LUCAS 4

1Jesusqa kuterqa Jordán Mayumanta Espíritu Santowan junt'asqa, chay Espiritutaj Payta pusarqa ch'in pampaman. 2Chaypeqa tawa chunka p'unchayninman Kuraj Supayqa Jesusta juchaman urmachiyta munarqa. Chay tawa chunka p'unchaypi mana imata mikhusqanraykutaj Jesusqa yarqhachikorqa. 3Chantá Kuraj Supayqa nerqa Jesusta: Sichus Diospa Churin kanki chayqa, niy kay rumeqa t'antaman tukunanta, nispa. 4Jesustajrí kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa, nispa. 5Chantá Kuraj Supayqa orqo pataman Jesusta pusaspa, uj ñawi ch'irmiypi rikucherqa tukuy kay pachapi reinosta, 6nerqataj: Kay tukuy atiyta qosqayki, tukuy kapuynintawan, imaraykuchus noqaman qosqa karqa; chayrayku pimanchus munani, chayman qoyta atini. 7Sichus ñawpaqeypi qonqoriykukuspa, yupaychawanki chayqa, kay tukuynin Qampata kanqa, nispa. 8Jesustajrí kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Señor Diosniykita yupaychanki, Pay sapallantataj sirvinki, nispa. 9Chaymanta Kuraj Supayqa Jerusalén llajtaman Jesusta pusarqa, Templo patapi sayaykuchispataj, nerqa: Diospa Churinchus kanki chayqa, wijch'uykukuy pampaman. 10Diosmanta Qhelqasqapi nin: Angelesninta kachamonqa waqaychasunankupaj, nispa. 11Chantá nillantaj: Makisninkupi jap'isonqanku, ama chakiykita rumipi takakunaykipaj, nispa. 12Jesustajrí kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nillantaj: Señor Diosniykita ama pruebata ruwankichu, nispa. 13Chantá Kuraj Supayqa Jesusta chaypacha juchaman urmachiyta munaspa tukuytawan, pachampi saqespa, pisi tiempota chinkarerqa. 14Jesús kuterqa Galileaman, Espíritu Santoj atiynintaj Paypi karqa. Tukuynejpi Payllamanta parlasharqanku. 15Payqa yachachisharqa sinagogaspi, tukuytaj Jesusta mayta jatunchaj kanku. 16Jesusqa Nazaret llajtanmanñataj rerqa, maypichus uywasqa karqa, chayman. Samarikuna p'unchaypi sinagogaman yaykuspa, usunkuman jina Diosmanta Qhelqasqata leej sayaykorqa. 17Chaypaj Payman jaywarqanku profeta Isaiaspa libronta, kicharispataj, Pay tarerqa kay jina qhelqasqata: 18Señorpa Espíritun Noqapi kashan; jawiwaspa ajllawarqa sumaj willanasta wajchasman willanaypaj; kachamuwarqataj willajta presos kacharisqa kanankupaj, ciegos qhawarinankupaj, ñak'arejkunataj samarichisqa kanankupaj, 19Señorpa allin watanmantapis willanaypaj, nispa. 20Chantá Jesusqa librota wisq'aspa, waqaychajman jaywaytawan, tiyaykorqa. Tukuy chay sinagogapi kajkunataj Payta qhawasharqanku. 21Parlayta qallarispataj, paykunaman nerqa: Qhelqasqapi Diospa nisqan kunan p'unchaypi junt'akushan, kay uyariwasqaykichejman jina, nispa. 22Ancha allimpuni Jesusqa tukuyninkuman rijch'arqa, chay jinata parlasqanmantataj t'ukuspa, tapunakorqanku: Manachu kayqa Josejpa churin? nispa. 23Chantá Jesús nerqa: Niwankichejchari kay nisqata: Médico, Qan kikiykita jampikuy. Astawanqa, Capernaumpi chay ruwasqasniykita uyarisqaykuta kay llajtaykipipis ruwallaytaj ari, nispa. 