LUCAS 24

1Semanaj ñawpaj p'unchaynimpi, chhapu chhapullataraj, chay warmisqa, maypichus Jesús p'ampasqa karqa, chay cheqaman kuterqanku, perfumesta wakichisqankuta apaspa, waj warmiswan khuska. 2Chantá aya p'ampanaj punkumpi jatun rumita tijrasqata tariparqanku. 3Yaykuspataj, mana tarerqankuchu Señor Jesuspa ayanta. 4Jinallapi manchachikuspa mana ni imanakuyta atishajtinku, paykunaj qayllankupi iskay qharis rikhurerqanku, lliphipishaj p'achasniyoj. 5Mancharikuspa pampakama k'umuykojtinkutaj, chay qharis paykunaman nerqanku: Imaraykutaj kawsashaj runata wañusqas chawpipi mask'ashankichejri? 6Payqa manaña kaypichu, kawsarimpunña. Yuyarikuychej Galileallapiraj kashaspa qankunaman nisqanta: 7Runaj Churenqa jaywaykusqa kanqa juchasapaspa makinkuman Payta chakatanankupaj, kinsa p'unchaymantataj wañusqas chawpimanta kawsarimponqa, nispa. 8Chaypacharaj paykuna yuyarikorqanku Jesuspa nisqasninmanta. 9Aya p'ampanamanta kutimuspa, chay tukuyta willarqanku chunka ujniyoj apostolesninman, wajkunaman ima. 10Chay imasta apostolesman willajkunaqa kaykuna karqanku: María Magdalena, Juanawan, Santiagoj maman Mariawan, waj warmiswan ima. 11Warmispa nisqankutataj apostolesqa mana creerqankuchu. 12Chantá jatarispa, Pedroqa, maypichus Jesús p'ampasqa karqa, chay cheqaman usqhayta rerqa. Ukhunejta qhawaykuspataj, uj cheqapi sabanasllata rikorqa; chantá riporqa, t'ukuspa chay imasmanta. 13Kikin p'unchayllataj, paykunamanta iskay risharqanku Emaús sutiyoj ranchoman. Chayqa Jerusalenmanta iskay leguapi jina karqa. 14Rej jinataj paykunapura parlasharqanku chay tukuy ima kasqanmanta. 15Siminakuspa parlanankukamataj, kikin Jesús qayllaykuspa, paykunawan khuska risharqa. 16Paykunaj ñawisninkutaj chharpuyasqa jina kasharqa, Payta ama rejsinankupaj. 17Chantá Jesús taporqa: Imamantapunitaj chay jinata siminakushankichej purej jinari? Imaraykutaj llakisqa kashankichej? nispa. 18Paykunamanta ujnin kajtaj, Cleofas sutiyoj kuticherqa: Qan k'atallachu forastero kanki Jerusalenpi mana yachaj imachus kasqanta kay p'unchaykunapi? nispa. 19Jesustaj kuticherqa: Imataj karqari? nispa. Chantá paykuna nerqanku: Nazareno Jesusmanta pichus profeta karqa, ruwasqasnimpi, nisqasnimpi ima atiyniyoj, Diospa ñawpaqempi, runaspapipis; chaymanta, 20imaynatatajchus kuraj sacerdotes, kurajninchejkuna ima Payta jap'ichispa, juchacharqanku wañunampaj, cruzpi chakatachinankupajtaj. 21Noqaykoqa suyasharqayku Payqa Israel nacionta kacharichinanta. Kunantaj kinsa p'unchayña kashan chay tukuy ima ruwakusqanqa. 22Chay tukuywampis, noqayku ukhumanta wakin warmis mancharichiwarqayku. Chhapu chhaputa, maypichus p'ampasqa karqa, chay cheqaman rerqanku. 23Ayanta mana tarispa, chayta willaj kutimorqanku, iskay ángeles rikhurisqanta ima. Chay angelesqa paykunaman nisqanku Jesús kawsakushasqanta. 24Noqaykumanta wakimpis aya p'ampanaman rispa, ch'usajllata taripasqanku warmispa nisqankuman jina; Jesustarí mana rikusqankuchu, nispa nerqanku chay yachachisqasqa. 25Chantá Jesús nerqa: Ay mana yuyayniyojkuna rumi sonqos, chay jinatapunichu mana creenkichej profetaspa tukuy nisqanta? 26Manachu Cristoqa chay tukuyta ñak'arinampuni karqa, manaraj janaj pachaman yaykushaspa? nispa. 