LUCAS 22

1Qayllaña karqa mana levadurayoj t'anta mikhuna Pascua fiestaman. 2Chantá kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima mask'asharqanku imaynamantachus Jesusta wañuchinankuta, imaraykuchus runasta manchachikorqanku. 3Chantá Satanás yaykorqa Judas Iscariote sutiyojman, pichus Jesuspa chunka iskayniyoj apostolesninmanta ujnin karqa, chayman. 4Judasqa rispa, parlamorqa kuraj sacerdoteswan, Templota qhawajkunaj kamachisninkuwan ima imaynatachus Jesusta jap'ichinanmanta. 5Paykunataj kusikuspa, parlarqanku qolqeta Judasman qonankupaj. 6Chaymantapacha payqa mask'ayta qallarerqa imaynamantachus mana runaj rikusqallanta Jesusta jap'ichinampaj. 7Chayamorqa chay mana levadurayoj t'anta mikhuna fiesta p'unchay. Chaypacha Pascua corderota wañuchinanku karqa. 8Chantá Jesusqa Pedrota, Juantawan kachaspa, nerqa: Riychej wakichej Pascua mikhuyta mikhunanchejpaj, nispa. 9Paykunataj taporqanku: Maypitaj munanki wakichinaykuta? nispa. 10Jesustaj kuticherqa: Llajtaman yaykoj jina tinkukunkichej yaku p'uñuta apashaj runawan. Paywantaj riychej, may wasinmanchá yaykonqa, chaykama. 11Wasiyojmantaj niychej: Yachachej Señorqa nichimusunki: Maypitaj kashan chay cuarto, yachachisqasniywan Pascua mikhuyta mikhunaypaj? nispa. 12Chantá pay rikuchisonqachej k'uchunchasqata uj jatun cuartota alto patapi, chaypitaj wakichinkichej, nispa nerqa Jesusqa. 13Rispaqa paykuna, imaynatachus Jesús nisqanman jina tariparqanku; chaypitaj wakicherqanku Pascua mikhuyta. 14Mikhuna horaña kajtenqa, Jesús mikhoj tiyaykukorqa apostolesninwan. 15Jinapi Pay nerqa: Maytapuni munarqani kay Pascua mikhuyta qankunawan mikhuyta, manaraj ñak'arishaspa. 16Noqaqa niykichej: Manaña ujtawan Pascua mikhuyta qankunawan mikhusajñachu, Diospa reinompi junt'akunankama, nispa. 17Chantá copata oqharispa, graciasta qoytawan, nerqa: Jap'iychej, sapa ujniykichejtaj kaymanta ujyaychej. 18Nillaykichejtaj: Manaña ujtawan ujyasajchu uvas poqoymanta Diospa reinon chayamunankama, nispa. 19Chaymantaqa, t'antatañataj oqharispa, Dios Tatanman graciasta qorqa, partispataj paykunaman jaywarqa. Pay nerqa: Kayqa cuerpoymin, qankunarayku qosqa. Kayta ruwaychej Noqamanta yuyarikuspa, nispa. 20Jinallatataj, cenaytawankama copata oqharispa, nerqa: Kay copaqa yawarniypi mosoj tratomin, qankunarayku jich'asqa. 21Chay tukuywampis, kunanqa jap'ichiwajniy Noqawan khuska mikhushan. 22Cheqamanta Runaj Churenqa junt'ashan ñawpajmantapacha kamachisqa kasqanman jina; chaywampis, ay chay runamanta, pinejtachus jap'ichisqa kanqa, chaymanta, nispa nerqa Jesusqa. 23Chantá paykunapura tapunakuyta qallarerqanku, mayqenchus paykunamanta chayta ruwaj kanman, chayta. 24Jesuspa apostolesnenqa siminakuyta qallarerqanku mayqenninkuchus aswan kurajpaj qhawasqa kananmanta. 