LUCAS 6

1Uj samarikuna p'unchaypi, Jesusqa trigo chajraj chawpinta rishajtin, yachachisqasnin trigo umasta p'itiytawan, makisninkuwan khakuspa mikhorqanku. 2Fariseostajrí paykunata taporqanku: Imaraykutaj mana ruwanata samarikuna p'unchaypi ruwankichej? nispa. 3Jesús kuticherqa: Manachu leerqankichej imatachus David, chantá paywan kajkunapis yarqhachikuspa ruwasqankuta? 4Davidqa Diospa wasinman yaykuytawan, Diospaj t'aqasqa t'antata oqharispa, mikhorqa, paywan kajkunamampis jaywarqa, yachashaspa sacerdotesllapaj kasqanta, nispa. 5Jesús nillarqataj: Runaj Churenqa samarikuna p'unchaypa Señornin, nispa. 6Waj samarikuna p'unchaypi sinagogaman yaykuspa Jesús yachachishajtin, chaypi kasharqa uj runa paña makin ch'akisqa. 7Chaypacha leymanta yachachejkunawan, fariseoswan wateqasharqanku Jesusta, samarikuna p'unchaypi sanoyachejtin ch'ataykunankupaj. 8Jesustajrí imatachus yuyasqankuta yachaspa, nerqa makin ch'akisqa runaman: Sayariy; kay chawpiman jamuy, nispa. Runataj sayarqa ñawpaqenkupi. 9Chantá Jesús runasman nerqa: Ujta tapurisqaykichej: Samarikuna p'unchaypeqa allin kajtachu ruwana, chayrí sajratachu? Mayqentaj aswan walejri; runataqa wañuymanta salvanachu, chayrí wañojta saqenallachu? nispa taporqa Jesusqa. 10Muyuyninta qhawarispataj, nerqa runaman: Jaywariy makiykita, nispa. Jaywarejtinkama, paypa makin sanoyaporqa. 11Kurajkunarí phiñarikuspa, paykunapura parlanakorqanku imatachus Jesusta ruwanankuta. 12Chantá Jesusqa rerqa uj orqoman Dios Tatamanta mañakoj; sut'iyanankama mañakorqa. 13Sut'iyamojtintaj, yachachisqasninta wajyaspa, paykunamanta ajllarqa chunka iskayniyojta, nerqataj apóstoles kanankuta. 14Paykunaqa kaykuna karqanku: Simón, pitachus Pedrota suticharqa, chay, Simonpa wawqen Andreswan; Santiago, Juanwan; Felipe, Bartolomewan; 15Mateo, Tomaswan; Alfeoj churin Santiago, Simón, Zelote nisqawan; 16Santiagoj wawqen Judas, chantá Judas Iscariote, pichus Jesusta jap'ichinan karqa, chaywan ima. 17Jesusqa paykunawan orqomanta urayk'amuspa, uj pampaman chayarqa. Chaypi Payta suyasharqanku ashkha yachachisqasnin, ashkha runastaj tukuy Judeamanta, Jerusalén llajtamanta, qocha kantupi Tiro llajtasmanta, Sidón llajtasmanta ima. 18Paykunaqa jamusqanku Jesusta uyarinankupaj, onqoyninkumantapis sanoyasqa kanankupaj. Sajra espirituswan ñak'arejkunapis kacharichisqallataj karqanku. 19Tukuyninkutaj Payta llankhariyta munarqanku, imaraykuchus tukuyta sanoyachej ateyqa Paymanta llojsimoj. 20Chantá Jesús yachachisqasninta qhawarispa, nerqa: Kusikuyniyojmin kankichej qankuna wajchas, imaraykuchus qankunajtamin Diospa janaj pacha reinonqa. 21Kusikuyniyojmin kankichej kunan yarqhachikojkunaqa, imaraykuchus sajsachisqa kankichej. Kusikuyniyojmin kankichej kunan waqajkunaqa, imaraykuchus kusirikunkichej. 22Kusikuyniyojmin kankichej runas chejnisojtiykichej, qharqosojtiykichej, rimasojtiykichej, sajra runasta jina qhesachasojtiykichej Runaj Churinrayku. 23Chaypacha kusikunkichej jatun kusiywan, imaraykuchus t'inkaykichejqa janaj pachapi jatun kanqa. Jinallatataj ñawpa runaspis profetasta ñak'arichej kanku. 24Ay qankunamanta qhapajkuna, imaraykuchus sonqochasqaña kankichej. 25Ay qankunamanta sajsasqas, imaraykuchus qhepaman yarqhachikunkichej. Ay qankunamanta kunan asikojkuna, imaraykuchus qhepaman llakikunkichej, waqankichejtaj. 26Ay, tukuy runas qankunamanta allinta parlajtinku. Jinallatataj ñawpa runas ruwaj kanku llulla profetaswan. 