24Nillarqataj: Cheqatapuni niykichej: Mana mayqen profetapis allimpaj qhawasqachu kikin llajtampeqa. 25Cheqatapuni nillaykichejtaj: Ashkha viudas karqanku Israel naciompi Eliaspa tiempompi; chaypachaqa kinsa wata sojta killayojta mana pararqachu, chaynejtataj anchapuni yarqhay karqa tukuynejpi. 26Diostajrí Eliastaqa mana ni mayqen israelita viudamanchu kacharqa, manachayqa Sidonpi kaj Sarepta llajtapi tiyakoj viudallaman. 27Jinallataj Israelpeqa profeta Eliseoj tiempompi karqanku leprawan ashkha onqosqas; chaywampis mana ni mayqen llimphuchasqachu karqa, manachayqa Siriamanta Naamanlla, nispa nerqa Jesusqa. 28Chay tukuy imasta uyarispa, sinagogapi tukuy kajkuna phiñarikorqanku. 29Sayarispataj, llajtamanta Jesusta qharqorqanku, pusarqankutaj orqo pataman, maypichus llajtanku karqa chaynejman, qaqaman tanqaykunankupaj. 30Jesustajrí paykunaj chawpinkuta llojsispa, riporqa. 31Chaymanta Jesusqa rerqa Galileapi Capernaum llajtaman. Chaypitaj runasman yachacherqa samarikuna p'unchaypi. 32Runasqa mayta t'ukorqanku yachachisqanmanta, imaraykuchus parlasqanqa atiyniyoj karqa. 33Chaypacha sinagogapi millay supayniyoj uj runa sinch'ita qhaparispa, nerqa: 34Saqewayku ari. Ima nispa noqaykuwan jap'inakoj jamunki, Nazaretmanta Jesús? Noqaykuta tukuchejchu jamunki? Noqa yachani pichus kasqaykita: Qanqa Diospa santo kaj ajllakusqan kanki, nispa. 35Chantá Jesusqa chay supayta sinch'ita k'amerqa: Ch'in kay, llojsiy chay runamanta, nispa. Chay supaytaj paykunaj ñawpaqenkupi runata urmachispa, llojsiytawan riporqa, mana astawan imanaspa. 36T'ukuspataj, tukuyninku parlanakorqanku: Imataj kayri? Kay runaqa atiywan, kallpawantaj supaykunatapis qharqon, kasunkutaj, nispa. 37Chayrayku Jesusqa may mentasqa karqa tukuy chaynejpi. 38Sinagogamanta llojsimuspa, Jesusqa yaykorqa Simonpa wasinman. Chaypacha Simonpa suegran sinch'i k'aja onqoywan kasharqa. Chaypi kajkunataj Jesusta mañakorqanku payta sanoyachinampaj. 39Chantá Pedroj suegranman qayllaykuspa, Jesusqa k'amerqa k'aja onqoyninta, paytaj sanoyaporqa. Chay ratopacha jatarimuytawan, paykunaman sirverqa. 40Inti yaykuykushajtinña, runasqa imaymana onqoyniyojkunata Jesusman pusamorqanku, Paytaj sapa ujta makinwan llankhaykuspa, sanoyacherqa. 41Jinallatataj supaykuna llojsirarqanku ashkha onqosqasmanta, qhaparerqankutaj: Qanqa Diospa Churin kanki, nispa. Paytajrí supaykunata k'amispa, ch'inyacherqa, imaraykuchus yacharqanku Pay Cristo kasqanta. 42Sut'iyayta llajtamanta llojsispa, Jesusqa rerqa ch'innejman. Runastaj tarinankukama Payta mask'arqanku, jark'ayta munaspa ama ripunampaj. 43Paytajrí nerqa: Wajkunamampis Diospa reinonmanta evangeliota willamunallaytaj tiyan, imaraykuchus chaypaj kachamusqa kani, nispa. 44Ajinata Jesusqa Judea sinagogaspi willaraj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\