25Jesustajrí nerqa: Reyesqa nacionesta kamachinku, runasninkuwan munayninkuta ruwaspa, chay kamachejkunataj, allin ruwajkuna, nispa sutichachikunku. 26Qankuna ukhupirí mana ajinachu kanqa. Qankunamanta kurajpaj qhawasqa kajqa sullk'a jina kachun, kamachejtaj kachun kamachi jina. 27Chantapis mayqentaj aswan kuraj: Sirvichikojchu, chayrí sirvejchu? Pichus mesaman tiyaykojchu, chayrí kamachi kajchu? Manachu sirvichikoj? Chaywampis Noqaqa qankuna ukhupi sirvej jinalla kashani. 28Qankunaqa ñak'arishajtiypis, Noqallawampuni karqankichej. 29Chayrayku qoykichej uj reinota, imaynatachus Tatay qowarqa, ajinata reinoypi Noqawan mikhunaykichejpaj, ujyanaykichejpaj ima. Ajinallatataj kamachina tiyanaspi tiyaykunkichej Israelpa chunka iskayniyoj ayllusninta juzganaykichejpaj. 31Señorqa nillarqataj: Simón, Simón, Satanasqa munan trigota jina qankunata thalayta. 32Qampajrí Noqa mañapuyki, creesqayki ama pisiyanampaj. Qantaj kutirikuspa, kallpachay hermanosniykita, nispa. 33Simontaj kuticherqa: Señor, Qanwanqa mana carcelllamanchu rinaypaj wakichisqa kani, astawanqa wañunaypajpis, nispa. 34Jesustajrí kuticherqa: Pedro, kunan niyki: Manaraj gallo waqashajtin, kinsa kutita qanqa ninki mana rejsiwasqaykita. 35Jesús taporqa paykunata: Maypachachus kacharqaykichej mana ch'uspayojta, mana wayaqayojta, nitaj waj juk'utasniyojta chaypachaqa, pisisorqachejchu imallapis? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Mana imapis pisiwarqaykuchu, nispa. 36Jesús nillarqataj: Kunanqa, ch'uspan kajtenqa apachun, jinallatataj wayaqatapis. Mana espadayojtaj rantikuchun, p'achanta vendespapis. 37Noqaqa niykichej: Kay qhelqasqaqa Noqapiraj junt'akunan tiyan: Juchasapaswan yupasqa karqa, nispa. Kay Noqamanta qhelqasqaqa junt'akushanña, nispa. 38Chaypacha paykuna nerqanku: Señor, kaypi tiyan iskay espadas, nispa. Paytaj kuticherqa: Chaylla kachun, nispa. 39Jesusqa usunman jina Olivos Orqoman rerqa, apostolesnimpis Paywan khuska rillarqankutaj. 40Jaqayman chayaspataj, paykunaman nerqa: Diosmanta mañakuychej ama juchaman urmanaykichejpaj, nispa. 41Chantá paykunamanta karunchakorqa uj rumi choqayman jina, qonqoriykukuspataj, Diosmanta mañakorqa: 42Tatáy, munankichus chayqa, Noqamanta karunchay, ñak'arinay kashan, chayta; chaywampis ama munaynillayqa kachunchu, manachayqa Qampa munayniyki ruwasqa kachun, nispa. 43Jinallapi janaj pachamanta rikhurimorqa uj ángel Jesusta kallpachanampaj. 44Anchatañapuni ñak'arishaspataj, aswan sinch'ita mañakorqa, jump'iynintaj jatuchaj yawar sut'uykuna jina pampaman sut'orqa. 45Diosmanta mañakusqanmanta sayarispa, qayllaykorqa apostolesninman, paykunatataj tariparqa puñurashajta llakisqa kasqankurayku. 46Chantá Jesús nerqa: Imaraykutaj puñushankichej? Sayariychej, Diosmanta mañakuychej ama juchaman urmanaykichejpaj, nispa. 47Jesús parlashajtillanraj, ashkha runas chayamorqanku, ñawpaqenkutataj ujnin kaj apostolnin, Judas sutiyoj jamusharqa. Payqa qayllaykuspa, Jesusta much'aykorqa. 