LUCAS 23

1Chaypacha tukuyninku sayarispa, Jesusta Pilatoman pusarqanku. 2Chaypitaj Jesusta ch'ataykuyta qallarerqanku: Kaytaqa taripayku runasta ch'ajwachishajta, manataj munanchu Cesarman impuestota paganata. Nillantaj Pay Cristo kasqanta, jinallataj rey kasqanta, nispa. 3Chantá Pilatoqa Jesusta taporqa: Qanchu kanki judiospa reynin? nispa. Jesustaj kuticherqa: Arí, qan ninki, nispa. 4Jinapi Pilatoqa kuraj sacerdotesman, runasman ima nerqa: Mana ima juchatapis tarinichu kay runapeqa, nispa. 5Paykunatajrí nishallarqankupuni: Tukuy Judeapi runasman yachachispa, ch'ajwachishan; Galileamanta qallarispa, kay Judeakama chayamun, nispa. 6Pilatoqa chayta uyarispa, taporqa paykunata cheqachus chay runa Galileamanta kasqanta. 7Galileamanta kasqanta yachaspa, Jesusta pusacherqa kamachej Herodesman. Paypis Jerusalenpi chaypacha kasharqa. 8Herodesqa Jesusta rikuspa, mayta kusikorqa, imaraykuchus unayña Payta rejsiyta munarqa, Paymanta parlajta uyarisqanrayku. Munallarqataj ima milagrollatapis ruwajta rikuyta. 9Chayrayku Jesusta ashkha kutita taporqa, Paytajrí mana imatapis kutichikorqachu. 10Chaypi kashallarqankutaj kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima, Jesusta ch'ataykuspallapuni. 11Herodeswan, soldadosninwan ima Payta mana kasu ruwanata jina qhawarqanku, alqochakuyta munaspataj uj reyta jina sumaj p'achawan p'achallicherqanku. Chaymantataj watejmanta Pilatoman pusacherqa. 12Chay p'unchaypi Pilatowan Herodeswanqa phiñanasqa kasqankumanta allinyakaporqanku. 13Chaypacha Pilatoqa kuraj sacerdotesta, kamachejkunata, tukuy runasta ima tantacherqa. 14Paykunamantaj nerqa: Kay runata pusamuwarqankichej, runa ch'ajwachejta jina; jinapis ñawpaqeykichejpi tapusqayman jinaqa mana ima juchatapis tarinichu chay ch'ataykusqaykichejmanta. 15Nillataj Herodespis ima juchantapis tarinchu, chayraykutaj Payta kutichimullantaj. Yachankichej jina, mana ima juchampis kanchu wañuchisqa kanampaj jinaqa. 16Payta jasut'ichisaj, chaymantataj kacharipusaj, nispa nerqa Pilatoqa. 17Sapa Pascua fiestapi Pilatoqa kacharinampuni karqa uj presota. 18Chayta nejtinkama, tukuyninku ujllata qhapariyta qallarerqanku: Ama chaytaqa kachariychu; Barrabasta kacharipuy, nispa. 19Barrabastaqa presochasqanku, runasta tantaykuspa kamachejpa contranta oqharikusqanmanta, runata wañuchisqanmanta ima. 20Chaywampis Pilatoqa ujtawan parlarqa, Jesusta kacharipuytapuni munaspa. 21Runastajrí aswan sinch'ita qhaparerqanku: Chakatasqa kachun, chakatasqa kachun, nispa. 22Kinsa kutikama Pilatoqa nerqa: Chantá, imatapunitaj ruwarqari? Mana ima juchatapis tarinichu wañuchisqa kanampaj; jasut'ichisaj, chaymantataj kacharipusaj, nispa. 23Chay runasrí qhaparillarqankupuni, chakatachinanta munaspa; chantá chay jinatapuni qhaparisqankuwan tarerqanku imatachus munasqankuta. 24Chayrayku Pilato kamacherqa paykunaj mañasqankuman jina ruwasqa kananta. 25Jinallataj Barrabastapis kachariporqa mañasqankuman jina. Barrabás, carcelpi karqa runata tantaykuspa kamachejpa contranta oqharikusqanmanta, runata wañuchisqanmanta ima. Jesustataj paykunaman jaywarqa munasqankuta ruwanankupaj. 26Jesusta chakatanankupaj pusashaspa, Cirenemanta Simón sutiyoj runawan tinkukorqanku, campomanta jamushajtin, paywantaj cruzta lijracherqanku, Jesuspa qhepanta. 27Ashkha runas qhatisharqanku Jesusta, jinallataj warmispis mayta waqaspa, qhaparispa ima. 28Jinapi Jesusqa chay warmista qhawarispa, nerqa: Jerusalenmanta warmis, ama Noqamantachu waqaychej, manachayqa qankunamanta waqaychej, wawasniykichejmantawan. 