27Qankuna uyariwajkunamanqa niykichej: Munakuychej enemigosniykichejta; allin kajta ruwaychej qankunata chejnejkunapaj. 28Allinta parlaychej qankunata maldecejkunapaj, Diosmantataj mañapuychej qhasimanta qankunata tumpajkunapaj. 29Pipis uj lado uyaykipi laq'asojtenqa, uj ladotawan rikuchiy; pipis sacoykita qhechusojtenqa, camisaykitawan qopuy. 30Mañakusojmanqa qoy; qampata kajta apakapojmantapis ama mañakapuyñachu. 31Imaynatachus munankichej runas qankunapaj ruwanankuta, ajinallatataj qankunapis paykunapaj ruwaychej. 32Sichus munakunkichej qankunata munakojkunallata chayqa, ima allinta ruwankichejri? Chaytaqa juchasapaspis ruwallankutaj. 33Allinta ruwajkunallapaj allinta ruwajtiykichejqa, ima aswan allintaj ruwasqaykichejri? 34Kutichipusunaykichejta suyaspallachus mañarinkichej chayqa, ima allintataj ruwankichejri? Juchasapaspis mañarinakullankutaj, imaraykuchus purajmanta mask'anku imallatapis jap'iyta munaspa. 35Enemigosniykichejta munakuychej, allinta ruwaspa, mañariychejtaj ama imata paykunamanta suyaspa. Jinamanta t'inkaykichejqa jatun kanqa, qankunataj janaj pachapi kaj Diospa wawasnin kankichej. Payqa khuyan mana yuyarikojkunata, sajra sonqoyojkunata ima. 36Qankunapis khuyakojkuna kaychej ari, imaynatachus Tataykichejpis khuyakoj, ajina. 37Ama pitapis juchachaychejchu ama juchachasqa kanaykichejpaj, nitaj juzgaychejchu ama juzgasqa kanaykichejpaj. Perdonaychej, qankunapis perdonasqa kanaykichejpaj. 38Qoriychej wajkunaman, qankunamampis qorillasonqachejtaj, jap'inkichejtaj wayaqaykichej phullchirishajta, mat'i winasqata, thalaykurisqata. Ima chimpuwanchá midinkichej, chayllawantaj qankunamampis midisonqachej, nispa nerqa Jesusqa. 39Jesús nillarqataj uj rijch'anachinata: Atinmanchu uj ciegoqa waj ciegota pusaykachayta? Manachu iskayninku t'oqoman urmaykonqanku? 40Yachakojqa mana yachachejninta atipanchu; chaywampis sumajta yachaqakuspaqa, yachachejnin jina kanqa. 41Imaraykutaj wawqeykej ñawimpi q'opata qhawanki, qampa ñawiykipitaj kurkuta mana rikukunkichu? 42Imaynatataj wawqeykita niwaj: Wawqéy, saqeway ñawiykimanta chay q'opata orqhojta, nispa, qampa ñawiykipitaj kurkuta mana rikukuspari? Puraj uya. Ñawiykimantaraj ñawpajta kurkuta orqhokuy, chantá allinta qhawarispa, atinki orqhoyta wawqeykej ñawinmanta q'opata. 43Mana kanchu sumaj sach'a mana walejta poqoj, nitaj kanchu mana walej sach'a sumajta poqoj. 44Sapa sach'aqa poqoynimpi rejsikun. Higostaqa mana khishkasmantachu pallanku, nillataj uvastapis thaqosmantachu. 45Sumaj runaqa llimphu sonqonmanta allinta parlan. Sajra runatajrí, sajra sonqonmanta sajrallatataj parlan. Imawanchus sonqon junt'a kasqanman jina simenqa parlan. 46Imaraykutaj: Señor, Señor, nispa nillawankichej, manataj nisqayta ruwankichejchu? 47Pichus Noqaman jamuspa, nisqasniyta uyarin, ruwantaj chayqa, nisqaykichej chay runaqa pimanchus rijch'akusqanta. 48Chay runaqa rijch'akun wasita ruwakojman, pichus ñawpajta sumaj ukhuta allasqa chhankata taripanankama, chaypitaj rumi cimientota churasqa, chayman. Yaku chayamojtintaj, mayoqa manchayta junt'aykuspa wasiman wajtakamusqa, manataj waseqa imanakusqachu, imaraykuchus chhanka patapi ruwasqa kasqa. 49Sichus pipis nisqayta uyarishaspa mana ruwan chayqa, payqa rijch'akun t'iyu patapi wasita ruwakojman. Mayoqa chayamuspa, wasiman wajtakamusqa, urmachisqataj. Chay thuñikuynenqa manchay kasqa, nispa nerqa Jesusqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\