48Jesustajrí nerqa: Judas, ujta much'aykuspachu Runaj Churintaqa jap'ichinki? nispa. 49Jesuswan kajkuna imachus kananta yachaspa, taporqanku: Señor, espadawanchu qonakusqayku? nispa. 50Paykunamanta ujnintaj, ujta wajtaspa, kuraj kaj sacerdotej kamachimpa paña ninrinta qholurparerqa. 51Jesustajrí nerqa: Amaña, saqeychej, nispa. Jinapi chay kamachejpa ninrinta llankhaykuspa, k'askaykuchiporqa. 52Kuraj sacerdotesman, Templota qhawajkunaj kamachejninkunaman, kurajkunaman ima, pikunachus jamorqanku Payta jap'inankupaj, chaykunaman Jesús nerqa: Espadasniyoj, k'aspisniyoj ima llojsimusqankichej suwapis kayman jina. 53Sapa p'unchay qankunawan Templopi kashajteyqa, mana jap'iwarqankichejchu. Kunanqa chayamun horaykichej, laqhayaypa atiynin ima. 54Jesustaqa presochaspa, chay runasqa Payta pusarqanku kuraj kaj sacerdotej wasinman. Pedrotaj risharqa karu qhepallanta. 55Chaypi, chawpi patiopi ninata jap'ichispa, Jesusta presochajkunaqa muyuyninman tiyaykorqanku. Pedropis tiyaykullarqataj paykunawan khuska. 56Jinallapi uj sipas kamacheqa Pedrota nina qayllapi tiyashajta rikuytawan, allinta qhawarispa, nerqa: Kay runapis Jesuswan kasharqa, nispa. 57Pedrotajrí nerqa: Mana Payta rejsinichu, nispa. 58Qhepatataj wajñataj Pedrota rikuspa, nerqa: Qampis paykunamanta kanki, nispa. Pedrotajrí kuticherqa: Mana paykunamantachu kani, nispa. 59Uj horamanta jinataj wajñataj nisharqa: Cheqatapuni kaypis Jesuswan kasharqa, imaraykuchus paypis Galileamanta, nispa. 60Jinapi Pedroqa nerqa: Manapuni yachanichu imatachus nisqaykita, nispa. Nisqantawankamataj, gallo waqarqa. 61Chantá Señorqa kutirikuspa, Pedrota qhawarerqa. Pedrotaj yuyarikorqa Señorpa kay nisqanmanta: Manaraj gallo waqashajtin, kinsa kutita ninki mana rejsiwasqaykita, nispa. 62Jawaman llojsispataj, Pedroqa sonqo nanayta waqarikorqa. 63Jesusta qhawajkuna soldadosqa Paymanta alqochakusharqanku, maqasharqankutaj. 64Ñawisninta qhataykuytawan, uyampi laq'aspa, taporqanku: Sut'inchawayku: Pitaj maqasunki? nispa. 65Chantá alqochakuspa, ashkha imastawanraj nerqanku. 66Sut'iyamojtin, tantakorqanku kurajkuna, kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima. Jesustataj juntaman pusachimuspa, taporqanku: 67Cristochus kanki chayqa, niwayku ari, nispa. Jesustaj kuticherqa: Nisqaykichejchus chayqa, mana creewankichejchu. 68Tapojtiypis, mana kutichiwankichejchu. 69Chaywampis, kunanmantapacha Runaj Churenqa tiyaykukonqa Tukuy Atiyniyoj Diospa pañampi, nispa. 70Tukuyninku taporqanku: Chantá Qanqa Diospa Churinchu kanki? nispa. Paytaj kuticherqa: Arí, qankuna ninkichejña Noqa kasqayta, nispa. 71Chaymanta paykuna nerqanku: Imapajña astawan testigosta munanchej? Noqanchej kikinchej uyarinchej Paypa siminmanta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\