29Uj p'unchay chayamonqa, chaypachataj nenqanku: Kusikuyniyojmin kanku mana nacechikojkuna, mana wijsallikojkuna, jinallataj mana ñuñuchejkunapis, nispa. 30Chaypachamá runasqa orqosta niyta qallarenqanku: Pataykuman urmaykamuwayku, nispa. Lomastataj nenqanku: P'ampaykuwayku, nispa. 31Sichus q'omer sach'awan kay imasta ruwanku chayqa, imatapunitaj ruwanqanku ch'aki sach'awanri? nispa nerqa Jesusqa. 32Pusallarqankutaj iskay suwasta Jesustawan khuska chakatanankupaj. 33T'ojlu Pata nisqa cheqaman chayaytawan, Jesusta chakatarqanku. Chay iskay suwastapis chakatallarqankutaj, ujninta pañanman, ujnintataj lloq'enman. 34Chantá Jesús nerqa: Tatáy, juchasninkuta pampachay, imaraykuchus mana yachankuchu imatachus ruwasqankuta, nispa. Soldadostaj suerteta choqaspa, Jesuspa p'achasninta rak'inakorqanku. 35Chaypi kajkuna qhawasharqanku; kurajkunapis asipayasharqanku, nisharqankutaj: Wajkunata salvarqa; kunanqa Payñataj kacharichikuchun, cheqamanta Pay Diospa ajllasqan Cristo kajtin, nispa. 36Soldadospis Jesusmanta alqochakullarqankutaj, qayllaykuspataj vinagreta jaywarqanku. 37Nerqankutaj: Sichus Qan judiospa reynin kanki chayqa, Qan kikiykita salvakuy, nispa. 38Jesuspa uman patapi uj qhelqasqa karqa kay jina: Kayqa Judiospa Reynin, nispa. 39Jinallapi ujnin kaj suwaqa chakatasqallataj kashaspa, Jesusta phiñakuywan nerqa: Qanchus Cristo kanki chayqa, Qan kikiykita salvakuy, noqaykutapis salvallawaykutaj, nispa. 40Ujnin kajrí chay rimajta k'amerqa: Manachu Diosta manchachikunki, qampis kay jina wañuyllapitaj kashaspa? 41Noqanchejqa juchanchejmanta kaypi kashanchej, imaraykuchus sajra ruwasqasninchejmanta ñak'arishanchej; Payrí mana ima sajratapis ruwarqachu. 42Chantá Jesusman nerqa: Yuyarikuwanki ari noqamanta, reinoykipi kaspa, nispa. 43Jesustaj kuticherqa: Cheqatapuni niyki: Kunampacha Noqawan Paraisopi kanki, nispa. 44Chawpi p'unchay jinaña karqa. Chantá tukuy chay cheqaqa laqhayaykorqa samay horakama. 45Inti laqhayaykorqa. Templopi cortina warkhusqapis iskayman llik'irparikorqa. 46Chaypacha Jesusqa sinch'ita qhaparerqa: Tatáy, makisniykiman espirituyta churani, nispa. Chayta nispataj, wañuporqa. 47Chantá capitanqa chayta rikuspa, Diosta jatuncharqa: Cheqamanta kay runaqa cheqan runa karqa, nispa. 48Tukuy runas chaypi kajkunataj chayta rikuspa, riporqanku pechonkuta takakuspa. 49Jesuspa tukuy rejsisqasnintaj, Galileamantapacha qhatejkuna warmis ima karupi qhepakuspa, chay imasta qhawasharqanku. 50Uj runa karqa k'acha, cheqantaj, José sutiyoj, Judeapi Arimatea llajtamanta. Payqa judiospa juntankumanta ujnin karqa. 51Kay Joseqa suyasharqa Diospa reinonta; jinataj mana khuskachakorqachu juntaj yuyasqanwan, nitaj ruwasqanwampis. 52Chantá Pilatoman rispa, Jesuspa ayanta mañarqa. 53Cruzmanta ayata urayk'uchimuspa, sabanawan mayt'uykuspataj, uj chhankapi ruwasqa aya p'ampanaman churaykorqa, maypichus manaraj pitapis churasqankuchu, chayman. 54Pascua wakichina p'unchay karqa, samarikuna p'unchaytaj qallarikusharqaña. 55Galileamantapacha Jesuswan jamoj warmisqa rerqanku, maypichus p'ampasqa karqa, chay cheqata watukoj, yachanankupaj imaynatachus Jesuspa ayanta churasqankuta. 56Wasinkuman kutirispataj, wakicherqanku perfumesta, jawinastawan. Chantá samarikorqanku, kamachisqaman jina, samarikuna p'unchay kasqanrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\