kharkatirenqanku. 27Chaypacha rikonqanku Runaj Churinta phuyupi, manchay atiywan, jatun kaynimpa k'anchayninwan ima urayk'amushajta. 28Chay tukuy ima ruwakuyta qallarejtin, sayaykukuychej umaykichejta oqharispa, imaraykuchus qayllamushanña kacharisqa kanaykichej p'unchayqa, nispa nerqa Jesusqa. 29Jesús nillarqataj kay rijch'anachinata: Qhawariychej higo sach'ata, chayrí mayqen sach'allatapis. 30Q'omeryajta rikuspa, yachankichejña q'oñi tiempo qayllapiña kasqanta. 31Jinallatataj qankunapis chay tukuy imasta rikuspaqa, yachaychej Diospa reinon qayllapiña kasqanta. 32Cheqatapuni niykichej: Chay tukuy imas kanampuni tiyan, manaraj kunan tiempo runas wañushajtinku. 33Cielopis, kay pachapis tukukaponqanku, nisqasniytajrí mana jayk'ajpis tukukonqankuchu, junt'akonqankupuni. 34Qhawarikuychej; pajtataj sonqoykichej atipachikunman mikhunawan, machaykuywan, kay pacha ruwanaswan ima. Jinallapitaj juicio p'unchay ujllata taripasunkichejman. 35Chay p'unchayqa uj tojlla jina jamonqa tukuy kay pachapi kawsajkunaman. 36Wakichisqapuni kaychej ari, Diosmanta mañarikuspa tukuy tiempopi, kay tukuy ima jamojmanta llusp'inaykichejpaj, allimpi rikhurinaykichejpajtaj Runaj Churimpa ñawpaqempi, nispa nerqa Jesusqa. 37Chantá Jesusqa Templopi p'unchaynimpi yachachej, tutantaj llojsispa, Olivos sutiyoj orqopi kamoj. 38Tukuy runastaj tutamantapacha jamorqanku Templopi Payta uyarinankupaj


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\