27Chay ratopacha sut'inchayta qallarerqa, Paymanta chay tukuy imatachus Diosmanta Qhelqasqapi nisqanta, Moisesmantapacha qallarispa, tukuy profetaspa qhelqasqankumantawan. 28Mayqen llajtamanchus risharqanku, chayman chayaspataj, Jesusqa aswan karuman rej tukorqa. 29Paykunatajrí jark'arqanku Jesusta: Qhepakuy ari noqaykuwan; intipis yaykushanña, ch'isiyamonqaña, nispa. Jesustaj yaykuspa, paykunawan qhepakorqa. 30Ajina karqa, Jesusqa paykunawan mesapi kashaspa, t'antata oqharerqa. Chantá Diosman graciasta qorqa, partiytawantaj paykunaman jaywarqa. 31Chay ratopacha ñawisninku kicharikorqa, Jesustataj rejsikaporqanku. Paytajrí ñawpaqenkumanta chinkarerqa. 32Jinapi paykunaqa ninakorqanku: Manachu sonqonchej k'ajarerqa ñampi parlashawajtinchej, Diospa Simi Nisqantataj sut'inchashawajtinchej? nispa. 33Chay ratopacha jatarispa, Jerusalenman kutirerqanku; chaypi Jesuspa chunka ujniyoj apostolesninta tariparqanku, paykunawan kajkunatawan tantasqata. 34Chay apostolestaj nisharqanku: Cheqamanta Señorqa kawsarimpun; Simonmampis rikhurisqa, nispa. 35Chantá paykunapis willallarqankutaj imaynachus paykunawan ñampi kasqanta, imaynatatajchus Jesusta rejsikapusqankuta t'antata partishajtin. 36Paykuna chay imasmanta parlakunankukama, Jesusqa chawpinkupi sayaykuspa, paykunata napaykorqa: Sonqo tiyaykusqa kay qankunapaj kachun, nispa. 37Chantá paykunaqa manchariywan musphaspa, yuyarqanku uj almata rikusqankuta. 38Jesustajrí paykunaman nerqa: Imaraykutaj mancharikunkichej, sonqoykichejpitaj iskayrayashankichejri? 39Qhawariychej makisniyta, chakisniyta ima. Noqa kikiy kani. Llankhawaychej, qhawaychejtaj, imaraykuchus uj almaqa mana aychayojchu, nitaj tulluyojchu, Noqajta rikushankichej jina. 40Chayta nispa, rikucherqa makisninta, chakisninta ima. 41Paykunataj kusikuywan t'ukuspa, manaraj creerqankuchu. Chantá Jesús paykunaman nerqa: Tiyapusunkichejchu ima mikhunallapis? nispa. 42Paykuna jaywarqanku uj chhikan challwa kankasqata. 43Jap'ikuspataj, Jesusqa mikhorqa paykunaj ñawpaqenkupi. 44Chaymantataj nerqa: Qankunallawanraj kashaspa, nerqaykichejña junt'akunampuni kasqanta Noqamanta chay tukuy, qhelqasqa kaj Moisespa leynimpi, profetaspa qhelqasqankupi, salmospi ima, nispa. 45Chantá Diosmanta Qhelqasqata sut'incharqa allinta entiendenankupaj. 46Pay nillarqataj: Ajinata Diosmanta Qhelqasqapi nin, jinatapuni Cristoqa ñak'arinan karqa, chantataj wañusqas chawpimanta kawsarimpunan karqa kinsa p'unchayninman. 47Sutimpitaj willakunan tiyan Diosman kutirikunamanta, juchas pampachasqa kananmantataj tukuynejpi, Jerusalenmanta qallarispa. 48Qankunaqa testigos kankichej chay tukuy imasmanta. 49Noqa kachamusqaykichej, Dios Tatay qonasuykichejta nerqa, chayta; chaykamarí, qhepakuychej Jerusalén llajtapi, patamanta atiywan kallpachasqa kanaykichejkama. 50Chaymanta Jesusqa yachachisqasninta llajtamanta jawaman pusarqa Betaniakama. Chaypitaj makisninta oqharispa, paykunata bendecerqa. 51Bendecishaspataj, paykunamanta karunchakorqa, janaj pachamantaj oqharisqa karqa. 52Paykunataj Jesusta yupaychaspa, may kusisqa kutiporqanku Jerusalenman. 53Chaypitaj Templopipuni karqanku Diosta yupaychaspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\