LUCAS 5

1Jesús uj kuti Genesaret Qocha kantupi kashajtin, maytapuni runas Payman k'iskikamorqanku Diospa Simi Nisqanta uyarinankupaj. 2Chaypi rikorqa iskay botesta, challwiristaj botesninkumanta llojsispa, challwa jap'ina ch'ipasta t'ajsasharqanku. 3Jesusqa Simonpa botenman yaykuspa, mañarqa boteta ithirichinanta aswan qocha ukhunejman; chay botepi tiyaykukuspataj, chaymanta yachacherqa chay ashkha runasman. 4Chantá parlayta tukuspa, Simonta nerqa: Boteykita purichiy aswan ukhunejman, chantá yakuman wijch'uykuychej ch'ipasniykichejta challwasta jap'inaykichejpaj, nispa. 5Simontajrí kuticherqa: Yachachej Señor, tukuy tutantin trabajayku, nitaj uj challwallatapis jap'iykuchu; chaywampis, nisqaykiman jina ch'ipata ujtawan wijch'uykusaj, nispa. 6Ajinata ruwaspa, may chhika challwasta jap'erqanku, ch'ipasninkupis llik'ikunayasharqaña. 7Waj botepi challwiri masisninkutataj wajyarqanku, jamuspa yanapanankupaj. Jamojtinkutaj, iskaynin botesman junt'acherqanku, chay jawataj botesqa chinkaykoj jinaña kasharqanku. 8Chayta rikuytawan, Simón Pedroqa qonqoriykukuspa, Jesusman nerqa: Señor, ithirikuy noqamanta, imaraykuchus juchasapa runa kani, nispa. 9Ashkha challwasta jap'isqankurayku, Pedroqa mayta t'ukorqa, jinallataj paywan kajkunapis. 10Kikillantataj Zebedeoj churisnin Santiagowan, Juanwan t'ukorqanku; paykunaqa Pedroj challwiri masisnin karqanku. Jesustajrí Simonman nerqa: Ama mancharikuychu; kunanmantaqa runastañataj challwata jina jap'inki, nispa. 11Chantá paykunaqa botesta qocha kantuman aysaytawan, tukuy imata saqerparispa, Jesuswan rerqanku. 12Uj llajtapi Jesús kashajtin, chaypi uj runa leprawan onqosqa kasharqa; paytaj Jesusta rikuytawan, pampakama k'umuykuspa, mañakorqa: Señor, munankichus chayqa, atinki onqoyniymanta llimphuchawayta, nispa. 13Jesustaj makinwan llankharispa, nerqa: Arí, munani; llimphuchasqa kay, nispa. Chayta Jesús nejtinkamataj, onqosqa runaqa lepranmanta sanoyaporqa. 14Chantá Jesús nerqa: Ama ni piman kayta willankichu; sacerdotellaman qhawachikoj rispa, llimphuchasqa kasqaykimanta jaywanata qoy, Moisespa kamachisqanman jina, chaywan onqoyniykimanta llimphuchasqa kasqayki yachakunampaj, nispa. 15Jesusmanta willaykunaqa astawan astawan uyarikorqa, may ashkha runastaj jamorqanku Payta uyarej, onqoyninkumanta sanoyachisqa kanankupaj ima. 16Jesustajrí ch'innejman rej Diosmanta mañakoj. 17Uj kuti Jesús yachachishajtin, wakin fariseos, leymanta yachachejkunawan chaypi tiyasharqanku. Paykunaqa jamusqanku tukuynin Galilea ranchosmanta, Judeamanta, Jerusalenmanta ima. Señorpa atiynintaj Jesuswan karqa onqosqasta sanoyachinampaj. 18Chaypacha wakin runas phullupi wantumorqanku uj suchu runata. Chay runatataj wasi ukhuman apaykuyta munarqanku Jesuspa ñawpaqenman. 19Mana ni maynejta yaykuyta aterqankuchu, ashkha runas k'iskikamusqankurayku. Chayrayku wicharerqanku wasi pataman, wasi qhatata uj chhikanta oqharispataj, chaynejta chawpiman phullupi chay suchuta urayk'ucherqanku Jesuspa ñawpaqenman. 20Creesqankuta rikuspa, Jesusqa onqosqaman nerqa: Runa, juchasniykeqa pampachasqaña kanku, nispa. 21Chantá leymanta yachachejkuna, fariseoswan paykuna ukhupi unanchaspa, nisharqanku: Pitaj kay runa Diospa contranta rimanampajri? Manachu Dioslla juchastaqa pampachayta atin? nispa. 22Yuyasqankuta yachaspa, Jesús kuticherqa: Imaraykutaj chay jinata yuyashankichejri? 23Imataj aswan atikojlla kanman suchu runaman ninaypaj: Juchasniyki pampachasqaña, nispa ninaychu, chayrí: Sayarikuspa, ripuy, nispa ninaychu? 24Kunan rikuchisqaykichej Runaj Churin atiyniyoj kasqanta kay pachapi juchasta pampachanampaj. Chantá suchu runaman nerqa: Qanta niyki: Sayarikuy; phulluykita oqharispa, ripuy wasiykiman, nispa. 25Chay ratopacha chay runaqa paykunaj rikunankuta sayarispa, phullunta oqhariytawan, wasinman riporqa Diosta jatunchaspa. 26Tukuyninkutaj t'ukuspa, Diosta jatuncharqanku, mancharisqastaj nerqanku: Mana jayk'aj rikusqanchejta kunan rikunchej, nispa. 27Chaymanta llojsiytawan, Jesús rikorqa uj impuesto cobraj runata, Leví sutiyojta. Impuestota cobranan chaypi tiyashajtintaj, Jesusqa nerqa: Qhepayta jamuy, nispa. 28Chantá Leví sayariytawan, tukuy imanta saqerpayaspa, Jesuspa qhepanta rerqa. 29Chantá Leví wasimpi wakicherqa jatun mikhuyta Jesuspaj; impuestota ashkha cobrajkunataj, wajkunawan khuska mikhoj tiyaykorqanku. 30Chayta rikuspa, fariseosqa, leymanta yachachejkunawan thutorqanku Jesuspa yachachisqasnimpaj, nerqankutaj: Imaraykutaj mikhunkichej, ujyankichejtaj impuestota cobrajkunawan, juchasapaswan imari? nispa. 31Jesustajrí kuticherqa: Sano kajkunaqa jampejta mana wajyanankuchu tiyan, manachayqa onqosqaslla. 32Mana cheqan runastachu wajyaj jamuni, manachayqa juchasapasta wajyani Diosman kutirikunankupaj. 33Chaypacha Jesusta nerqanku: Juanpa yachachisqasnin, fariseospatapis ashkha kutita ayunota ruwanku, Diosmantataj mañakunku. Qampa yachachisqasniykirí mikhunku, ujyankutaj, nispa. 34Jesustaj kuticherqa: Qankunarí atiwajchejchu casamientoman wajyasqa kajkunata ayunachiyta, casarakoj paykunawan kashajtin? 35Chayamonqa uj p'unchay, maypachachus casarakoj qhechusqa kanqa; chaypachamá ayunota ruwanqanku, nispa. 36Nillarqataj kay rijch'anachinata: Mana pipis mosoj trapotaqa mawk'a p'achaman t'irinmanchu, imaraykuchus mosoj kajqa q'entiykuspa mawk'ata llik'inman, manataj allinchu rikukun mawk'api mosojqa. 37Manataj pipis mosoj vinota mawk'a qara botasman jich'anchu, imaraykuchus mosoj vinoqa botasta phatachenqa, vinotaj jich'akonqa, iskayninkutaj usonqanku. 38Chayrayku mosoj vinotaqa jich'anku mosoj qara botasman; chay jinapeqa ni mayqen usonqachu. 39Mana pipis unayniyoj vinota ujyajqa munanmanchu mosoj vinotaqa: Unayniyojpuni aswan sumaj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\